Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Pareiga ir atsakomybė

Antanas MARČIULAITIS

Visi turime vienokių ar kitokių pareigų. Vieni daugiau, kiti mažiau. Vienų pareigos labai atsakingos (ypač valstybės veikėjų), kitų – dažniausiai asmeninio, buitinio pobūdžio. Tačiau kad ir kokios pareigos būtų, kiekvienas jas vykdantis asmuo privalo jausti atsakomybę už tinkamą ir sąžiningą jų atlikimą. Pareigos atlikimas turi visuomet ir besąlygiškai remtis sąžine. Darbuotojas su prigesinta sąžine savo pareigą atliks atsainiai, paviršutiniškai, be ypatingo atsakomybės jausmo. Jam labiau rūpės siauri egoistiniai interesai, o ne visuomeniniai ar valstybiniai reikalai.

Jei visi žmonės sąžiningai, su dideliu atsakomybės jausmu atliktų savo pareigas, nereikėtų tiek daug kontrolierių. Platonas yra pasakęs: „Kas nesielgia neteisingai, tas yra garbingas; bet dar garbingesnis, jei ir kitam neleidžia to daryti“. Prie šios minties galėtume pridurti tokią frazę: garbingiausias yra tas žmogus, kuriam niekados nereikia jokių kontrolierių, kuriuo galima visur ir visada pasitikėti. O tokių žmonių net ir labai apgadintoje mūsų visuomenėje tikrai yra, ir ne tiek jau mažai. Tik gal ne visada juos pastebime, nes jie nelinkę savo sąžiningumo ir pareigos suvokimo reklamuoti, dirba tyliai ir su dideliu atsakomybės jausmu.

Ten, kur pareigos atlikimas paremtas prievarta, sunku tikėtis gerų rezultatų. Tai įrodė baudžiavinė santvarka, vėliau – sukolektyvintas bei suvalstybintas darbas, kai iš žmogaus buvo atimta asmeninė iniciatyva ir įdiegta prievarta, kai žmogus dirbo be ypatingos paskatos ir ne sau, o nežinia kam. Štai tada ir prireikė tūkstančių kontrolierių žmogaus darbo kiekybei ir kokybei tikrinti. O šiuos kontrolierius imdavosi tikrinti aukštesnieji kontrolieriai, stengdamiesi rasti tikrinimo pažaidų. Šitaip buvo žlugdomas pasitikėjimas, šitaip buvo brukama iškreipta, prievartinė pareigos samprata: jei esu kontroliuojamas – dirbu patenkinamai, jei ne – kam čia stengtis, kam plėšytis.

Socializme visose visuomeninėse ir valstybinėse veiklos srityse buvo remiamasi tik prievarta ir kontrole. Tai buvo žmogaus prigimčiai svetimas vadovavimo būdas, ne tik slopinantis asmens iniciatyvą, bet ir žeminantis žmogiškąjį orumą. Prievarta ir kontrolė – tai policinės priemonės, tai žmogaus dvasios žlugdymas, stūmimas į sąstingį ir anarchiją. Tokios priemonės buvo ypač brutaliai vartojamos konclagerinėje sistemoje, kur žmogus paverstas darbiniu gyvuliu, kur galima iš jo tyčiotis, galima jį maksimaliai išnaudoti iki visiško sunaikinimo.

Toksai sovietinis palikimas, kur be kontrolės neįmanoma normali veikla, Lietuvoje išsilaikė iki šių dienų. Kad iš tikrųjų taip yra, galima įrodyti faktais. Bene labiausiai krenta į akis teisėsaugos institucijų darbas. Ar galima vadinti tinkamu pareigų atlikimu kai kurių (ne daugumos!) prokurorų, teisėjų neveiklumą, nusikalstamą delsimą, bylų vilkinimą svarstant stambias vagystes, grobstymus, plėšikavimus, korupciją, nužudymus ir kt.? Kiek išvogta bankų, kiek neteisėtai privatizuota („prichvatizuota“) turto, o bylos sąmoningai marinamos, dangstantis įprastine teisine formuluote: nerasta nusikaltimo sudėties. Ir kur čia ją atrasi, jei dešimtys ir šimtai tūkstančių litų įkrenta į plačias sąžinę praradusių teisininkų kišenes! Žinoma, šis teiginys taikytinas ne visiems prokurorams ir teisėjams. Tad sakykite, gerbiamieji, ar galima tokiais teisininkais toliau pasitikėti?

Knaisiodamasis ne po savo kišenę kai kas stebėtinai greitai pralobo ir toliau lobsta, o dauguma nuskurdo. Ir tai tik dėl to, kad nuolat trūkinėja pareigos ir atsakomybės saitai. J.V.Gėtės mintis, jog „nebūtina visuomet būti didvyriu, bet privalu visuomet išlikti žmogumi“, šiandieninėje Lietuvoje lyg ir neteko tikrosios prasmės. Gobšumas, egoizmas, siekimas kuo greičiau ir bet kokiomis priemonėmis pralobti, paminant visas dorovines vertybes, ne vieną nustūmė į karštligišką ir dažniausiai pražūtingą turtomaniją.

Ypač atsakingos pareigos tenka valstybės Prezidentui. Prieš priimdamas bet kokį sprendimą, turi gerai apsvarstyti to sprendimo pasekmes. Tai nelengva atsakomybė, reikalaujanti aštraus proto ir psichologinio lankstumo, tvirto įsitikinimo, kad visa, ką jis nusprendžia ir vykdo, yra teisinga, logiška, humaniškai ir teisiškai pagrįsta. Taip, Prezidento sprendimuose neturi būti nė menkiausio blaškymosi ir abejonių. Buvusio prezidento A.Brazausko nukrypimas nuo logikos, svarstant Lietuvos ir Latvijos valstybinių sienų Baltijos jūros šelfe klausimą, kada vardan geros kaimynystės buvo neatsargiai padarytos latvių derybininkams tam tikros nuolaidos, sukėlė nemažą politinį skandalą. Gerai, kad laiku apsižiūrėta ir A.Brazausko klaida atitaisyta, politinis konfliktas likviduotas. Kitas Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus irgi neišvengė politinių kazusų. Pirmasis kazusas – tai palikimas Prezidentūroje beveik visų buvusių A.Brazausko patarėjų, tarp kurių buvo ir liguistų intrigantų. Prezidentas negali vadovautis ambicijomis, simpatijomis ir antipatijomis. Jis visur ir visada privalo remtis tik loginiais sprendimais, nors galbūt ir nepalankiais jo emocijoms. Vienas nepriimtinų prezidento V.Adamkaus taktinių ėjimų – bendradarbiavimu su KGB kaltintos Kazimieros Prunskienės ir buvusio KGB pulkininko Marijono Misiukonio apdovanojimas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinais. Ar nevertėjo Prezidentui rimčiau įsigilinti į šių ir kitų apdovanotųjų, buvusių kadrinių KGB darbuotojų, biografijas ir pasverti, ko jie davė daugiau Lietuvai: naudos ar žalos. Turbūt dėl to apdovanojimų ceremonijoje dalyvavusi politinė kalinė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė pareiškė Prezidentui viešą nepasitenkinimą. Apdovanojant buvusius okupantų kolaborantus liko pamiršti tikrieji patriotai, ilgą laiką kovoję už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Liko neaišku, kas vertė Prezidentą išprovokuoti tokį politinį skandalą. Bet kad pritrūko jam pareigos ir atsakomybės – tai tiesa.

Neklysta tas, kas nieko neveikia. Tačiau neveikla ir yra viena didžiausių blogybių. Ypač pareigos ir atsakomybės jausmo nebuvimu pasižymi dabartinis prezidentas Rolandas Paksas. Įsipainiojęs į svetimos nedraugiškai nusiteikusios valstybės politinį voratinklį, Prezidentas nenori pripažinti savo klaidų, įsikibęs į ambicijas toliau kiršina Lietuvos žmones, stengiasi patraukti į save daugiau rėmėjų. Jam teliko vienintele pareiga – atsistatydinti. Deja, jis to nedaro, nes, matyt, jaučia, kokia didelė atsakomybė slegia jo sąžinę.

Atsigręžkime į netolimą mūsų tautos praeitį ir įžvelgsime joje daugybę herojiškų pareigos ir atsakomybės pavyzdžių. Mūsų partizanai, prisiekę ginti savo tėvynę, žinojo, kad kova prieš gerai ginkluotus okupantus bus labai sunki, bet savo pilietinės ir patriotinės pareigos neišdavė, atsakomybės už tėvynės likimą neprarado. Netgi mirties akivaizdoje nepalūžo. Pagarbiai lenkiame galvas prieš ryžtingus, drąsius Lietuvos dvasininkus Alfonsą Svarinską, Juozą Zdebskį, Vincentą Borisevičių, Sigitą Tamkevičių, Bronių Laurinavičių ir daugelį kitų. Neįmanoma čia jų visų suminėti. Tai jie kėlė visuomenės dvasią, ugdė patriotines nuotaikas. O kas besuskaičiuos visus pasauliečius, pakilusius į kovą prieš neteisybę ir vergystę, paaukojusius savo sveikatą ir gyvybę už aukštus idealus. Jokie medaliai ir ordinai neatsvers jų žygdarbių. Ir nevalia užmiršti, jog juos vertė kovoti už brangiausią žmogaus teisę laisvai gyventi, dirbti ir kurti, rizikuojant savo pačių laisve ir gyvybe, ne garbės ar turto godulys, o tik gilus supratimas, kokia yra svarbi ir neįkainojama patriotinė pareiga ir atsakomybė. Kas gi kitas, jei ne jie gynė ir saugojo amžininkų ir ateities kartų laisvę, aukštus idealus, žmogaus garbę bei orumą!

„Yra pasaulyje žmonių, kurie gyvena be jokio tikslo, praslenka kaip šapeliai upėje: jie neina, juos neša“ (Seneka). Tai nejaugi mes pavirtome į šapelius, ieškančius ramaus užutėkio savosios buities upėje ir negalvojančius apie tikrąsias bei amžinąsias vertybes? O visas vertybes galima pasiekti tik atkakliu darbu, giliu pareigos ir atsakomybės suvokimu. Ypač svarbu visa tai įsisąmoninti valstybės veikėjams, turintiems didžiulę atsakomybę už dvasinį ir ekonominį mūsų tėvynės suklestėjimą. Tebūna jų veiklos leitmotyvu B.Brazdžionio raginimas:

Iš sutemų, iš prieblandų išeikit,
uždekit naują ugnį širdyse,
vergams palikit vargo naktį klaikią! –
šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija