Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Popiežiui atminti

Šilalė. Vos tik nustojo plakusi popiežiaus Jono Pauliaus II širdis, parodant jam didžiulę pagarbą bei meilę, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje prie pagrindinio altoriaus buvo išstatytas Šventojo Tėvo portretas, uždegtos žvakės, padėta gėlių. Šilalės parapijos tikintieji, tomis dienomis atėję į kasdienes šv. Mišias, pagarbinę Švč. Sakramentą, suklupdavo prie Popiežiaus portreto ir nuoširdžiai pasimelsdavo. Kiekvienose tų gedulo dienų šv. Mišiose abu kunigai – klebonas dekanas Stasys Toleikis ir vikaras Sigitas Valauskis – skyrė nuoširdžius žodžius Jonui Pauliui II atminti, o visi susirinkusieji meldė, giedodami „Viešpaties angelas“ maldą. Panašiai buvo daroma visose Šilalės dekanato parapijų bažnyčiose.

Jono Pauliaus II laidojimo dieną Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje šv. Mišias aukojo klebonas dekanas kun. S.Toleikis, jam talkino kunigai S.Valauskis ir Antanas Ivanauskas.

Pagerbti Šventojo Tėvo susirinko stebėtinai daug šilališkių: rajono Savivaldybės vadovai, įmonių, įstaigų darbuotojai ir beveik visi Šilalės miesto moksleiviai, jaunimas, pedagogai. Daug jų ėjo išpažinties, priėmė šv. Komuniją.

Šiose šv. Mišiose giedojo Šilalės kultūros centro sakralinės muzikos mišrus ansamblis „Ex cordis“, vadovaujamas Nijolės Mačiukaitienės.

Klebonas per pamokslą kreipėsi į itin gausiai susirinkusį Šilalės jaunimą, kviesdamas sekti Amžinybėn išėjusiu Popiežiumi, kuris spindėjo begaline meile Kristui, Bažnyčiai ir kiekvienam pasaulio žmogui. Ypač Popiežius mylėjo jaunimą, pasitikėjo juo, nes jaunimą jis laikė Bažnyčios ateitimi ir visos žmonijos išsigelbėjimu nuo visokio blogio. Buvo sugiedotas „Viešpaties angelas“ ir giesmė „Marija, Marija“.

Vaclovas JANČAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija