Atnaujintas 2008 sausio 25 d.
Nr.7
(1800)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

A. Maceina – pranokęs savo laikmetį

Iškilaus ir labai produktyvaus filosofo A. Maceinos 100-ųjų gimimo metinių proga atmintyje iškilo prisiminimų apie šį nepaprastą teologą ir filosofą. Pamenu, kad apie 1975-1980 metus, tuo tikėjimo bei tautinių vertybių persekiojimo laiku, pozityvią krikščioniško mąstymo įtaką patyriau skaitydamas A. Maceinos knygas ir straipsnius, kurie buvo publikuojami periodiniame leidinyje „Židinys“. Šis žurnalas buvo aukšto krikščioniško, kultūrinio ir istorinio lygio, leidžiamas prieš Antrąjį pasaulinį karą.


Gyvas tautos skausmas

Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės partizanų vado Alfonso Morkūno-Plieno 100-osioms gimimo metinėms

Alfredas ADOMĖNAS-GILŪŽIS

Alfonsas Morkūnas-Plienas

Alfonsas Morkūnas-Plienas gimė 1908 m. sausio 27 d. Juodžiūnų kaime, Žemaitkiemio valsčiuje. Tarnavo Lietuvos kariuomenės Kauno kavalerijos pulke, buvo labai geras raitelis ir mėgo žirgus. Baigė puskarininkių mokyklą. Nuo 1931 metų tarnavo Lietuvos kariuomenėje liktiniu puskarininkiu.

Rusams brutaliai okupavus Lietuvą, A. Morkūnas grįžo į Juodžiūnus, dalyvavo sukilime ir tikėjosi, kad vokiečiai atneš Lietuvai valstybingumą, nes ant vokiečių kariuomenės diržų sagčių buvo užrašas „Got mit uns“ (liet. „Dievas su mumis“). Tačiau okupantas yra okupantas, nesvarbu kokios spalvos.


Ar priėmėm Palaimintąjį Jurgį Matulaitį?

Ses. Viktorija Plečkaitytė, MVS

Palaimintasis arkivyskupas
Jurgis Matulaitis

Greitai apsisuko metų ratas. Sausio 27 dieną ir vėl minėsime Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties metines. Pernai, minėdami jubiliejinę, 80-tąją, mūsų Palaimintojo gimimo dangui sukaktį, pirmą kartą prakalbom ir apie jubiliejinių sukakčių metus. Mes, Marijos vargdienių seserys ir tėvai marijonai, pasiryžom: darysime visa, ką galim, kad Palaimintasis Jurgis, mūsų vienuolijų Steigėjas ir Atnaujintojas, savas, lietuvis, būtų labiau pažintas, priimtas, pamiltas. Prisiminėm prieš dvidešimtį metų, 1987 birželio 28 dieną, skelbiant arkivyskupą Jurgį Palaimintuoju, Šv. Tėvo mums, lietuviams, duotą priesaką: „priimkite pranašą kaip pranašą. Priimkite teisųjį kaip teisųjį. Tai yra šios beatifikacijos šūkis. [...] Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie parodytų mums kelią“.


Ilgamečio Veiviržėnų klebono netekus

A†A kun. jubil. Juozapas Janauskis (1929-1957-2008)

Kun. jubil.
Juozapas Janauskis

Sausio 8 dienos po ilgos ir sunkios ligos nustojo plakusi buvusio ilgamečio Veiviržėnų parapijos klebono kun. jubil. Juozapo Janauskio širdis.

J. Janauskis gimė 1929 m. birželio 21 dieną Norvaišių km., Požerės parapijoje, dabartiniame Šilalės rajone. 1938 metais pradėjo mokytis Laukuvos pradžios mokykloje, kurią baigęs ir neturėdamas galimybės toliau mokytis, tarnavo pas ūkininkus. 1952 metais baigęs Laukuvos vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1957 metus. Kunigystės šventimus jam suteikė Vyskupas Julijonas Steponavičius 1957 m. balandžio 17 dieną Kauno Arkikatedroje-Bazilikoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija