Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvos Nepriklausomybės gynimo sausio 13-osios brolija dirba toliau

Dr. Aldona Kačerauskienė

Atsigavusi po provokacijų ir bandymo suskaldyti, Lietuvos Nepriklausomybės gynimo sausio 13-osios brolija balandžio 19-ąją savo narius sukvietė į ataskaitinį suvažiavimą. Iš visų regionų į Lietuvos mokslų akademijos salę susirinko delegatai.

Suvažiavimą atidarė Brolijos pirmininkė Jadvyga Bieliauskienė. Ji pasidžiaugė, kad Dievas yra stipresnis už piktąsias jėgas. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro solistas Andrius Pleškūnas altu (viola) atliko Franco Šuberto „Ave Marija“, alto solo iš Adano Adamo baleto „Žizel“ ir „Marija Rožinė“. S. Nijolė Sadūnaitė visus pakvietė pasimelsti.

Atvyko daug garbingų svečių. Jie turėjo ką pasakyti suvažiavimo delegatams. Atsargos majoras generolas Jonas Kronkaitis priminė, kad 1991 metų sausio įvykiai atsidūrė pasaulio dėmesio centre, žodis „Lietuva“ pasiekė tolimiausias šalis, kurios apie mūsų tėvynę nieko nebuvo girdėjusios. Lietuvos užsienio ir vidaus situacija visiškai pasikeitė, mūsų šaliai įstojus į Europos Sąjungą ir NATO. Pokyčiai galėtų vykti sparčiau. Daug žalos pridarė okupacinė nomenklatūra, užėmusi daug svarbių postų, valdininkai žemina žmogų; bandoma kompromituoti Tėvynės sąjungą. Buvęs prokuroras tik dabar susidomėjo Bražuolės tilto sprogdinimu, Juro Abromavičiaus žūtimi. Kur jis buvo anuomet? „Jei nebus Tėvynės sąjungos, neliks opozicijos, nebebus kam pasipriešinti“, – sakė generolas. Jis pasidžiaugė suaktyvėjusiomis visuomeninėmis organizacijomis. „Rinkis rimtai“, – ragina Piliečių santalka. „Neišduok!“ – perspėja. Užtenka dejuoti, išmokime pasidžiaugti pasiekimais. „Laisvė ir nepriklausomybė turi būti nuolat ginamos“, – yra įsitikinęs generolas.

JAV Vakarų krašto žymi lietuvių veikėja Angelė Nelsienė pritarė generolo J.Kronkaičio, pakeitusio Lietuvos kariuomenės veidą, kalbai. „Turime ginti tai, kas šventa ir teisinga, – sakė ji ir ragino: – Nepasiduokite, kovokite už pilietinę laisvę ir demokratiją Lietuvoje, nesiduokite suklaidinami. To prašau jūsų Amerikos baltų laisvės lygos vardu. Mūsų žemė derlinga, žmonės darbštūs – Lietuvoje turi būti gera gyventi visiems“.

Turėjo ką pasakyti ir kiti suvažiavimo svečiai: Vyskupo M.Valančiaus blaivybės sąjūdžio pirmininkas Juozas Kančys, Generolo Povilo Plechavičiaus karių sąjungos vadas Kazys Vidžiūnas, buvęs LRT režisierius Justinas Bautrėnas.

Norėtųsi plačiau apsistoti ties Brolijos pirmininkės J.Bieliauskienės ataskaita. Ji kalbėjo: „Net vienerius metus buvo rengiamasi perimti Brolijos valdymą, vis atidėliojama suvažiavimo data. 2005 m. birželio 5 d. pagaliau suvažiavimas įvyko, buvo smurtu užgrobtas Brolijos valdymas. Pagal įstatus Brolijos suvažiavimas laikomas teisėtu, jeigu jo darbe dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai išrinktų delegatų. Rinkimų metu salėje buvo ne daugiau kaip 45 delegatai, mažiau nei pusė reikiamo kvorumo. Įstatų 5.2 punkte parašyta: „Tarybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį“. Paskutinę kadenciją per metus buvo šaukiami trys posėdžiai. Po sužlugdyto suvažiavimo iki spalio 25 dienos Taryba buvo susirinkusi keturis kartus.

Rengėmės naujam suvažiavimui, kuris įvyko 2005 m. spalio 25 d. 2006 m. vasario 4 d. įvyko Tarybos posėdis. Pagal įstatų 3, 7, 8, 9 punktus suspenduota 12 narių narystė už šiurkštų Brolijos orumo pažeminimą. Net ir po to apsišaukėliai drįsta prisistatinėti kaip Brolijos Taryba, taip klaidina aukščiausius valstybės asmenis, kurie siunčia jiems kvietimus į iškilmingus valstybinių švenčių minėjimus. Teko girdėti, kad jie birželio mėnesį rengia suvažiavimą. Reikia pranešti visiems Brolijos nariams, kad apsišaukėlių rengiamas suvažiavimas yra absoliučiai neteisėtas, nes jų narystė Brolijoje yra suspenduota“.

Brolijos pirmininkė papasakojo apie kiekvieną būdingesnį Tarybos posėdį. Ji paprašė visomis jėgomis priešintis melui ir neteisybei, užplūdusiems visą Lietuvą ir Broliją, taip pat padėkojo už gausų dalyvavimą suvažiavime.

Buvo išklausytos Revizijos komisijos pirmininkės Viktorijos Nedzinskienės, Kultūros komisijos pirmininkės Alvydos Sipienės ir Socialinės globos komisijos pirmininkės Onos Cicėnienės ataskaitos. Suvažiavimas priėmė daug svarbių rezoliucijų, tarp jų ir rezoliuciją „Dėl įvykių Estijoje“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija