Atnaujintas 2007 rugpjūčio 31 d.
Nr.65
(1562)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Šv. Baltramiejaus atlaidai vyskupijos pakraštyje

Į atlaidus atėjo daug
parapijiečių ir svečių

Kun. dr. Rimas Skinkaitis
pašventino šventoriuje pastatytą
Švč. Jėzaus Širdies statulą

Tikintieji rinkosi
ir prie Kryžiaus kelio stočių

ŠLIENAVA. Gražiai sutvarkytoje parapijoje kasmet, rugpjūčio pabaigoje, vyksta Šv. Baltramiejaus atlaidai. Ir šiemet, rugpjūčio 26 dieną, sekmadienį, šių atlaidų iškilmės sutraukė daug dalyvių: pilna žmonių buvo ir šios Vilkaviškio vyskupijos pakraštyje esančios parapijos bažnyčioje, ir jos šventoriuje. Prieš Sumos šv. Mišias vyko procesija aplink bažnyčią. Du pamokslus – per Votyvą ir Sumą – sakęs svečias iš Vilniaus monsinjoras Alfonsas Svarinskas palietė skaudžias temas – apie šių dienų pavojus ir tikėjimui, ir tautai. Per televiziją nuolat besiliejantys prievartos ir sekso vaizdai, įvairūs nedori dalykai dažniausiai skirti jaunimui, dar neišmokusiam kovoti su blogiu. Visuomenėje trūksta idealų, jie atmetami, jų nepaisoma. Didelį pavojų Lietuvoje pradeda kelti masonai – čia jau įkurtos keturios jų ložės, o jų tikslas – naikinti Bažnyčią iš vidaus. Visuomenę dirgina gėjų keliami reikalavimai – jų organizacija gauna pinigų ir iš užsienio, ir iš Lietuvos valdžios. Gerai, kad Lietuvoje paprasti žmonės pasipriešino jų siekiams: Vilniaus ir Kauno vairuotojai atsisakė vairuoti troleibusus su gėjų surašytais šūkiais. Lietuvoje įsigali pinigų kultas, kai jų ieškoma bet kokiais būdais, net paminant bet kokią moralę. „Turime jau 700 milijonierių. Bet iš kur jie ima tuos milijonus?“ – klausė pamokslininkas. Tikintieji turi saugoti tikėjimą, būti dori. O siekiant tokiems būti reikia kelių dalykų: kartą per mėnesį atlikti išpažintį, sekmadieniais būtinai dalyvauti šv. Mišių aukoje, nepamiršti maldos, vienas kitam padėti išsaugant tikėjimą. Pamokslininkas ragino skaityti katalikišką literatūrą, Šventąjį Raštą, katalikišką spaudą, papasakojo apie sunkumus, su kuriais susiduria katalikiškas laikraštis „XXI amžius“.

Po šv. Mišių buvo pašventinta šventoriuje pastatyta Švč. Jėzaus Širdies statula. Ją šventino Kauno kunigų seminarijos vicerektorius kun. dr. Rimas Skinkaitis.

Taip pat čia, šventoriuje, klebonas kan. V.Vaičiūnas padarė staigmeną – „XXI amžiaus“ redaktoriui netikėtai įteikė per atlaidų dieną surinktas aukas, taip paremdamas katalikišką laikraštį. Tokio netikėto geranoriškumo užkluptas, redaktorius bandė atsisakyti tokios aukos, tačiau parapijos vadovas buvo „nesukalbamas“. Tad redaktorius turėjo priimti šią auką iš tauraus kunigo rankų. Padėkojęs kanauninkui ir parapijiečiams, laikraščio vadovas pažadėjo padovanoti šimtą egzempliorių laikraščių su reportažu apie parapijoje švęstus Šv. Baltramiejaus atlaidus.

Po to dar vyko šiltas, artimas pasibičiuliavimas su parapijos atlaidų šventėje dalyvavusiais svečiais ir kunigais. Iš Kauno atvykęs „Gimtinės“ choras (vad. Pranas Jurkonis) padainavo gražių širdį veriančių dainų (vieną dainą apie Šlienavos gražiąją vietą atliko jos autorė – choro narė), buvo pasakyta eilėraščių (deklamavo ir gerą atmintį poezijai išlaikantis parapijos vadovas), padėkota kanauninkui už nuostabiai įkurtą Šlienavos oazę, prisiminti sunkūs tautai ir tikintiesiems priespaudos laikai.

Svečiai, kartkartėmis apsilankantys Šlienavoje, pastebi tuos didžiuosius pertvarkymus, kuriuos savo auksinėmis rankomis ir į dangų pakylėta dvasia jau daugiau nei dešimt metų atlieka čia besidarbuojantis kan. V.Vaičiūnas, taip greitai pakeitęs bažnyčios vidaus, šventoriaus, klebonijos ir aplinkos vaizdą. Tuos darbus jis sugeba įveikti, turėdamas jį globojančią ir pasiaukojamai dirbančią Beliauskų šeimą, kitus parapijiečius. Parapijai teko nueiti nors ir trumpą, bet sunkų kūrimosi ir stiprėjimo kelią. Ši parapija buvo įkurta prieš 50 metų, kai 1957 metais iš būsimų Kauno marių dugno, iš Kampiškių kaimo, buvo iškeldinta ir perkelta į Šlienavą. Bet apie 40 metų medinė Švč. M.Marijos bažnyčia atrodė gana varganai, ir tik prieš dešimt metų čia atkėlus kun. Vytautą Vaičiūną įvyko dideli pasikeitimai: sutvarkyta varpinė, naujai pastatyta parapijos salė, bažnyčią juosianti daili tvora, tvoros vartai iš kelių pusių, pastatyti nauji kryžiai, šventųjų statulos, taip pat pernai vykusio Vilkaviškio vyskupijos Eucharistiniam kongresui atminti kryžius, Švč.M.Marijos, šventųjų Petro ir Povilo skulptūros, sutvarkytas ir įvairiomis gėlėmis, dailiais takeliais, žalia veja padabintas šventorius. Darbštus klebonas, nors ir prarasdamas fizines jėgas, be atilsio dirba, subūrė gražų parapijos bendruomenės branduolį. Kan. V.Vaičiūnui ypač padeda ir krikščioniškai jį globoja katalikiška Beliauskų šeima. Šį pavasarį, paminint parapijos 50-metį, buvo įrengtos gražios, meniškos Kryžiaus kelio stotys. Apskritai beveik kiekvienai atlaidų šventei kan. V.Vaičiūnas įrengia ką nors nauja, pastato, sutvarko ar suremontuoja. Ir, be abejo, pašventina. Parapijos namuose per šventes ypatingomis progomis rodomi filmai. Klebonas yra įkūręs kelis muziejus: senųjų buities daiktų, bažnytinio meno kūrinių, taip pat fotografo Antano Sadecko nuotraukų nuolatinę parodą apie lietuvių amžinojo poilsio vietas Sibire. Muziejuose yra daug eksponatų, kurias žmonės atnešė ir iš tų vietų, kur dabar tyvuliuoja Kauno marios. Šią rojaus oazę pamatyti malonu kiekvienam, net ir pravažiuojantis turistas čia suranda tikrą palaimą.

XXI

„XXI amžiaus“ redakcija nuoširdžiai dėkoja Šlienavos parapijos klebonui kanauninkui Vytautui Vaičiūnui ir parapijiečiams už laikraščiui suteiktą solidžią paramą, surinktą aukomis per Šv. Baltramiejaus atlaidų šventę. Prašome Dievo palaimos jūsų gražiems krikščioniškiems darbams parapijos ir visos katalikų bendruomenės labui. Tegul Jūsų parapija puošiasi kuo gražiausiais statiniais ir aplinka Dievo garbei.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija