Atnaujintas 2007 balandžio 6 d.
Nr.27
(1524)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvos šeimų centrų konferencija

Į Lietuvos šeimų centrų metinę
konferenciją „Pašauktieji šeimai“
Marijampolėje atvyko Lietuvos
kardinolas ir vyskupai
Laimos GRIGAITYTĖS
(„Savaitė“) nuotrauka

Kovo 17–18 dienomis Lietuvos šeimos centro iniciatyva Marijampolėje vyko tradicinė kasmetė, jau ketvirtoji, Lietuvos šeimų centrų metinė konferencija „Pašauktieji šeimai“. Į ją iš visų Lietuvos vyskupijų atvyko 370 šeimų centrų darbuotojų, savanorių ir jaunų šeimų, iš jų – 90 vaikų. Konferenciją materialiai parėmė Lietuvos Vyskupų Konferencija, Vokietijos katalikų pasauliečių akcija Rytų šalims remti „Renovabis“, Marijampolės apskrities administracija.


Paminėjo savo dangiškojo globėjo dieną

Kovo 19 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šventė savo dangiškojo globėjo dieną. Kartu su Seminarijos vadovybe ir klierikais paminėti ją atvyko dėstytojai bei keletas vienuolių.

Renginys prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis, kurioms vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis; kartu meldėsi ir vyskupas Juozas Tunaitis.


Širdyje dar ne ruduo

Bronius VERTELKA

Kan. teol. lic. prof. jubil.
Petras Žiukelis su savo seserimis
Agniete Žiukeliene (kairėje)
ir Janina Grunskiene

„Negaliu skųstis savo sveikata“, – kalbėjo Rokiškio Šv. apaštalo evangeliko Mato bažnyčios altaristas kan. teol. lic. prof. jubil. Petras ŽIUKELIS, balandžio 3-iąją šventęs savo gyvenimo 80 metų sukaktį. Jubiliato pagerbimo iškilmės vyks pirmadienį, balandžio 9-ąją, 12 valandą Rokiškio bažnyčioje.


Pastangos išgelbėti Amerikos lietuvių bažnyčią nepadėjo...

Los Andželo lietuviai, solidarizuodamiesi
su Aušros Vartų parapijiečiais Niujorke,
su plakatais prie Šv. Kazimiero bažnyčios

Tikriausiai nėra nė vieno tikinčiojo, kuris nesimeldė Aušros Vartų Dievo Motinai Vilniaus Senamiestyje. Matyt, todėl, prisimindami savo krašto buvusią bažnyčią, į Ameriką atvykę lietuviai irgi norėjo matyti jiems mielą Aušros Vartų bažnyčią. Taip daugybė lietuvių, atvykusių į didįjį Niujorką, apie 1900-uosius apsigyveno Manhetene ir, dirbdami sunkiausius darbus, nenorėdami apleisti savo sielos tobulėjimo, 1905 metais savo lėšomis pasistatė savo bažnyčią. Jos 100 metų gyvavimo jubiliejus buvo švenčiamas 2005-aisiais. Šimtą metų šioje bažnyčioje dirbo kunigai, ryškios asmenybės (pvz., kun. J.Šeštokas, J.Gurinskas, V.Palubinskas).

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija