Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Popiežiaus palaiminimas pasiekė ypatingą dieną

Gražiškių parapijos klebonas
kun. Algirdas Petras
Kanapka po šv. Mišių
Anelę Klimašauskaitę
pakvietė pasirodyti
visai bažnyčiai
ir įteikė garbingą
Popiežiaus palaiminimą

Gražiškiai. Atvelykio sekmadienis išaušo su liūdna žinia apie Popiežiaus mirtį, didmiesčių šventovių varpų paskelbtą dar naktį. Šią dieną vidudienio pamaldoms atėjusieji į Gražiškių bažnyčią tapo parapijai nepaprastai reikšmingo fakto, kurį galima įvardyti ir ypatingu ženklu, liudytojais. Klebonas kun. Algirdas Petras Kanapka paskelbė, jog popiežius Jonas Paulius II Eucharistijos metais, dėkodamas už ilgą ir uolią tarnystę Gražiškių parapijos bendruomenėje, apaštalinį palaiminimą suteikė 80–ies metų jubiliejų mininčiai Anelei Klimašauskaitei.


Pagarbą rodė ir vaikai, ir valdžios atstovai

Vilkaviškis. Katedroje mirusio Jono Pauliaus II garbei balandžio 4-osios vidudienį susirinkę meldėsi Vilkaviškio vyskupai Rimantas Norvila ir Juozas Žemaitis, seminaristai, apie 50 kunigų. Į šv. Mišias, radę laisvo laiko tarp pamokų, mokinius atlydėjo miesto mokyklų mokytojai.


,,Kelkitės, eime“

Lazdijai. Prasidėjus popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbtiems Eucharistijos metams, Lazdijų parapijoje veikianti maldos grupė ne tik kiekvieną ketvirtadienio vakarą, po šv. Mišių, kalba rožinį, bet ir pirmąjį mėnesio ketvirtadienį kartu adoruoja. Maldos grupę sudaro įvairaus amžiaus ir religinių įsitikinimų maldininkės: tai keletas Marijos legiono narių, nemažai jo pagalbininkių ir tiesiog norinčių bendra malda aukoti save ar auką paskirti tam tikra intencija. Grupei vadovauja farmacininkė Onutė Juodkienė. Ji turi ypatingą Dievo dovaną – suburti bendraminčius, jiems vadovauti, padėti visiems kartu studijuoti Šventąjį Raštą. Ji taip pat yra ir vienos iš ,,Atgaivink“ grupelės vadovių.


Popiežiui atminti

Šilalė. Vos tik nustojo plakusi popiežiaus Jono Pauliaus II širdis, parodant jam didžiulę pagarbą bei meilę, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje prie pagrindinio altoriaus buvo išstatytas Šventojo Tėvo portretas, uždegtos žvakės, padėta gėlių. Šilalės parapijos tikintieji, tomis dienomis atėję į kasdienes šv. Mišias, pagarbinę Švč. Sakramentą, suklupdavo prie Popiežiaus portreto ir nuoširdžiai pasimelsdavo. Kiekvienose tų gedulo dienų šv. Mišiose abu kunigai – klebonas dekanas Stasys Toleikis ir vikaras Sigitas Valauskis – skyrė nuoširdžius žodžius Jonui Pauliui II atminti, o visi susirinkusieji meldė, giedodami „Viešpaties angelas“ maldą. Panašiai buvo daroma visose Šilalės dekanato parapijų bažnyčiose.


Šventąjį Tėvą palydint

Molėtai. Balandžio 2-ąją Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje pamaldos vyko ilgiau negu įprastai. Suma, kurią aukojo parapijos klebonas dekanas kun. Kęstutis Kazlauskas, buvo skirta mirusiam popiežiui Jonui Pauliui II. Žmonių į bažnyčią susirinko daugiau negu kitais sekmadieniais. Jie meldėsi už mirusį Šventąjį Tėvą. Pamaldų metu giedojo Vilniaus tarptautinio oro uosto vokalinis vyrų ansamblis „Bijūnas“ ir Molėtų bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininkės Violetos Zutkuvienės.


Didžioji savaitė ir šv. Velykos

Nuo pašventintos ugnies
vikaras kun. Jonas Cikana
uždega velykinę žvakę.
Nuo velykinės žvakės
liepsna plinta ir kitiems...
Vido Venslovaičio nuotraukos

Šakiai. Popiežius Jonas Paulius II, paskelbdamas 2005 metus Eucharistijos metais, norėjo mus labiau priartinti prie mūsų Išganytojo, pasilikusio Švč. Sakramente. Todėl šie metai ir šios šv. Velykos buvo ypatingos: tikintieji jas sutiko ypač pakiliai ir nuoširdžiai, nes būtina suprasti, kokia kaina esame išgelbėti iš nuodėmių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija