2015 m. birželio 26 d.    
Nr. 25
(2145)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Tikėjimo dėlionė

Zarasų „Alfa“ kurso dalyviai
su vyskupu Lionginu Virbalu SJ

Zarasai. „Alfa“ kursas parapijoje skamba lyg varpas, kviečiantis parapijiečius į sambūrį pažinti krikščionišką tikėjimą. Kursas skirtas įvairių krikščioniškų konfesijų tikintiesiems arba dar nepažinusiems tikėjimo slėpinių. Tai – bandymas surasti Dievą savo gyvenime, suprasti ir skaityti Šventąjį Rašą ir susipažinti su mus supančiu pasauliu. Susitikimuose diskutuojama, klausomasi, dalijamasi mintimis ir mąstoma. Zarasų dekanas ir klebonas kun. Remigijus Kavaliauskas ne kartą sakė, kad labai gerai, jog kurso metu žmogui nusistovėjusios tikėjimo normos subyra lyg lego kaladėlės ir jas vėl dėlioja iš naujo. Iš tiesų kurso metu dešimt savaičių dėliojamas savo „tikėjimo lego“ su noru, nes vyksta mokymai, paskaitos, kurios atsako į daugelį klausimų, abejonių. Neužmirštama išvyka – „Alfa“ savaitgalis Baltriškėse, pas Tiberiados brolius. Ten labiau pajutome Šv. Dvasios prisilietimą prie kiekvieno iš mūsų. Įstrigo vienos brandaus amžiaus parapijietės pasakymas įpusėjus kursams: „Maniau, kad viską žinau, bet kursų metu mokiausi iš naujo. Tai – labai įdomu, naudinga“.


Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Nuolatinės adoracijos šventė

Mons. Vytautas Grigaravičius
skelbia Dievo Žodį
Loretos Lenčiauskienės nuotraukos

JONAVA. Nuolatinė Šv. apašt. Jokūbo parapijos Švč. Sakramento adoracija pradėjo 15-uosius savo gyvavimo metus. Prieš 15 metų, tik nuskambėjus Lietuvos II Eucharistinio kongreso, vykusio Kaune, aidams, tuometinis Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius su bendraminte ir vyriausiąja kongreso koordinatore kazimieriete seserimi Ramute Budvytyte LSSC kas sekmadienį ėmė mokyti, skatinti, ruošti žmones ir brandinti jų širdyse troškimą Jėzų garbinti dieną ir naktį. Tai parapijoje buvo daroma pradžioje pirmaisiais mėnesio penktadieniais, o paskui jau ir kiekvieną penktadienį, kol atsirado tiek žmonių, kad jie jau galėjo įsipareigoti kiekvienai paros valandai. Geradarių rėmėjų pagalba parapijos namuose buvo įrengta maža, tačiau visus liturginius reikalavimus atitinkanti koplytėlė. Vyriausiąja adoracijos koordinatore tapo Aleksandra Kazlauskienė.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Gegužinių pamaldų pabaiga

PLUNGĖ. Gegužės 31 dienos vakarą Telšių vyskupijoje po iškilmingų vakarinių šv. Mišių, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, o koncelebravo Telšių kunigų seminarijos vadovai bei šioje parapijoje dirbantys kunigai, liturgijoje patarnavo seminaristai, didelis tikinčiųjų būrys iš Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios procesijoje patraukė prie Lurdo grotos. Čia, vadovaujant Telšių vyskupijos ganytojui, buvo iškilmingai giedamos Gegužinės pamaldos. Prie Lurdo grotos vyskupas kalbėjo apie šio Lurdo istoriją, vienuolių kapucinų veiklą ir kvietė pasitikėti Marijos globa, patikėti jai visus asmeninius ir bendrus reikalus. Jau tapo tradicija Telšių vyskupijoje Gegužines pamaldas iškilmingai pradėti prie seniausio ne tik Lietuvoje, bet ir visame Pabaltijyje Palangos, o užbaigti prie Plungės Lurdo grotų. Tą pačią dieną 20-ųjų kunigystės metinių proga buvo pasveikintas Plungės parapijos klebonas, Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas kun. Julius Meškauskas. Jam buvo linkima gausios Dievo palaimos tarnystėje bei nuskambėjo padėkos žodžiai už kasmet puikiai suorganizuojamą Gegužinių pamaldų užbaigimą.


Užbaigė mokslo metus

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. Birželio 2 dieną Žemaičių Kalvarijos šventovėje vyko kasmėnesiniai atlaidai, kurių metu mokslo metų pabaigą iškilmingai šventė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. 12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, prefektas kun. Viktoras Dirvonskis, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, studijų prefektas kan. Vladas Gedgaudas, Gargždų dekanas ir klebonas kan. Jonas Paulauskas bei nemažas kunigų būrys iš įvairių vyskupijos parapijų. Liturgijoje patarnavo keturi diakonai ir Telšių kunigų seminarijos klierikai. Giedojo Gargždų parapijos Didysis Sumos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie maldos svarbą ir kvietė visus nuolat atsigręžti į Viešpatį, visada mokytis iš Dievo Motinos Marijos. Po šv. Mišių buvo giedami Kalvarijos Kalnai, stotyse sakomi pamokslai.


Telšių dekanate

Meldė šv. Justino globos

TELŠIAI. Birželio 1 dieną visuotiniame Katalikų Bažnyčios kalendoriuje minimas šv. kankinys Justinas, kuris yra dangiškasis Telšių vyskupijos globėjas. Tą dieną Telšių vyskupijos Katedroje 12 val. aukotos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos kanauninkai, Telšių kunigų seminarijos vadovai, Telšių vyskupijos kurijos darbuotojai, parapijų kunigai, liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Vyskupas šv. Mišių pradžioje kalbėjo apie šv. Justino asmenybę, gilų tikėjimą, kankinystę ir Bažnyčiai paliktą labai svarbų mokymą. Pamoksle Telšių vyskupijos ganytojas analizavo šv. Justino mokymą apie Eucharistiją, pabrėžė, jog šventasis filosofas kankinys labai nuodugniai išaiškino šv. Mišių svarbą, kalbėjo apie Kristaus pasilikimo eucharistinėje Duonoje dovaną. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi ir už į amžinybę išėjusį garsųjį vitražistą, profesorių Algirdą Dovydėną. Po šv. Mišių Telšių vyskupas J. Boruta SJ vadovavo maldai už Telšių vyskupiją prie šv. Justino altoriaus, esančio antrajame Katedros aukšte. Šv. Justinai, užtark pas Viešpatį mus ir Telšių vyskupiją!


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija