Atnaujintas 2009 m. balandžio 8 d.
Nr. 28
(1720)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

„Lietuvos valstybės    nuostata išlaikoma nekintama ir baigtinė“

(Seimo pirmininko pavaduotojas Č. Stankevičius)

Edmundas  SIMANAITIS

Kovo 12 dieną Seime svarstant Deklaracijos dėl Jono Žemaičio pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu projektą nebuvo paviešinta LPKTS tarybos rezoliucija, kurioje išreiškiamas primygtinis raginimas Seimui, Vyriausybei ir krašto apsaugos ministerijai „LLKS tarybos pirmininką Joną Žemaitį-Vytautą  įstatymu skelbti ketvirtuoju LR prezidentu“.

Okupanto baudžiamoji teisė – įkaltis pačiam pavergėjui


Džiaugiamės palypėję dar vienu laipteliu į tiesą

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo pareiškimas

Istorikai, istorinius įvykius traktuojantys siekdami naudos sau ar užsakovams, klaidina visuomenę. Visi žinome ir kartojame Lietuvos himno žodžius: „Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia…“ Tik kokios stiprybės galima pasisemti iš tokių valstybės „šulų“ kaip sniečkai, paleckiai, brazauskai, žeminant partizanų žygius, laisvės Kovų dalyvių pasiaukojimą.


Gerbkime savo didvyrius

Lietuvius patriotus įskaudino istoriko A. Bumblausko žodžiai apie kunigaikštį Vytautą Didįjį. Tiek A. Bumblauskas, tiek kiti formuojantys visuomenės nuomonę kitaip nei patriotai vertina ir lietuvių tautos dvasios žadintoją Joną Basanavičių., jo įžvalgas bei pastebėjimus.

Pagirtinas būtų tikslas – skatinti jaunimą domėtis savo krašto istorija, pasakojant apie pagonybę, apie Lietuvos perėjimą į krikščionybę. Bet jeigu garbingą Lietuvos kunigaikštį Vytautą Didįjį vadinsim šunsnukiu, kaip sau leido R. Valatka, to tikslo nepasieksime. Užuot važinėjus po Lietuvą ir koneveikus nusipelnusias Lietuvai didžias asmenybes, ar nereikėtų tęsti jų gražių darbų – siekti Lietuvos vienybės, tautos išlikimo. Juk būtent to siekė Vytautas Didysis. Ar nereikėtų imtis tų darbų, kurie yra Lietuvai gyvybiškai svarbūs ir aktualūs?


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija