2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Atlaidai Žemaičių Kalvarijoje

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
maldininkai eina Kalnus
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Liepos 1-ąją didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai tradiciškai prasidėjo už 10 kilometrų nuo Žemaičių Kalvarijos esančiame Panų kalne. Nuo ryto čia rinkosi Marijos legiono nariai, vyko konferencija ir agapė, o 16 val. – šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupo vikaras apaštalinis protonotaras jubiliatas Juozapas Pranciškus Gedgaudas. Kartu koncelebravo nemažas būrys kunigų, meldėsi gausiai susirinkę tikintieji. Po šv. Mišių maldinga eisena vyko į Žemaičių Kalvarijos Šventovę. Čia 19 val. buvo iškilmingai giedami mišparai, einama eucharistinė procesija – viskam vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ.


Kryžių kalnas – Medžiugorjė

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis išlydi maldininkus
iš Kryžių kalno
Jaroslavo PROSCEVIČIAUS nuotrauka

Birželio 24-ąją po šv. Mišių procesija maldininkų, pasiryžusių pėsčiomis nunešti 60 kilogramų sveriantį kryžių į Medžiugorję, iš Kryžių kalno pajudėjo Šiaulių link. Taip prasidėjo iki rugsėjo 11-osios numatytas baigti Lietuvos maldininkų žygis į Bosniją ir Hercegoviną, minint apsireiškimų Medžiugorjėje 30-metį. Maldininkus išlydėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Toliau jie, nešini kryžiumi ir Lietuvos trispalve, Šventojo Tėvo bei Švč. Mergelės Marijos vėliavomis, kasdien nueidami po 15–30 kilometrų, keliavo per Tytuvėnus, Šiluvą, Raseinius, Jurbarką, Šakius, Pilviškius, Marijampolę, Kalvariją ir liepos 3-iąją kirto Lietuvos ir Lenkijos valstybinę sieną. Toliau kelionės maršrutas nusidrieks per Lenkiją, Slovakiją, Vengriją, Kroatiją. Iš viso maldininkai nueis daugiau kaip 2000 kilometrų.


Šventimai Vilkaviškio Katedroje

Birutė NENĖNIENĖ

Greta vyskupo Rimanto Norvilos –
įšventintieji (iš kairės):
diakonas Vitalius Valatkovičius,
kunigai Valdemaras Smulskis
ir Marius Pėčelis

Vilkaviškio Katedroje birželio 19 dieną buvo minimi vyskupijos ir kunigų nukankinimo jubiliejai, švenčiama Švč. Trejybės šventė ir Vilkaviškio vyskupijos globėjo Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Simboliška, kad šv. Mišių metu vyskupas Rimantas  Norvila suteikė šventimus trims Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams. Vitalius Valatkovičius buvo įšventintas diakonu ir paskirtas darbuotis į Kalvarijos parapiją. Valdemaras Smulskis gavo kunigystės šventimus ir darbuosis Vilkaviškio parapijoje. Įšventintasis vilkaviškietis Marius Pėčelis paskirtas vikaru į Garliavos parapiją.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija