Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Dievo miesto žmogaus mieste statytojai

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Šviesos kelio slėpiniai
Metelių gatvėmis.
Priekyje – Šventežerio klebonas
kun. Juozas Fakėjavas

Kai dėl meninės programos, skirtos renginiui ,,Strimaičiui – 100“ nuėjau tartis su Lazdijų parapijos vaikų ir jaunimo choro vadove vargonininke Daiva Lapinskaite, mergaitės labai gyvai dalijosi įspūdžiais apie neseniai Meteliuose vykusias Lazdijų dekanato Jaunimo dienas ,,Mes atvykome Jo pagarbinti“(Mt 2,2). Paprašiau jų plačiau papasakoti apie tai.

Šventėje dalyvavo dešimt chorisčių. (Iš viso iš Lazdijų parapijos – 60 jaunuolių.) Joms neišdildomą įspūdį paliko Šviesos kelias. Viena per kitą mergaitės – Raminta Padimanskaitė, Neringa Packevičiūtė, Vaida Matulevičiūtė ir Eglė Baležentytė bėrė prisiminimų šviesulius.

Jaunimo dienose Šventežerio klebonas kun. Juozas Fakėjavas įdomiai ir prasmingai pritaikė Šviesos kelio slėpinius. Į jį Metelių miestelio gatvėmis jaunuoliai leidosi pirmąjį vakarą. Priekyje su fakelais nešė Šventąjį Raštą, o visi su pasigamintais iš popieriaus žibintais ėjo iš paskos, giedojo giesmes. Buvo įrengta dešimt Šviesos kelio stočių. Kiekvienoje jų sustodavo ir apmąstydavo: giedojo, skaitė Šventojo Rašto ištraukas, pasakojo, vaidino. Tai buvo kiekvienos parapijos jaunimo namų darbas, kuris čia ir buvo atliktas. Visi dalyviai gavo knygeles, kurias parsivežė į namus. Jose ir aprašyti Šviesos kelio apmąstymai, išspausdinti giesmių ir dainų žodžiai, trumpa Lazdijų miesto istorija, informacija apie skautų, ateitininkų ir kt. judėjimus, kita informacija. Mergaitės labai patenkintos šiomis knygelėmis.

Ramintai patiko ir kita vakaro programa, diskoteka, jaunimo kryžiaus nešimas iš Metelių į Kryžius, kurį nešė pasikeisdami visi dalyviai. Atsakingus paskutinius žingsnius iki Kryžių koplyčios su kryžiumi žengė lazdijiečiai Mindaugas Stankevičius ir Karolis Packevičius. Jai patiko giesmės su lazdijiečių sukurta animacija. Beje, šios atrakcijos jos mokė visus Jaunimo dienų dalyvius.

Neringa per šv. Mišias giedojo psalmę. Jai tai buvo didelė garbė ir atsakomybė. Kitą dieną Kryžių koplyčioje šv. Mišių metu jos giedojo visos kartu su kitų parapijų jaunimu. Neringa įgyvendino svajonę - kartu su kitomis mergaitėmis nusifotografavo Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono kariškoje mašinoje.

Buvo sudarytos aštuonios teminių užsiėmimų grupės. Mergaitėms įsiminė prevencinės ,,Sniego gniūžtės“ programos dalyvių pasakojimai apie tai, kaip blaiviai – be narkotikų, alkoholio ir tabako – turiningai praleisti laisvalaikį, jų organizuoti žaidimai. Joms patiko kariūno, vyresniojo leitenanto Rimo Čepanonio pasakojimas apie jo tarnybą Irake. Vieno pokalbio su irakiečiu kaliniu metu šis Rimo paklausė: ,,Ar tu tiki Dievą? Iš kur tu esi?“ Po šio pokalbio kariūnas dar tvirčiau įtikėjo.

Su mergaitėmis buvo ir mokytoja Jūratė Kryžokaitė. Iš šių dienų sugrįžęs mūsų klebonas kun. Rimantas Baltrušaitis pasakojo, kad Vilkaviškio vyskupas R.Norvila liko patenkintas Jūratės darbu. Ji buvo atsakinga už visą tvarką renginio metu: vadovavo savanorių būriui. Iš viso dekanato savanoriškai sutiko jais tapti 40 jaunuolių. Apie pusę jų sudarė merginos. Savanoriai turėjo specialią aprangą, palaikė tvarką, dalijo valgį, rinko šiukšles, kelionėje saugojo ir tvarkė koloną ir t. t.

Jaunimo dienose dalyvavo apie 280 žmonių. Jų svarbus akcentas buvo šv. Mišios, kurioms vadovavo vyskupai: Vilkaviškio – R.Norvila ir Telšių – J.Boruta.

Užbaigdamas renginį, kunigas Juozas, pagrindinis šio renginio iniciatorius, pasiūlė, kad dekanato Jaunimo dienos taptų gražia tradicija ir vyktų kasmet.

Lazdijai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija