Atnaujintas 2008 m. liepos 11 d.
Nr. 53
(1646)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Telšių vyskupijoje

Palangos dekanate

Kunigų jubiliejai ir Primicijos

Kunigas Robertas Romanovskis
po šv. Mišių kalbasi su tikinčiaisiais
Autorės nuotraukos

PALANGA. Birželio 15 dieną į Švč. Mergelės MarijosĖmimo į dangų baž­nyčią susirinko parapijiečiai, svečiai, poilsiau­tojai išįvairių Lietuvos miestų bei miestelių. Belaukiančius šv. Mišių pradžiosdžiugiai nu­teikė sakralinės muzikos jaunimo choras iš Kauno „GiesmėLietuvai", jau trečią kartą giedojęs Palangos bažnyčioje.


Telšių vyskupijoje

Plungės dekanate

Bažnyčia švenčia septyniasdešimtmetį

Spraudiškiai su klebonu
kun. Egidijumi Jurgelevičiumi

SPRAUDIS. Važiuojant autostrada nuo Klaipėdos, penkiasdešimtame kilometre yra Spraudžio kaimas. Kaimas nedidelis, tačiau turi labai gražią mūrinę bažnyčią, pavadintą Šv. Pauliaus vardu. Spraudiškiai gerbia savo praeitį, prisimena ir tuos, kurie statė ir fundavo šios bažnyčios statybą. Ji pastatyta 1938 metais, o žemę bažnyčiai padovanojo ūkininkai Marijona ir Marijonas Turskiai. Abu jie ilsisi gražiose šio kaimo ka­pinaitėse, šalia pirmojo bažnyčios klebono Antano Racevičiaus. Kaime atidengta pa­minklinė lenta primena vienuolika laisvės kovotojų, žuvusių Spraudžio kaime 1949 m. ge­gužės 15 dieną. Stovi ir granito kryžius žuvu­siems partizanams, paminklas 1953 metais žuvusiems šauliams. Birželio 29-tą dieną, švenčiant titulinius Šv. Povilo ir Petro atlaidus, bažnyčia paminėjo ir savo septyniasdešimtmetį.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Atsisveikino su buvusiais kunigais

Atsisveikinantiems su Gargždų parapija
kunigams Aloyzui Žygaičiui (antras
iš dešinės), Dariui Trijoniui,
diakonui Pauliui Jaraminui,
klierikui Edvinui (dešinėje)
skambėjo ateitininkų giesmė

GARGŽDAI. Birželio 29 dieną, sekmadienį, po Sumos atsisveikinimo popie­tė su čia dirbusiais kunigais ne vienam buvu­siam Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje iš­spaudė ašarą.

Kunigas Aloyzas Žygaitis į Gargždų pa­rapiją atvyko būdamas diakonas. Čia dirb­damas gavo kunigystės šventimus. Pirmojo­je savo parapijoje kunigu jis darbavosi be­veik dvejus metus. Kunigas A. Žygaitis pa­skirtas klebonu į Batakių parapiją bei aptar­nauti Lomių parapiją Tauragės rajone.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos viešnagė

Parapijiečiai ir svečiai
pasitinka iš Dainavos parapijos
atvežtą paveikslą
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

VILIJAMPOLĖ. Birželio 29 dieną Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) pa­rapijoje sklandė pakili nuotaika. Iškilminga procesija parapijos klebonas kun. Jonas Bu-jokas, vikaras kun. Darius Varnelis, klierikas Tomas Trečiokas, Kauno arkivyskupas met­ropolitas Sigitas Tamkevičius, kurijos kanc­leris mons. Adolfas Grušas, svečiai kunigai, parapijos moterys, merginos, pasipuošusios tautiniais rūbais, vyrai, nešini kryžiumi, baž­nyčios vėliavomis, choro giesmininkai pasi­tiko ir į bažnyčią palydėjo Šiluvos Dievo Mo­tinos su Kūdikiu paveikslo kopiją.


Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Vyskupą pagerbė tėviškėje

Iš dešinės: rajono meras Gintautas
Gegužinskas su žmona Vitalija,
vyskupas Jonas Kauneckas, Krinčino
seniūnas Remigijus Janušis, rajono
Tarybos narė Genovaitė Jusaitienė,
beje, irgi Pasvalio krašto garbės
pilietė, bei Pasvalio krašto muziejaus
direktorė Vitutė Povilionienė

KRINČINAS. Į titulinius Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus, kurie vyko paskutinį birželio sekmadienį Krinčine, su­ėjo ne tik vietos ir aplinkinių bendruome­nių žmonės - tarp jų buvo ir rajono meras Gintautas Gegužinskas su žmona Vitalija, Krinčino seniūnas Remigijus Janušis, rajo­no Tarybos narė Genovaitė Jusaitienė, Pa­svalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Po­vilionienė.

Prieš pradėdamas šv. Mišias Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas prisipažino, jog išgirdęs giedant „Pulkim ant kelių" prisimi­nė savo vaikystę. Juk Krinčinas - tai jo išvaikščioti keliai takeliai, čia jis buvo krikš­tytas, čia daugiau nei prieš pusę amžiaus pri­ėmė Pirmąją Komuniją. Tai buvo iš tiesų di­dingos iškilmės, jose dalyvavo net 153 vai­kai. Kreipdamasis į laukiančius Sutvirtini­mo Sakramento jaunuolius, ganytojas ra­gino juos būti tvirtais katalikais, o jų sutvir­tinimo motinas bei sutvirtinimo tėvus - pavyzdžiais gyvenime.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija