2012 m. gegužės 18 d.    
Nr. 20
(1995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Palangos dekanate

Gegužinės pamaldos pradėtos prie Lurdo

Telšių vyskupas Jonas
Boruta SJ prie Lurdo

PALANGA. Gegužės 1-osios pavakarę Palangoje iškilmingai pradėtas Gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje šventimas. Prie Palangos Lurdo – seniausio Telšių vyskupijoje ir visoje Lietuvoje – rinkosi tikintieji, pamaldose dalyvavo Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė ir klierikai, joms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Ganytojas pasveikino susirinkusiuosius, kalbėjo apie besiartinantį Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų, priminė žemaičių troškimą 1413 metais krikštytis ir perskaitė Žemaitijos 60 bajorų kreipimąsi į tuo metu Konstancoje vykusio Visuotinio Katalikų Bažnyčios Susirinkimo Tėvus. Kreipimesi aiškiai išsakytas žemaičių troškimas tapti katalikais, prašyta, kad būtų įkurta atskira Žemaičių vyskupija. Po konferencijos buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija, kalbamos maldos Marijai, meldžiamasi už šeimas ir naujus pašaukimus, giedama giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo...“, o po pamaldų nuo Lurdo per visą Palangos miestą, giedant Marijos garbei skirtas giesmes, buvo einama iškilminga procesija į Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo keletas kunigų. Pamokslą pasakė Palangos parapijoje besidarbuojantis kun. Sigitas Žilys. Gausiai susirinkusiems tikintiesiems pamokslininkas kalbėjo apie Švč. Mergelės Marijos vaidmenį tikinčio žmogaus gyvenime, jos pavyzdį šeimoms, nes palaimintasis popiežius Jonas Paulius II įtraukė į Marijos litaniją šį jai skirtą titulą, kad joje šeimos atrastų stiprybės pakelti sunkumus ir išbandymus, nes Dievo Motina Marija yra ir vilties ženklas visiems gyvenimo keliu keliaujantiems, jos tikėjimas, jos pasitikėjimas, jos viltingumas yra akivaizdus, kad Dievui nėra negalimų dalykų.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Pagerbė motinas

Jaunimas eilėmis bei giesmėmis
išsakė palinkėjimus mamoms,
močiutėms, ir visoms įteikė
po tulpės žiedą. Dešinėje –
klebonas kun. Mykolas Petrauskas

PAJŪRIS. Šv. Trejybės parapijos klebonas kun. Mykolas Petrauskas visuomet paskatina, kad, nuoširdžiai pasimeldę šv. Mišiose, parapijos tikintieji, jaunimas, gražiai pabendrautų, pažaistų žaidimus, dainuotų dainas, išsaugotų tautos tradicijas, puoselėtų meilę Tėvynei ir savo artimui. Pabendravimui nuteikia gražiai sutvarkyta, prižiūrima aplinka šventoriuje ir prie parapijos namų (esančių šalia bažnyčios), kur vyksta įvairios šventės. Čia stovi išpuoštas gėlėmis Marijos Lurdas.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Tituliniai atlaidai

KLAIPĖDA. Gegužės 1 dieną Šv. Juozapo Darbininko parapija šventė titulinius atlaidus. Tą dieną pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą gausiai susirinkusiems tikintiesiems pasakė Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie šv. Juozapo asmenį bei apie gegužės mėnesį, kuris skirtas Dievo Motinos, šv. Juozapo sužadėtinės – Švč. Mergelės Marijos – garbei. Taip pamokslininkas pristatė jauno, tą dieną Kaune laidoto, Jėzaus draugijos nario Gvido Vainoriaus gyvenimą ir tikėjimo kelią. Šis žmogus, kilęs iš Rietavo, pačiame jėgų žydėjime buvo pakirstas sunkios ligos ir nebaigęs pradėtų studijų JAV mirė. Vyskupas skaitė jo paties rašytas mintis apie santykį su Dievu, apie tikėjimo kelią ir mokymąsi ypatingai sunkiame išbandyme pasitikėti Viešpačiu.


Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Šventoriuje – koncertas motinoms

Motinos dienos proga meninė
programa vyko šventoriuje

PAJEVONYS. Kartu su įsisiautėjusiu pavasariu, gegutės kukavimu ir baltumu tviskančiais sodais per Lietuvą nuvilnijo Motinos dienos šventinių renginių bangelės. Neaplenkė jos ir Pajevonio. Šį kartą šventę organizavo Pajevonio 2-osios Šaulių kuopos šauliai. Parapijos klebono kun. Franco Kuklio pritarimu šventinis koncertas, skirtas motinoms, vyko Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. Šventė prasidėjo eilėmis ir palinkėjimais, skirtais visoms šv. Mišiose dalyvavusioms mamoms, močiutėms, promočiutėms: „Tegul šypsena išlygina raukšleles Jūsų veiduose, tegul Jūsų akyse spindi tik džiaugsmo ašaros, tegul laimina Dievas kiekvieną Jūsų dieną ir naktį“. Po skaitovės žodžių šauliai išdalino moterims visą glėbį tulpių žiedų, ir jų akyse suspindo džiaugsmo ašaros. Klebonas aukojo šv. Mišias už visas čia susirinkusias ir Amžinybėn išėjusias mūsų motinas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija