Atnaujintas 2004 m. sausio 2 d.
Nr.1
(1204)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Geriau mirti, bet nenusidėti

Kankinių Elenos Spirgevičiūtės ir Stasės Žukaitės mirties 60-mečiui

Dailininkės Liucijos Atkočiūnaitės nutapytas
paveikslas su Stasės Žukaitės ir Elenos
Spirgevičiūtės portretais Kaune, Šv.Antano
Paduviečio bažnyčioje

Prabėgo penkeri metai, kai Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pašventino paminklą Elenos Spirgevičiūtės ir Stasės Žukaitės žuvimo vietoje Kaune, šalia Taikos prospekto ir Studentų gatvės sankryžos. Tuomet arkivyskupas pasakė neabejojęs, kad Elena bus paskelbta naująja kankine. Balto marmuro angelas, vainikuojantis klūpančią mergaitę, tartum sergėja:

Šioje vietoje 1944 m. sausio 3 d., gindamos mergaitės garbę, žuvo Elena Spirgevičiūtė ir Stasė Žukaitė.


Renginiai arkivyskupui Mečislovui Reiniui atminti

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenime svarbus Vilnius: čia jis mokėsi Kunigų seminarijoje, čia jis pradėjo pirmuosius darbo žingsnius grįžęs iš Vakarų universitetų, iš Vilniaus jis buvo išvežtas į Vladimiro kalėjimą. Tad neatsitiktinai Lietuvių katalikų mokslo akademijos patalpose (buvusiame arkivyskupo bute Vilniuje, Pilies gatvėje) Vilniaus arkivyskupija ir LKMA lapkričio 8 dieną – arkivyskupo M. Reinio 50-ųjų mirties metinių dieną – suorganizavo mokslinę konferenciją. Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. LKMA pirmininkas vysk. Jonas Boruta, SJ, pranešime kalbėjo apie arkiv. M. Reinio atliktus darbus Vilniuje, jų svarbą ir prasmingumą. Arkivyskupo nuopelnus pedagogikoje atskleidė dr. Vanda Aramavičiūtė. Dr. Giedrė Butkienė kalbėjo apie arkiv. M. Reinį kaip pedagoginės psichologijos pradininką Lietuvoje. Apie arkiv. M.Reinio studijų metus kalbėjo Algimantas Katilius, pateikdamas gausių archyvinių duomenų. Pranešimą „Kun. M. Reinys – Lietuvos užsienio reikalų ministras: tarp idealizmo ir realizmo“ skaitė dr. Algimantas Kasperavičius, vysk. M. Reinio veiklą Vilkaviškio vyskupijoje analizavo kan. dr. Kęstutis Žemaitis. Dr. Sigito Jegelevičiaus pranešimo tema „Dialogai ir konfliktai: arkivyskupas M. Reinys Vilniuje (1939–1944)“, dr. Arūno Streikaus – „Arkivyskupas M. Reinys sovietiniame teisme“.Vysk. Juozas Tunaitis kalbėjo apie arkiv. M. Reinio beatifikacijos bylą. Po konferencijos Arkikatedroje aukotos šv. Mišios.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija