2010 m. kovo 26 d.
Nr. 24
(1809)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Airijos primas pristatė Popiežiaus laišką

Mindaugas BUIKA

Šventojo Tėvo ganytojiškas
laiškas Airijos katalikams buvo
skaitomas ir Romos Šv. Petro aikštėje

Mažoji Airijos maldininkė
iš Bažnyčios hierarcho Benedikto XVI
priima dokumentą

Airijos primas Armago
arkivyskupas kardinolas Šionas
Bredis homilijoje komentuoja
popiežiaus Benedikto XVI laišką

Airijos primas Armago arkivyskupas
kardinolas Šionas Bredis įteikė
Popiežiaus laišką ir vaikams

Dvasinis artumas aukoms

Su didžiuliu dėmesiu tarptautinėje bendruomenėje ir ypač pačioje Airijoje buvo priimtas Šventojo Tėvo popiežiaus Benedikto XVI ganytojiškas laiškas Airijos katalikams, kuriame jis asmeniškai atsiprašė kunigų seksualinio išnaudojimo aukų ir nurodė naujus būdus, kaip užgydyti skaudaus skandalo padarytas žaizdas. Airijos šventovėse laiškas tikintiesiems buvo dalijamas kovo 20–21 dienomis iškart po šv. Mišių, kuriose hierarchai ir kiti dvasininkai išsamiai komentavo dokumento turinį. Visos Airijos (Didžiajai Britanijai priklausančios Šiaurės Airijos ir nepriklausomos Airijos Respublikos) primas Armago arkivyskupas kardinolas Šionas Bredis savo kreipimesi įvykį pavadinęs istorine diena išreiškė gilią padėką Šventajam Tėvui dėl jo artumo, gerumo ir rūpinimosi airiais šiuo nelengvu išbandymų laikotarpiu.

Popiežius kalba apie žaizdas, atsivėrusias Kristaus kūne dėl vaikų seksualinio išnaudojimo, ir vaistų, kurie kartais gali būti skausmingi, jų išgydymui, aiškino kardinolas Š. Bredis kovo 20 dieną į Armago Šv. Patriko katedrą gausiai susirinkusiems maldininkams. Jis pabrėžė, kad Benediktas XVI kalba apie išdavystės jausmą, kuriuo dalijasi su visais airiais dėl dalies dvasininkų nuodėmingų ir kriminalinių veiksmų ir dėl to, kaip Airijos bažnytinė vadovybė juos nepatenkinamai sprendė. Šį aplaidumą reikia pripažinti Viešpaties ir žmonių akivaizdoje, kaip ir sunkias nuodėmes, padarytas prieš bejėgius vaikus, tvirtino kardinolas Š. Bredis. Popiežius savo laiške atskirai taria žodį įvairioms Airijos katalikų bendruomenės grupėms, bet pirmiausia kreipiasi į išnaudojimo aukas ir jų šeimas. Šventasis Tėvas nepaprastai nuoširdžiai ir atvirai kalba: „Jūs kentėjote sunkiausiai ir aš tikrai dėl to atsiprašau. Jūsų pasitikėjimas buvo išduotas ir jūsų orumas pažeistas“. Daugelis aukų surado jėgų savyje kalbėti drąsiai apie tai, kas jiems atsitiko, tačiau nebuvo išklausyti. Todėl dabar yra suprantama, kad jiems gali būti sunku atleisti ir susitaikyti su Bažnyčia.

Popiežius viliasi, kad šis susitaikymo kelias vis dėlto bus atrastas, žinant, kad Kristus yra artimas visiems, kurie kenčia, nes pats yra buvęs neteisingumo ir nuodėmės auka, sakė Armago arkivyskupas.

Šventasis Tėvas, reikšdamas gėdą ir sąžinės graužatį dėl tų pasibjaurėtinų nusikaltimų, laiške išreiškia pasirengimą susitikti su aukomis, jas tėviškai apkabinti ir paguosti. (Tą jau popiežius Benediktas XVI yra daręs per savo apaštalinį vizitą į Jungtines Amerikos Valstijas 2006 metais ir lankydamasis Australijoje 2008-aisiais. Šiemet toks susitikimas su seksualinį išnaudojimą patyrusiais asmeninis gali būti surengtas per jo vizitą Didžiojoje Britanijoje, kuris numatytas rugsėjo mėnesį.)

Raginimas pripažinti kaltę

Aptardamas tas laiško vietas, kuriose Šventasis Tėvas dar kartą perduoda savo tvirtus nurodymus airių vyskupams (prieš tai jis turėjo du susitikimus su Airijos episkopato nariais Vatikane), kardinolas Š. Bredis pastebėjo, kad šalies bažnytinė vadovybė turi pripažinti padarytas klaidas ir nesėkmes sprendžiant (ar nesprendžiant) minėtas problemas. Tai neigiamai atsiliepė pastoracinės veiklos efektyvumui ir patikimumui, todėl reikia neatidėliotinai atitaisyti padėtį. Čia yra svarbūs du aspektai: pirmiausia reikia glaudžiai bendradarbiauti su valstybės teisinėmis institucijomis tiriant nusikaltimų bylas ir, antra, imtis visų įmanomų priemonių vaikų apsaugai pačioje katalikų bendruomenėje – parapijose ir diecezijose. Tik tokie ryžtingi, sąžiningi ir skaidrūs veiksmai gali padėti greičiau atstatyti Airijos žmonių pagarbą ir gerą valią Bažnyčiai, rašo popiežius Benediktas XVI.

Griežtai smerkiančius žodžius jis skiria tiems kunigams ir vienuolijų nariams, kurie seksualiai išnaudojo mažamečius. „Jūs išdavėte jums skirtą nekaltų jaunų žmonių ir jų tėvų pasitikėjimą ir dėl to turite atsakyti prieš Visagalį Dievą“, – su pasipiktinimu pabrėžia Šventasis Tėvas, nurodydamas nusikaltėlių atsakomybę tiek civilinės, tiek ir bažnytinės (kanoninės) teisės atžvilgiu. Jiems išniekinus kunigystės sakramentą bei vienuolinius įžadus padaryta didžiulė žala aukoms, užtraukta gėda ir negarbė visai Bažnyčiai. Popiežius paragino pažeidėjus „atvirai pripažinti savo kaltę“, atiduoti save į teisingumo rankas ir melsti Dievo gailestingumo. Beje, tokia Gavėnios laikotarpiu būdinga atgailos, atsivertimo ir atsinaujinimo dvasia yra persmelkusi visą Benedikto XVI laišką.

Kaip rašo Šventasis Tėvas, tiesiog sunku patikėti, kad tokie baisūs dalykai, vaikų papiktinimas, dėl kurio radikaliau buvo perspėjęs pats Jėzus Kristus, atsitiko būtent bažnytinėje aplinkoje, kuri turėtų būti saugiausia. Tai milžiniškas sukrėtimas, ir po to, kas atsitiko, kai kurie žmonės prisipažįsta, kad jiems yra sunku praverti maldos namų duris ir įžengti į vidų. Ir vis dėlto Šventasis Tėvas „tiki išgydomąja Kristaus meilės galia netgi tamsiausiose ir labiausiai beviltiškose situacijose“, ir tuo jis kviečia patikėti visus. Padėties ištaisymui reikia drąsos, ryžtingumo ir kartu supratimo, kad dabartinės skaudžios problemos negali būti greitai išspręstos. „Bet Šventasis Tėvas laiške paaiškina, kad atkakliai ir vieningai darbuodamiesi ir atsiremdami į maldą, mes galime būti tikri, kad Bažnyčia Airijoje išgyvens tikrojo atgimimo ir atsinaujinimo laikotarpį“, – sakė Airijos primas.

Planuojama Apaštalinė vizitacija

Š. Bredis pažymėjo, kad šiame procese svarbus uždavinys yra skirtas ir pasauliečiams tikintiesiems, kurie turi užimti esminę vietą Bažnyčios gyvenime su atitinkama atsakomybe už jos likimą. Popiežius Benediktas XVI padrąsinančiai kreipiasi į Airijos vaikus bei jaunus žmones, pabrėždamas, kad „mūsų mylimos Bažnyčios atstatymui ir atsinaujinimui labai reikia jų entuziazmo ir idealizmo“. Reikia rasti naujus būdus draugystės su Kristumi grožio ir turtingumo raiškai, taip pat yra „reikalinga nauja vizija, kuri įkvėptų dabartines ir ateinančias kartas mūsų bendro tikėjimo dovanos turtų vertinimui“. Žengiant šiuo Evangelijos nužymėtu keliu privalu laikytis amžinųjų Dievo įsakymų ir derinti savo gyvenimą su Jėzaus Kristaus mokymu bei liudijimu.

Siūlydamas konkrečias sielovadines iniciatyvas, Šventasis Tėvas pakvietė paskelbti Airijos bažnyčioje vienerių metų ypatingą atgailos laikotarpį (nuo dabar iki 2011-ųjų Velykų) su griežtesniu pasninkavimu, maldos praktika, Šventojo Rašto skaitymu ir artimo meilės darbais. Ypač svarbus yra Susitaikymo sakramento kuo dažnesnis naudojimas bei Švč. Sakramento adoracija, kurią derėtų organizuoti visose šalies parapijose, seminarijose ir vienuolynuose. „Intensyviai meldžiantis prieš realiai esantį Viešpatį galima stengtis atsiteisti už piktnaudžiavimo nuodėmes, kurios atnešė tokią didelę žalą“, – rašo laiške popiežius Benediktas XVI. Jis taip pat pranešė apie planuojamą Vatikano atstovų Apaštalinę vizitaciją į atskiras Airijos vyskupijas, kunigų seminarijas bei vienuolines bendruomenes, kuri turėtų padėti vietinei Bažnyčiai atsinaujinimo kelyje, nes čia būtinas bendradarbiavimas tarp Romos Kurijos kompetentingų institucijų ir Airijos vyskupų konferencijos.

Baigdamas kalbą kardinolas Š. Bredis atkreipė dėmesį, jog kartu su ganytojišku laišku Šventasis Tėvas paskelbė ypatingą Maldą už Airijos Bažnyčią, kurią jis pats sukūrė. Buvo išreikšta viltis, kad ši malda kartu su laišku bus nuolat kalbama tikinčiųjų šeimose, parapijose ir bendruomenėse. „Melskimės, kad Šventojo Tėvo ganytojinis laiškas taptų didžiojo atsinaujinimo ir vilties laikotarpio pradžia Airijos Bažnyčiai“, – sakė Armago arkivyskupas, kartu prašydamas Švč. Mergelės Marijos užtarimo ir globos.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija