Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Pagarbą rodė
ir vaikai,
ir valdžios atstovai

,,Kelkitės, eime“

Popiežiui atminti

Šventąjį Tėvą
palydint

Popiežiaus mirtis
pamokė mus,
gyvuosius

Pagerbtas
atminimas – tai
įgyvendintos idėjos

Iš klaidų sunkiai
mokomės

Šventojo Tėvo
dvasinis palikimas

Vis pritrūksta

Liūdni pamąstymai
Šventojo Tėvo netekus

Paralelės

„Perestrojkos“
jubiliejus

Konklavos belaukiant

Mindaugas BUIKA

Kardinolų laukia sunkus
ir atsakingas uždavinys –
naujojo Popiežiaus rinkimai
EPA-ELTA nuotrauka

Naujo šv. Petro įpėdinio ištikimybė paveldui

Pasibaigus devynias dienas Vatikane trukusiam gedului dėl popiežiaus Jono Pauliaus II mirties ir tebesitęsiant vadinamajam „interregnum“ (tarpuvaldžio laikotarpiui), kai, esant Apaštalų Sosto vakansijai, ribotas Bažnyčios administravimo funkcijas atlieka į savo kasdienes generalines kongregacijas besirenkanti 183 narius turinti Kardinolų kolegija, visas pasaulio krikščionių, ir ne tik jų, dėmesys sutelkiamas į balandžio 18 dieną prasidėsiančią konklavą, kurioje bus renkamas balandžio 2 dieną mirusio Šventojo Tėvo įpėdinis.


Ir Popiežius, ir Lietuvos draugas

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

Popiežius Jonas Paulius II
laimina Alfonsą Svarinską
per monsinjoro Audrio
Juozo Bačkio konsekraciją -
šventinimą į vyskupus -
Šv.Petro bazilikoje.
Roma. 1988 metų spalis

Jau kelis mėnesius pasaulio eterio bangomis sklandė žinia apie sunkią Popiežiaus sveikatos būklę. Tuo laiku milijonai katalikų visame pasaulyje nuoširdžiai meldėsi už Popiežių. Ir paskutinėmis dienomis, ir naktimis tikintieji rinkosi į Vatikano Šv. Petro aikštę, meldėsi ir verkė... Ir lietuviai reiškė šiam Popiežiui didelę meilę. Ir štai jis jau iškeliavo pas Dievą. Apie iškeliavusį Popiežių rašo ir rašys šimtai ir tūkstančiai Bažnyčios tarnų, įvairių žurnalistų, ir draugų, ir priešų. Bus daug straipsnių ir lietuvių kalba.


Susitikimai su Šventuoju Tėvu

Šventasis Tėvas Jonas
Paulius II palaimino Ukmergės
kultūros centro ansamblio
„Cantilena“ vadovę Daivą
Petrikienę (centre – kardinolas
Audrys Juozas Bačkis)

„Pasaulis nusilenkia popiežiui Jonui Pauliui II, kuris ne vien žodžiais, bet ir savo gyvenimu skleidė pasauliui Evangelijos tiesas, artimo meilę, taurumą, teisingumą“, - priminė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

Šiomis susikaupimo, maldos dienomis mintimis sugrįžome į 2000-ųjų metų Šventąją žemę – Romą, kuomet ukmergiškiai turėjo galimybę susitikti su popiežiumi Jonu Pauliumi II ir papildyti dvasinių lobių kraitį.


Statykime bažnyčias ten, kur žmonėms būtų arčiau atvykti į šv. Mišias

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotrauka

Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis nepritaria Vilniaus mero Artūro Zuoko pareikštam siūlymui sostinės centre statyti ir popiežiaus Jono Pauliaus II vardu pavadinti Antano Vivulskio suprojektuotą bažnyčią, kurios neleido pabaigti sovietai.

„Per Jono Pauliaus II laidotuves nežinantis, pažvelgęs į jo karstą, galėjo pagalvoti, kad jame – koks visai paprastas žmogus. Todėl didingos šventovės statymas miesto centre, kur apstu bažnyčių, būtų visai priešinga Jono Pauliaus II veiklai ir minčiai. Šventajam Tėvui rūpėjo žmonių sielovada, o ne Bažnyčios didybė“, - Eltai praėjusią savaitę sakė kardinolas.


Popiežiaus palaiminimas pasiekė ypatingą dieną

Gražiškių parapijos klebonas
kun. Algirdas Petras
Kanapka po šv. Mišių
Anelę Klimašauskaitę
pakvietė pasirodyti
visai bažnyčiai
ir įteikė garbingą
Popiežiaus palaiminimą

Gražiškiai. Atvelykio sekmadienis išaušo su liūdna žinia apie Popiežiaus mirtį, didmiesčių šventovių varpų paskelbtą dar naktį. Šią dieną vidudienio pamaldoms atėjusieji į Gražiškių bažnyčią tapo parapijai nepaprastai reikšmingo fakto, kurį galima įvardyti ir ypatingu ženklu, liudytojais. Klebonas kun. Algirdas Petras Kanapka paskelbė, jog popiežius Jonas Paulius II Eucharistijos metais, dėkodamas už ilgą ir uolią tarnystę Gražiškių parapijos bendruomenėje, apaštalinį palaiminimą suteikė 80–ies metų jubiliejų mininčiai Anelei Klimašauskaitei.


Didžioji savaitė ir šv. Velykos

Nuo pašventintos ugnies
vikaras kun. Jonas Cikana
uždega velykinę žvakę.
Nuo velykinės žvakės
liepsna plinta ir kitiems...
Vido Venslovaičio nuotraukos

Šakiai. Popiežius Jonas Paulius II, paskelbdamas 2005 metus Eucharistijos metais, norėjo mus labiau priartinti prie mūsų Išganytojo, pasilikusio Švč. Sakramente. Todėl šie metai ir šios šv. Velykos buvo ypatingos: tikintieji jas sutiko ypač pakiliai ir nuoširdžiai, nes būtina suprasti, kokia kaina esame išgelbėti iš nuodėmių.


Pelėkautai

Petras KATINAS

Britų rašytojas S.Norkotas Parkinsonas savo knygoje „Pelėkautai, pamušti kailiu“ labai taikliai ir teisingai apibūdino, kas yra biurokratija, jos struktūros ir ką ji veikia. Tai yra valdininkai. Tai jie, demonstruodami savo reikalingumą ir užimtumą, pradeda gaminti daugybę beprasmiškų raštų bei instrukcijų. Su tomis instrukcijomis susiduria beveik visi. Juk iš tiesų sunku surasti tokį žmogų, kuris nebūtų nukentėjęs nuo biurokratijos. Nuoskaudų, traumų, užgauliojimų, ašarų – devynios galybės. Taigi S.N.Parkinsonas rašo: „Yra tokia teorija, jog kiekviena kontora, turinti kokį tūkstantį tarnautojų, adminsitraciniu požiūriu gali būti savaveiksmė. Šis specialus terminas apibūdina valdymą, kuriam nereikia nei valdymo objektų, nei kitų žinybų, su kuriomis galima būtų susirašinėti, nei kokių nors išorinių kontaktų. Tokia kontora sugeba egzistuoti naudodamasi savo gamybos tarnybiniais raštais – jos skyrių viršininkai visiškai užimti tuo, kad skaito raštus, kuriuos patys vienas kitam surašo. Jos etatai turi tendenciją pūstis, nepriklausomai nuo darbo apimties, netgi tuo atveju, jei to dabar ir visai nėra. Kol vadovo statusas bus matuojamas valdinių skaičiumi, tol centrinė kontora plėsis ir šakosis, be galo didindama pridėtines išlaidas“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija