2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šimtamečių vargonų koncertas

Po koncerto su vargonininke Dalia
Jatautaite (viduryje), vargoniniku
Antanu Kazlausku, savivaldybės
vadovais, dekanu kan. dr. Algiu
Genučiu ir grupe choristų

ŠILALĖ. Lapkričio 4-osios sekmadienis parapijos tikintiesiems buvo kiek neįprastas. Po rytmetinių Votyvos šv. Mišių, kurias aukojo šios parapijos vikaras kun. Justinas Palubinskas, ir po Šilalės dekano ir klebono kan. dr. Algio Genučio aukotų Sumos šv. Mišių šilališkiai turėjo galimybę išklausyti aukšto meninio lygio vargonų muzikos koncertą. Tą sekmadienį pas šilališkius atvykusi VšĮ Kauno religinės muzikos mokyklos direktorė, profesionali vargonininkė Dalia Jatautaitė Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (šiemet joje esantiems vargonams sukanka 100 metų) surengė turiningą vargonų muzikos koncertą. Jis prasidėjo Nicolo Lemmens kūriniu „Fanfaros“. Maždaug valandos koncerte skambėjo kompozitoriaus Juozo Naujalio pats gražiausias bažnytinis kūrinys „Malda“, pritaikytas vargonams, preliudai, įvairių bažnytinių giesmių melodijos. Vargonininkė D. Jatautaitė pagrojo ir keletą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei Johano Sebastijano Bacho kūrinių. Aukšto meninio lygio vargonavimas buvo užbaigtas Lefebur Nely nuotaikingu kūriniu „Sortie“ („Išėjimas“). Šis kūrinys daugelyje bažnyčių yra atliekamas po šv. Mišių, išeinant tikintiesiems iš bažnyčios.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Apie nuoširdumą ir meilę Lietuvai

Bendra renginio svečių
ir šilališkių nuotrauka

ŠILALĖ. Lapkričio 11-osios sekmadienis parapijos tikintiesiems buvo neeilinis, nes padėjo giliau pažinti iš širdies besiliejantį dosnumą bei meilę Tėvynei Lietuvai. Gausiai susirinkusiems į Votyvos ir Sumos šv. Mišias kunigai vikaras Justinas Palubinskas ir klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis savo aukotų šv. Mišių homilijose gvildeno tos dienos Evangeliją, kur apie žmogaus širdies dosnumą sakoma: „... ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į aukų skrynią“ (Mk 12,43). Viešpats įžvelgė šioje suvargusioje našlėje didžiulę meilę bei širdingumą, paaukojant tuos du pinigėlius, nors tai tesudarė tik vieno skatiko auką. Pasak kunigų, tokie kuklūs, bei širdingai atliekami darbai mums visiems turi įkvėpti pagarbą, pasitarnauti tikėjimo stiprinimui.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Kai viskas daroma parapijiečių labui

Gedulinga procesija iš koplyčios
į Medingėnų kapines. Centre –
klebonas kun. Antanas Gutkauskas

MEDINGĖNAI. Šią parapiją jau keletą metų aptarnauja iš Rietavo atvažiuojantis klebonas kun. Antanas Gutkauskas, jau spėjęs daug darbų nuveikti: drauge su buvusiu vikaru kun. Arvydu Mačiuliu sutvarkė Švč. Trejybės bažnyčią, buvo išgražintas jos vidus, išorė. Gavus leidimą, buvo nupjauti seni, bažnyčiai keliantys pavojų medžiai. Medingėnų kapinės pasipuošė iš pagrindų renovuota koplyčia, kurioje iki šio klebono atvykimo buvo prigrūsta visokiausio šlamšto ir pilna voratinklių. Viską renovavus, dabar Medingėnų kapinėse esanti išpuošta, išdabinta koplyčia primena bažnyčią. Visą gegužę joje vyksta gegužinės pamaldos, o Vėlinių dieną aukojamos šv. Mišios už Medingėnų parapijos mirusiuosius. Ir šiemet Visų Šventųjų dieną į Medingėnų kapines atvyko daug žmonių ne tik aplankyti savo artimiesiems supiltų kauburėlių, bet ir pasimelsti jaukioje, erdvioje Visų Šventųjų vardu tituluotoje kapinėse esančioje koplyčioje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija