2013 m. kovo 1 d.    
Nr. 9
(2033)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Iš laiškų

Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94,
2012 m. nr. 9, 13, 16, 17, 20, 22, 26, 31, 36, 44,
2013 m. nr. 2, 3, 4, 6, 7

Didžiai Gerbiamas,

gavęs laišką, perdaviau seniai Polikaičiams nuotraukų, kiek man padarė. Pasiunčiau iškarpų iš spaudos, kurios Jūs neskaitote. Net rusišką žurnalą pridėjau… Pasiunčiau kelias knygas ir „Katalikų pasaulio“ tris numerius. Mano straipsnelis turėjo išeiti dar Jums būnant Lietuvoje. Korektūros klaidų pilna, jas atitaisys. Stebuklas būtų, jeigu dabar Lietuvoje nebūtų korektūros klaidų.

„Kat. pas.“ 8 nr. iš 9 psl. mano straipsnelyje po sakinio 3 abzaco gale „…norėtų nukreipti į vergiją“ išbrauktas redakcijos toks sakinys: „Raudonų nepraleistas jo knygas būtų naikinę rudi, kaip rudų nepraleistas naikino raudoni“. Per Č. Grincevičiaus žmoną įdaviau Jums 5 ir 6 „Sietyno“ nr.

Širdingi mūsų sveikinimai!

J. Juškaitis
1989.IX.18.

 

 

89.10.5

Mielas Kolega,

ką tik gavau laišką, rašytą IX.18 d. ir tuojau atsakau, kad žinotumėt, ką gavau, ko negavau – kaip tarnauja paštas.

1. Polikaičiams duotų nuotraukų neatsimenu gavęs, pasiteirausiu.

2. Iškarpų iš spaudos gavau. Labai ačiū. Daug nematytų. Komplektas papilnėjo.

3. Rusiško žurnalo negavau.

4. Kelios knygos ir „Kat. pasaulis“ dar neatėjo. Iš kažkur gavau „K. p.“ nr. 9. Ten yra K. Žitkaus rašinys (tęsinys) apie Putiną.129 Aišku, domina pradžia, taip pat bus įdomi ir pabaiga.

6. Č. Grincevičiaus žmona dar negrįžo, tai negavau nė „Sietynų“. Lapkr. gale būsiu Čikagoje (Mokslo ir kūrybos simpoziume), tai, manau, susitiksiu ir su Česlovu ir su jo Aldona.

Tiek apie reikalus. Šiaip jau gyvenimas turėtų eiti paprasta vaga. Ar eina, nežinau. Kai pasiskundžiu kuo žmonai, atsako: „Ko tu nori? Neini jaunyn“. Aišku, kad neinu jaunyn. Bet ir senyn dar nesinori eit. Dar tiek daug naujo yra ir bus. Su viskuo reikia spėti. Reikia ir prisidėti.

Kai vitaminus baigsit, praneškit; jei daro gera, pasakykit kurie, pasiųsim.

Gavau laišką (knygą anksčiau) iš Danutės.130 Ir atsakiau; parašiau savo ir žmonos įspūdžius. Skaitė ir Alė Rūta, irgi labai gerai atsiliepė.

Bučiuoju abu.

Jūsų B. B.

P. S.

Dabar gaunu (nežinau kieno užsakytus) oro keliu:

1. Literatūra ir menas

2. Gimtasis kraštas

3. Pergalė

4. Nemunas (paprastu paštu)

Patikrinkite, ar nenutrauks siuntimo ir 1990 metais. Jei reiks, sumokėkite prenumeratą iš įgaliotų paimti pinigų.

Norėčiau užsisakyti dar „Komjaunimo tiesą“. Kiek trūks pinigų, parašykite, vėl įgaliosiu paimti.

Jei matytumėt ką dar verta, užsakykite (gal „Atgimimą“).

Įgaliojimas

Šiuo įgalioju Juškaitį Joną, Kleopo s., paimti iš mano taupomosios kasos nr. 28327 du šimtus (200) rublių.

Bernardas Brazdžionis
1989.X.5

Bernardas Brazdžionis

2210 India Street

Los Angeles CA 90039

129 „Katalikų pasaulyje“ su tęsiniais buvo rašoma apie Vinco Mykolaičio-Putino kunigystės sutvarkymus

130 Danutė Žilaitytė, „Mėlyna upė su geltonom salom“, 1988 m.

 

 

Didžiai gerbiamas,

rašau dalykiškai. Vėliau parašysiu daugiau. Atsakau į Jūsų spalio 5 d. laišką. Ar dėl pašto, ar dėl kieno kaltės, kažkokie nesklandumai.

Kelias dideles (A. Žižiūno) nuotraukas perdaviau Polikaičiams dar, berods, liepos mėnesį. Prie „Gintaro“ viešbučio, jiems išvažiuojant. Tik tada juos ir pamačiau. Arba jie Jums neperdavė, arba kam kitam atidavė, nes viena iš tų nuotraukų išspausdinta „Lietuvių dienose“ rugsėjo mėn. Tą žurnalą mačiau „Vyturio“ leidykloje, atvežtą rašytojo Algirdo Gustaičio. Paskui gavau ir Jūsų man siųstą per Rašytojų Sąjungą. Pageidaučiau ir 10 nr. Į žurnalą131 tegalėjo patekti nuotrauka tik iš mano įduotųjų, nes man vienam A. Žižiūnas padarė. Polikaičiams įdaviau ir „Litva literaturnaja“.

Siunčiau Jums dar rašytojų autobiografijų pirmą storą tomą, A. Miškinio „Sulaužytus kryžius“, „Proskynos“ Nr. 1, tris „Katalikų pasaulio“ numerius, skirtus Jūsų atvykimui. Aštuntajame mano parašyta apie Jus – „Per pasaulį keliauja žmogus“. Šis numeris turėjo išeiti dar Jums Lietuvoje esant, bet spaustuvėje buvo vilkinamas visokiais būdais, kaip ir kiti. Žurnalus siunčiau oro paštu ir registruotus. Parašykite, ar gavote. Siųsiu antrą kartą ir eisiu ieškoti teisybės. Iškarpas pasiunčiau paprasta banderole ir daug vėliau. Keista – kaip jos taip greit galėjo ateiti. Matyt, valdžiai parankesnės…132

Jūsų laišką su įgaliojimu gavau spalio 31 d. Paskutinę prenumeratos priėmimo dieną. Išaiškinti pas mus, kas Jums siunčia spaudą, ne taip lengva. Todėl užsakiau už savo pinigus, kol išaiškinau, truko. Sužinojau štai ką: „Pergalę“, „Lit. ir meną“, „Kultūros barus“ siuntinėja Jums „Tėviškės“ draugija. Siuntinės ir kitais metais. Aš Jums tiesiai nieko užsakyti negaliu. Gali tik „Tėviškė“ per Maskvą. Sakė man, jeigu norite, galite jai paaukoti dolerių, o jeigu ne, siuntinės ir taip. Rublių neima. „Gimt. kraštą“ pati redakcija siuntinės, bet išaiškinsiu tiktai gruodžio viduryje. „Nemunas“, „Komj. tiesa“, „Katalikų pasaulis“, „Atgimimas“ bus mano užsakyti. Juos ir siuntinėsiu. „Tėviškė“ šių leidinių nesiuntinės – atsisakė. Tai rodo „tautos vienyb꓅133 Kadangi siuntinėti teks man, todėl garantijų, kad viską gausite, nėra. Gali ko nors valdžia ir nepraleisti. Užsakiau už savo pinigus, savo pinigais ir siuntinėsiu. Jūs man atsiųskite „Lietuvių dienas“. Pažiūrėsime, kaip eis. Nežinodamas, ar viską gausite, negaliu imti ir Jūsų pinigų. Įgaliojimą pasidedu, daugiau nesiųskite, nes mūsų nešvarioje santvarkoje ir valstybėje geriau prie pinigų rankų nekišti. Manau, kad mane suprasite.

Danutė Jūsų laišką gavo, apsidžiaugė. Dabar pasiunčiu oro paštu registruota banderole dar kartą „Katalikų pasaulio“ Nr. 8, be to, Nr. 10 ir 11–12 (dvigubą), „Proskynas“ Nr. 2. Jei negavote, pasiųsiu vėl ir pirmą. „Sietyno“ Jums Grincevičienė neėmė, pasiėmė tik vieną. Su ja teko pasikalbėti. Sakė, pasidalins. Bet jį mano vardu Jums turėjo perduoti V. Zaborskaitė. Stengsiuosi, kad gautumėte ir ką tik išėjusį Nr. VII, ir kitus.

Parašykite, ar viską gaunate, nes tai svarbu.

Linkėjimai nuo mūsų poniai Aldonai ir Jums.

Kuo širdingiausiai – J. Juškaitis
Vilnius,
1989, lapkričio 25 d.

131 Tikriausiai nuotraukos anksčiau atėjo iš paties fotografo Algimanto Žižiūno. Ano meto sujudimuose, pažinčių, adresais apsikeitimų ir kelionių maišatyje, sunku būdavo susigaudyti, ką kuris kada kam perdavė per rankas.

132 Registruoti atrodė patikimiau, nors registruota korespondencija eidavo ilgiau už paprastą, todėl būdavo ir bereikalingų įtarinėjimų.

133 „Komercinė“ pašaipėlė, apie naują situaciją su prasidedančia anuometine įvairia konkurencija, braškant sovietinei sistemai.

 

 

Per Poezijos pavasario baigiamąjį renginį Vilniuje Šv. Jonų bažnyčioje. Iš kairės: Brazdžionio dukraitė Dalytė, Petras Keidošius (tolesnėje eilėje), Jonas Juškaitis, Bernardas Brazdžionis, Sigitas Geda.

Kadangi bažnyčia dar tada buvo neatšventinta, poetas man pasakė: „Pirmąjį eilėraštį jiems paskaitysiu „Bažnyčios statytojai“, pirmajame tokiame savo vakare“. Albume „Poetas Bernardas Brazdžionis grįžta į Lietuvą“, 2002 m., 123 puslapyje nurodyta neteisingai „Vakaras Vilniaus arkikatedroje“... Šv. Jonų bažnyčioje sustoję visi to 1989 m. poezijos pavasario vakaro dalyviai (Onos Pajedaitės nuotrauka).

Buvau paties Brazdžionio paprašytas Vilniuje visur jį lydėti. Leonos Korkutienės albume „Žvilgsnis“ (2000 m., p. 12) pagauta, kaip Laimonas Noreika ir Sigitas Geda, sulaukę ateinančių, paima poetą vestis per žmones ir filologų kiemą į Šv. Jonų bažnyčios vidurį. Bet Brazdžioniui neįsakysi, kur ir kaip sėstis. Prasidėjus renginiui, pasiėmė jam skirtą kėdę, ir nusinešė kitur: „Dabar  man pasakok apie visus ir viską, nes aš čia nieko nežinau.“ Juokaudamas tariau: „Tik necharakterizuosiu.“

Algimanto Žižiūno nuotrauka

 

 

1989 metais Vilniaus arkivyskupijos kurijoje su „Katalikų pasaulio“ redakcija. Pirmoje eilėje – iš dešinės: Brazdžionio dukraitė Dalytė, žurnalo redaktorius kun. Vaclovas Aliulis, Bernardas Brazdžionis, redakcijos sekretorė poetė Marija Katiliūtė-Lacrima, Aldona Brazdžionienė, Joana Snieganienė, Jonas Juškaitis. Antroje eilėje iš kairės: Kastantas Lukėnas, kun. Medardas Čeponis, kun. Virginijus Veilentas, Petras Kimbrys (vėliau žurnalo „Naujasis židinys-Aidai“ redaktorius), dail. Laima Pučkoriūtė, „Katalikų pasaulio“ darbuotojos: Janina Vasiliauskienė, Danutė Vainilavičienė, Stefanija Puodžiūnienė, ses. Antanina Pošiūnaitė ir ses. Onutė Šalnaitė

Juozo Grikienio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija