Atnaujintas 2003 m. gruodžio 27 d.
Nr.99
(1203)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS


PRIEDAI


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Laimingų Naujųjų 2004 metų

Šiame numeryje:

Ramybės Kunigaikštis

Tebūna mūsų tėvynėje
daugiau tikros šviesos ir džiaugsmo

Prisimink, jog esi pakviestas
į Dievo karalystės šviesą

Kalėdos – Dievo dovana,
skirta mums

Pasitikime ateinantį Viešpatį

Kalėdų slėpinio uždangos pravėrimas

Nueikime į gimtuosius namus

Krekenavos kankiniai

Pavėlavusiųjų Europos Sąjunga nelauks

Paskutinis romantikas

Sukrėtęs sovietinės
imperijos pamatus

Lietuvių neštas kryžius
pasiekė Vatikano
Šv.Petro aikštę

Eglė Šv. Petro aikštėje Romoje
džiugina pasaulio maldininkus

Paskutinė Šventojo Tėvo trečiadienio visuotinė
audiencija prieš Kalėdas. Popiežius
Jonas Paulius II sėdi apsuptas tikinčiųjų,
atkeliavusių iš įvairių šalių: choro dalyvių
anglų, tautiškus rūbus vilkinčių austrų,
Trimis Karaliais apsirengusių vokiečių
EPA-ELTA nuotraukos

Gruodžio 17-osios pavakare Romos Šv. Petro aikštėje buvo uždegta Kalėdų eglė, o į šią kalėdine nuotaika alsuojančią ceremoniją susirinkusius romiečius, maldininkus ir turistus iš viso pasaulio linksmino Šiaurės Italijos Vale d’Aostas autonominio regiono folkloriniai ansambliai. Būtent iš šio Italijos regiono praeitą penktadienį į Šv. Petro aikštę buvo atgabenta ir galingo krano pagalba pastatyta gražuolė apie 27 metrų aukščio eglė, besipuikuojanti šalia baigiamos statyti prakartėlės. Kartu su didžiąja egle, užaugusia per 110 metų Alpių kalnuose, netoli tų vietovių, kur Šventasis Tėvas leisdavo savo vasaros atostogas, iš Vale d’Aostas regiono atvežtos ir dvi dešimtys mažesnių eglaičių, kuriomis per Kalėdas papuoštos Vatikano rūmų salės, o didžiojoje Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje ne tik papuošta taip pat iš Vale d’Aostas atvežta eglė, bet ir įrengta to regiono liaudies meistrų rankomis padaryta prakartėlė, kuri pernai buvo įrengta Asyžiuje, Šv.Pranciškaus bazilikoje. Regiono maldininkų delegacija dalyvavo trečiadienio bendrojoje audiencijoje, o po eglės inauguracijos drauge su kitais maldininkais susirinko į Šv. Petro bazilikoje aukotas Mišias, kurioms vadovavo Vale d’Aostas vyskupas Džiuzepė Anfoszis.


Nuolat aktualus Bažnyčios
mokymas apie taiką

Mindaugas BUIKA

Popiežius nuolat ragina pasaulį
ugdyti taikos kultūrą
EPA-ELTA nuotrauka

Naujojo popiežiaus Jono Pauliaus II kreipimosi Pasaulinei taikos dienai reikšmingiausia mintis yra raginimas reformuoti ir stiprinti Jungtinių Tautų Organizaciją, kuri liktų tarptautinės teisės įgyvendinimo garantu vykstančioje nuožmioje kovoje prieš terorizmą. Jis taip pat kritikuoja galingąsias pasaulio valstybes, kad jos, užuot gerbusios tarptautinius susitarimus, vis dar remiasi „stipriojo teisės“ nuostata. Šventojo Tėvo nuomone, taip pat yra nepriimtini tie politiniai sprendimai, kuriuose nerodoma pagarba žmogaus asmens orumui, nes „tikslas niekada nepateisino priemonių“.


Įamžintas saleziečių misijos pradininkas

Kun.A.Skelčio gimtinės namelyje įkurtą
ekspoziciją apžiūri kunigo jauniausias
sūnėnas Stanislovas Eugenijus Poniškaitis
ir kraštietis vyskupas Juozas Preikšas

Perteikdami iškilių tautos sūnų nuveiktus darbus vardan tautos gerovės dabarties kartai, taip pat ir ateities kartoms paliekame tautos dvasinį ir kultūrinį paveldą. Mūsų pareiga - iš užmaršties prikelti žymių tautiečių atminimą.

Vienas garbingų tautiečių yra saleziečių misijos pradininkas Lietuvoje kunigas Antanas Skeltys. Šis Suvalkijos lygumų sūnus gimė 1884 m. sausio 5 d. Šakių apskrityje, Griškabūdžio parapijoje, Žalvėderių kaime. Kupinas jaunatviško ryžto ir paskatintas vyresniųjų 1902 metų spalį išvyko į tolimą Italiją. Ten, susiradęs šv. kunigo J.Bosko įsteigtos Saleziečių kongregacijos narius, pradėjo teologijos studijas. 1906 metų rugsėjį įstojo į Saleziečių kongregaciją, o 1914 m. rugpjūtį išsipildė jaunystės dienų svajonė - gavo kunigystės šventimus.


Lieplaukės jubiliejus

Barbora MILAŠIŪTĖ

Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui (1918-1928)
atminti koplytėlę statė knygnešys Ignacas Milašius

Tarp Telšių ir Plungės yra Lieplaukės miestelis. Dar anksčiau jame gyveno nemažai žmonių, veikė atskira parapija. Taip pat veikė paštas, ambulatorija, pradinė mokykla, net penkios parduotuvės, graži medinė bažnyčia. Buvo daug gražaus jaunimo. Dirbo labai geri mokytojai: Leonas Simanauskas, Elvyra Bulotaitė, A.Gervė, Gervienė ir kiti. Veikė keletas organizacijų: šaulių, moterų, pavasarininkų, Angelo sargo (vaikų) draugija. Miestelį supa iš visų pusių miškai, netoli gražus Germanto ežeras, buvo kelios vasarvietės ir kurhauzas su programomis ir šokiais. Mokytojai ir organizacijos rengdavo vakarėlius su vaidinimais, vakarais per gegužines skambėdavo muzika ir dainos. Bažnyčioje vykdavo dideli atlaidai: Šv.Magdalenos, Švč.Trejybės, o per Šv. Jurgio atlaidus suplaukdavo tikintieji iš visų gretimų parapijų, nes būdavo ir didelis arklių jomarkas – kas pardavė, kas pirko. Ilgai iki pavakarės visi šnekučiuodavosi ir vaikštinėdavo, svečiuodavosi, vaišindavosi. O jaunimo gražumėlis - tai ir pažintis megzdavo. Nebuvo nei muštynių, nei peštynių, galėjai laisvai naktį per miškus pareiti. Paukštakių kaimo mokykloje mokytojavo Gintalas, tai dažnai buvo rengiami vakarėliai su vaidinimais, ir iš šokių tuos penkis kilometrus pareidavome be baimės; arba iš Alsėdžių miestelio, kur irgi gražius vaidinimus rengdavo: jaunimas septynis kilometrus linksmai per miškus traukdavo.


Benamis – irgi žmogus

Arnoldas Grigaliūnas

Artėjant svarbiausioms metų šventėms – šv. Kalėdoms ar Velykoms – jaučiame padidėjusį šurmulį parduotuvėse, gatvėse, darbovietėse. Perkame dovanas vieni kitiems, jei ne tokie uolūs katalikai esame, stengiamės atlikti išpažintį, apsivalyti sielą. Bažnyčia ragina tomis dienomis apsidairyti aplink, pastebėti vargšus bei sunkiau gyvenančius kaimynus, parapijos bendruomenės narius. Dažniausiai per „Caritas“ galintieji atneša atliekamų drabužių, maisto. Įvairias labdaras rengia kitos organizacijos. Šv. Kalėdų švenčių džiaugsmą iš tiesų gali pajusti kiekvienas: ir turtingas verslininkas, ir ligos pakirstas invalidas, ir įstaigos tarnautojas, ir pinigų stokojantis pensininkas, ir globos namuose augantis vaikas, ir netgi namų neturintis gatvės valkata. Žinoma, kiekvieno jų švenčių iškilmingumas ir pajautimas būna skirtingas. Ko gero, eidami gatve ir matydami išmaldos prašantį elgetą, suprantame, kad jam šventės ne kažin kiek skiriasi nuo kasdienybės, nors žmonės ir jam tomis dienomis daugiau aukoja.


Ir vėl lemtingų metų prieangyje

Petras KATINAS

Rusijos taikomųjų politinių tyrimų centro „Forum“ direktorius V.Pavlenka prokomunistiniame ir „nacionalpatriotiniame“ laikraštyje „Trud“ paskelbė aliarmuojantį straipsnį „Ar sugebės Rusija apginti savo interesus posovietinėje erdvėje?“ Straipsnyje iš esmės nieko naujo, kas dabar Rusijoje rašoma ir kalbama, - imperijos atkūrimas gal ir ne buvusios Sovietų Sąjungos pavyzdžiu, bet vėl pajungiant buvusias teritorijas („nacionalnyje okrainy“, liet. – nacionalinius pakraščius). Štai ką išmąstė V.Pavlenka, į kurio pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip skelbiama, įdėmiai įsiklausoma Kremliuje: „Pastarųjų dienų įvykių, kilusių beveik vienu metu trijose buvusiose sovietinėse respublikose, - Gruzijoje, Lietuvoje ir Moldovoje, - pavadinti atsitiktiniais jokiu būdu negalima. Visa tai parodo šių įvykių organizatorių pagrindinį tikslą – bet kokia kaina izoliuoti Rusiją, neleidžiant jai sustiprinti savo tarptautinių pozicijų“. Džiaugdamasis, kad Vakarų Europos valstybių pozicijos ne tik dėl Irako, bet ir požiūrio į Rusiją skiriasi bei tuo, kad Vakarai, konkrečiai, Vokietija ir Prancūzija, vykdo antiamerikietišką politiką, V.Pavlenka ragina maksimaliai išnaudoti šiuos nesutarimus.

 

 

Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“

kviečia į piligrimų kelionę į Italiją

2004 metų kovo 8-14 dienomis.

Maršrutas: Vilnius – Znojimas – Viena – Paduja – Florencija – Ostija – Roma – Vatikanas – Venecija – Znojimas – Vilnius. Išvykstama iš Vilniaus per Kauną,
Prienus, Alytų, Lazdijus.

Kaina – 599 Lt (užsirašius ir sumokėjus avansą iki gruodžio 31 dienos
taikoma 100 Lt, iki sausio 15 dienos - 70 Lt ,
iki sausio 30 dienos - 50 Lt nuolaida).

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faksas: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.), 8-37-777488,
8-682-04923 (mob.).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija