Atnaujintas 2007 gruodžio 7 d.
Nr.91
(1588)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Metas susirūpinti „Kregždutės“ likimu

Noriu kreiptis į visus moksleivius, jų tėvus, tikybos mokytojus, mokyklų vadovus, kunigus, verslininkus (ypač į tuos, kurie turi jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų, vaikaičių) ir į visus „XXI amžiaus“ laikraščio skaitytojus. Jau daugiau kaip dešimtmetį platinu moksleiviams skirtą savaitraštį „Kregždutė“, o kol dirbau mokykloje, mokiniai skaitė šį jiems skirtą leidinėlį, netgi kas savaitę jį aptardavome. Mano ugdytiniai taip mylėjo „Kregždutę“, kad net patys pradėjo joje bendradarbiauti: siųsti savo rašinėlius, piešinius, eilėraštukus ir pan. Šis iš pažiūros kuklus laikraštukas gražiai propaguoja meilę Tėvynei, jos praeičiai, moko pažinti ir branginti mūsų krašto kultūrą, gamtą. O kiek nuostabių, dorovingų ir dvasingų rašinėlių parašo ir redakcijai atsiunčia patys vaikai!.. Pagaliau „Kregždutė“, spausdindama savo jaunųjų skaitytojų rašinėlius, eilėraštukus, žinutes, galvosūkius, rebusus, šaradas, piešinukus, ugdo moksleivių kūrybines galias, brandina jauno žmogaus asmenybę, o kartu yra didelė pagalbininkė šeimoms ir mokyklai. Keista, kad šito nesupranta tėvai ir mokytojai. Tiesa, kai kurie tikybos mokytojai prisideda prie „Kregždutės“ propagavimo, tiksliau, prie jos platinimo mokyklose. Tačiau nemaža dalis tikybos mokytojų patys neskaito „Kregždutės“, todėl ir vaikams nepasiūlo paskaityti arba apsiriboja pavieniais numeriais, kuriuos retkarčiais gauna iš parapijos klebono. „Mums užtenka ir vieno numerio. Jį su visa klase aptariame, pavartome“, – šnekėjo anądien viena tikybos mokytoja. Miela mokytoja, o kas parems „Kregždutės“ leidybą? Laikraštis negali išsilaikyti, jei jo tiražas vos keli šimtai ar kad ir pora tūkstančių egzempliorių. Tad paakinkime mokinių tėvus, įrodydami jiems „Kregždutės“ ugdomąjį poveikį jų vaikams. Nuošalyje neturėtų likti ir mokyklos vadovai. Juk jeigu mokykloje dėstoma tikyba, būtina, kad mokyklos bibliotekoje būtų ir moksleiviams skirtas nebrangus laikraštukas „Kregždutė“.

Aktyvūs „Kregždutės“ propaguotojai yra kai kurie kunigai. Yra kunigų, kurie netgi „iš savo kišenės“ prenumeruoja „Kregždutę“ mokykloms, parapijos vaikams. Gal „Kregždutė“ ir gyvuoja keleto kunigų dėka. Dabar vaikučiai Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui ruošiasi visus metus. Ar nevertėtų priminti tėvams, kad jų vaikai bent šiuo laikotarpiu skaitytų vaikams skirtą katalikišką laikraštėlį?

Pagaliau Jūs, geradariai verslininkai, padėkite vieninteliam dorovingam ir dvasingam moksleivių laikraštėliui „Kregždutė“. Jūsų įdėtos lėšos sugrįš, kai pas Jus ateis dirbti doras, sąžiningas ir dvasingas jaunuolis.

Jau minėjau, kad laikraštis daro didžiulį poveikį jauno žmogaus doriniam ugdymui, propaguoja taurius ir kilnius dalykus. Pagaliau daugelis moksleivių tiesiog pamilo „Kregždutę“. Kaip jaudinosi vaikai, kai šiemet iškilo pavojus nebeleisti laikraščio. Ir koks džiaugsmas užliejo tas gėrio ir dvasingumo trokštančias širdeles, kai po atostogų „Kregždutė“ vėl pradėjo lankyti savo jaunuosius bičiulius. Pavartykime šių metų rugsėjo mėnesio laikraštį paskaitykime moksleivių rašiniuose išsakytą džiaugsmą bei padėkas „Kregždutei“.

Nežinau, ką galvoja Spaudos rėmimo fondas, kuris metų metais, matydamas varganą „Kregždutės“ leidybą, nė centu neparėmė vienintelio moksleivius dorovingai auklėjančio savaitraščio. Noriu priminti, kad jau metas rimtai susirūpinti „Kregždutės“ išlikimu. Neduok Dieve, jeigu šių metų gruodžio pabaigoje laikraštis atsisveikintų su mažaisiais skaitytojais!.. Beliktų kaltinimas mums: už ką taip nubaudėme Lietuvos vaikus, atimdami iš jų tą vienintelį katalikišką laikraštėlį „Kregždutę“?..

Apie tai pagalvok ir Tu, „XXI amžiaus“ skaitytojau!.. Gal ir Tu gali prisidėti, kad dar išliktų „Kregždutė“? Jeigu ne pinigine parama, tai tapdamas šio laikraštėlio prenumeratoriumi. Gal tavo sūnus, dukra ar vaikaitis dar neskaito jo – paakink juos užsiprenumeruoti arba pats užprenumeruok 2008-iesiems metams. Pakalbėk su savo kaimynu, kuris turi mokyklinio amžiaus vaikų. Jeigu mes, „XXI amžiaus“ skaitytojai, surastume bent po vieną prenumeratorių, „Kregždutė“ išliktų ir visais ateinančiais 2008-aisiais metais.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija