Atnaujintas 2003 m. birželio 27 d.
Nr.50
(1154)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Aktualijos
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Ūkis
Nuomonės
Lietuva
Gimtas kraštasPRIEDAI


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Devintinių eisena Vilniaus senamiestyje

Šiame numeryje:

Apie pusiau tiesą

Šventieji Petras ir Paulius – kelrodžiai pas Kristų

Išlaikė 25-erių metų kunigystės egzaminą

Krekenavos dekanate

Devintinės

Kelmės dekanate

Dėl sklypų grobimo skandalo

Keturgubas nulis

Užmirštas jubiliejus

Malonių šaltinis prie Ilgio ežero

Vargonininkas

Mirė kardinolo mama

Mirė vienas šviesiausių Jungtinės Karalystės lietuvių

Devintinių eisena sostinės Katedros aikštėje

Praėjusį sekmadienį šventėme Devintines - Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Iškilmingomis pamaldomis ir procesijomis tikintieji per Devintines dėkojo Kristui, kad pasiliko Švenčiausiajame Sakramente, kuris priimamas per Komuniją ir garbinamas tabernakulyje.
Atkūrus nepriklausomybę, į Lietuvą sugrįžo ir graži Devintinių šventės procesijų tradicija.
Sekmadienį iškilmingos šv. Mišios įvairiose Lietuvos vietose buvo aukojamos lauke, o po jų gatvėmis nusidriekė maldininkų procesijos.
Ties Vilniaus Arkikatedros Bazilikos centrinėmis durimis šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, jo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis ir sostinės kunigai. Po šv. Mišių vyko iškilminga eucharistinė procesija iš Vilniaus Arkikatedros į Aušros Vartų šventovę.


Popiežius - susitaikymo skelbėjas Bosnijos žemei

Popiežius Jonas Paulius II moja daugiau nei 50 tūkst. žmonių, susirinkusių į jo vadovautas šv.Mišias Banja Lukoje

Jaunimo apaštalo beatifikacija

Praėjus vos porai savaičių po 100-osios jubiliejinės kelionės į Kroatiją, popiežius Jonas Paulius II birželio 22 dieną vėl aplankė Balkanų regioną, šį kartą Bosnijos šiaurėje esantį Banja Lukos miestą, kur beatifikavo iš ten kilusį jauną kroatų intelektualą Ivaną Mercą (1896-1928). Tai pirmasis kroatų pasaulietis, pakeltas į Bažnyčios altorių garbę, o kartu ir pirmasis Bosnijos katalikų palaimintasis, kurį, anot vietos ganytojų, galima laikyti ir šiuolaikinės Europos jaunimo globėju bei mokytoju. Popiežius Jonas Paulius II per savo beveik 25 pontifikato metus, nuolat pabrėždamas švento gyvenimo liudijimo reikšmę Bažnyčiai, jau yra paskelbęs 1316 palaimintųjų ir 473 šventuosius.


Kaišiadorių vyskupijoje

Širvintų dekanate

Kun. Petras Purlys priima vaikų atneštas atnašas

Kunigas - mūsų žemės druska

ŽELVA. Birželio 15-ąją, sekmadienį, prie Želvelės upelio įsikūrusio Želvos miestelio link važiavo automobiliai, būreliais ėjo žmonės. Iš čia kilusiam kunigui, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios klebonui kun. Petrui Purliui, tai buvo iškili 20 kunigystės metų paminėjimo diena, o Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje paaukotos šv. Mišios šiam jubiliejui pažymėti.
Pagerbti kunigo atvyko Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios altaristas mons. Vincas Pranckietis, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios altaristas kun. Petras Tavoraitis. Šv. Mišias aukojo Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios klebonas kun. Emilis Jotkus, Balninkų bažnyčios klebonas kun. Rimantas Laniauskas, Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas dekanas kun. Gintautas Kabašinskas, Šešuolių ir Zibalų bažnyčių klebonas kun. Stasys Linda, Žemaitkiemio bažnyčios klebonas kun. Šarūnas Petrauskas, Kavarsko bažnyčios klebonas kun. Norbertas Martinkus.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Poezijos vakaro Ringauduose dalyviai. Antras iš dešinės - Tabariškių klebonas
kun. Jordanas Kazlauskas, šeštas iš kairės - Gražiškių klebonas kun. dr. Algirdas Kanapka

Poezijos vakaras

TABARIŠKIAI. Jau treti meta birželio pradžioje Ringauduose, prie Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčios, organizuojami poezijos vakarai. Pirmaisiais metais buvo nedrąsus bandymas. Savo poeziją skaitė kultūros ir švietimo darbuotojos. Tai Janina Brazauskienė, Jūratė Dailidėnienė, Vera Vasiljeva, Zita Pranckevičienė ir ringaudiškė rašytoja Janina Giedraitienė. Kitais metais, be poečių Zitos Gaižauskaitės ir J.Giedraitienės, savo eiles skaitė ir jaunieji Noreikiškių vidurinės mokyklos kūrėjai. Jiems tai didelis išbandymas, juk jų klausosi tikri poetai.


Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Iškilmingos šventės dalyviai (iš kairės): kun. Vytautas Kajokas, mons. Vincentas Bartuška, vyskupas Rimantas Norvila, kun. Vladas Bilius ir vyskupas Juozas Žemaitis

Ypatingas jubiliejus

Virbalis. Šiame viename seniausių Vilkaviškio vyskupijos miestų, dar vadinamame karališkuoju, nes prieš 500 metų Sūduvos girių glūdumoje, pačioje Paprūsėje, Nova Volios vardu jį įkūrė karalienė Bona, per Sekmines vyko neįprastos iškilmės. Parapiją lankė Vilkaviškio vyskupai Rimantas Norvila ir Juozas Žemaitis. Jie aukojo dvejas šv.Mišias, Virbalio ir aplinkinių parapijų jaunimui teikė Sutvirtinimo sakramentą.
Sumos šv. Mišios buvo ypatingai iškilmingos. Jų liturgiją atnašų procesija ir įsitraukdami į visuotinę maldą, giesmėmis paįvairino bažnytinės organizacijos, mokyklos bendruomenė ir sutvirtinamieji. Kartu su vyskupais ir vyskupijos generalvikaru mons. kun. Vincentu Bartuška už parapiją, jos žmones maldą aukojo Virbalio altaristas kun. Vladas Bilius, minėdamas savo kunigystės 70–ies metų sukaktį.


Kaip gyveni, kaimo žmogau?

Žemės ūkių surašinėtojui Virginijui Nausėdai ūkininkai Marija ir Petras Šikšniai pasakoja apie savo gyvenimą

Surašymas - ne dėl akių

Respublikoje vyksta visuotinis žemės ūkių surašymas. Apie penki tūkstančiai surašinėtųjų visą šį mėnesį lankosi pas ūkininkus, kitus žemės savininkus, kurie turi nors kiek žemės, gyvulių, technikos, pastatų. Tokių objektų Lietuvoje - apie 700 tūkstančių, tad kampanijos organizatoriams, statistikos tarnyboms, o ypač surašinėtojams darbo apstu.
Prisimintina, kad iki šiol nepriklausomoje Lietuvoje vienintelis surašymas įvyko 1930 metais. Europos Sąjungos šalyse tokie surašymai rengiami maždaug kas dešimt metų. Todėl šiose valstybėse visuomet gerai žinoma, kada ir kokios paramos reikia ūkininkams. Nuo šiol taip bus ir Lietuvoje. Neseniai žemės ūkių surašymas baigėsi Lenkijoje ir Latvijoje. Beje, kaimyninėje Lenkijoje žemės ūkiai surašomi kas penkeri metai.


Gyvos „Bernatonių“ pamokos

“Bernatonių” žemės ūkio bendrovės
mechanizatorius Arūnas Šabonas, direktorius Petras Brukas Lauko dienoje jautėsi tikrais
šeimininkais

Tradicija virto poreikiu

Nors žemės reforma dar nebaigta, tačiau veiklūs ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės nesėdi sudėję rankų, nelaukia, kol kas nors jiems iš šalies atneš apsčiai pelno ir gerovės, o dirba, ieško, su atida žvelgia į ateinančią dieną. Tokia yra AB “Lytagra”, kuri gyvu pavyzdžiu propaguoja ir platina našią šiuolaikinę vakarietišką žemės ūkio techniką, pažangiausias technologijas. Visa tai bendrovės specialistai išbando savo antrinėje žemės ūkio bendrovėje “Bernatoniai“, įsikūrusioje Raudondvario seniūnijoje (Kauno r.), Bernatonių gyvenvietėje.
Šiame ūkyje taikomos pažangiausios žemės ruošos, pašarų gamybos technologijos, naujausią techniką bendrovės šeimininkai demonstravo neseniai įvykusioje jau tradicija tapusioje Lauko dienoje. Į ją suvažiavo gausus būrys ūkininkų, žemės ūkio bendrovių specialistų iš visos Lietuvos, Žemės ūkio ministerijos atstovai, mokslininkai, kai kurių užsienio firmų specialistai. Nors naujausias technologijas bendrovės šeimininkai demonstruoja ne pirmą kartą, tačiau, anot “Bernatonių” direktoriaus Petro Bruko, pakartoti pamoką niekad nepakenks. Be to, kai kurie žemdirbiai čia atvyksta pirmą kartą ir daug ko jie iki šiol gal nebuvo girdėję.


Atėję amžiams…

Dėl ko jau ko, bet dėl nuobodulio Lietuvoje tikrai nemirsi. Nes, kaip sako aukštaičių patarlė, „kas adyna - vis navyna“. Dabar visi pasinėrę į valdininkų savivalės skandalą, kilusį dėl jų žemės sklypų gražiausiose (ir pelningiausiose) Lietuvos vietose. Dėl šio skandalo tikriausiai daugiausia išloš Prezidentas, nes pagaliau atsirado puiki proga vaizduoti esančiu pagrindiniu kovotoju ne tik su mafija, bet ir su valdininkų savivale. Pasikvietęs Premjerą ir Seimo Pirmininką, Prezidentas atkreipė jų dėmesį į tai, kad, paaiškėjus neteisėtų sklypų dalybų faktams, valdininkai paknopstomis ėmė perrašinėti ir „dovanoti“ sklypus kitiems asmenims. Todėl Prezidentas pasiūlė tuo laikotarpiu, kol vyksta tyrimas dėl sklypų įsigijimo, atimti iš valdininkų teisę disponuoti žeme. Įdomus pasiūlymas: „kol vyksta tyrimas“. Tačiau ar tas tyrimas iš tiesų vyksta ir kas ką tiria? Juk ne kas kitas, o pats generalinio prokuroro pavaduotojas Gintaras Jasaitis nedviprasmiškai leido suprasti, kad iš to „tyrimo“ išeis didelis šnipštas, nes valdininkai, pasiimdami sklypus, elgėsi teisėtai, todėl apie baudžiamąjį persekiojimą negali būti ir kalbos. Tiesa, G.Jasaitis aiškino, jog „galbūt“ (!) ne vienas valdininkas, įsigydamas žemės sklypus, „greičiausiai“ pasielgė nesąžiningai ir neetiškai, tačiau juridiškai neprasižengė. Panašiai samprotavo ir Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Valentinas Junokas, pareiškęs, kad už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi pagal galiojančius įstatymus galima nubausti tik tuomet, jei įrodoma, kad valdininko veiksmai padaro didelę žalą. Taigi Lietuvoje įstatymais numatytas „šventųjų karvių“ - valdininkų neliečiamumo institutas.


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia:

Šv. Petro bazilika Vatikane

Į turistinę apžvalginę poilsinę piligrimų kelionę į Italiją liepos 27 - rugpjūčio 3 dienomis

Maršrutas: Vilnius – Znojimas – Vranovas (poilsis Čekijos nacionaliniame parke prie upės) – Venecija – Ostia – poilsis prie Tirėnų jūros – Roma – Vatikanas – Viena – Znojimas – Vilnius.

Fatima
Lurdas

 

Kelionės kaina – 670 Lt. („XXI amžiaus“ skaitytojams, užsirašiusiems iki liepos 15 d. - 570 Lt.)

 

Į apžvalginę poilsinę piligrimų kelionę į fatimą ir Lurdą rugpjūčio 11-28 dienomis

Maršrutas: Vilnius – Praha – Paryžius – La Farte – San Sebastjanas (poilsis prie Atlanto vandenyno) – Fatima – Nazare (poilsis prie Atlanto vandenyno) – Madridas – Lurdas – Marselis (poilsis prie Viduržemio jūros) – La Salet – Venecija – Znojimas – Čenstakava – Vilnius.

Kelionės kaina – 1600 Lt. („XXI amžiaus“ skaitytojams - 1400 Lt).

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.).
,
8-37-777488


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija