2015 m. gegužės 15 d.    
Nr. 19
(2139)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Iš Žagarės į Ispaniją – pėsčiomis su kryžiumi

Šiaulių vyskupas padeda nešti kryžių

Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, gegužės 5 – spalio 16 dienomis grupė maldininkų iš Lietuvos keliauja pėsčiomis su kryžiumi iš Žagarės į Santjago de Kompostelą, prašydami Dievo gailestingumo sau bei visam pasauliui. Simboliška, jog kelionė prie šv. Jokūbo kapo prasidėjo Žagarėje. Piligrimai kartu su 60 kg sveriančiu kryžiumi, keliomis statulėlėmis, neša ir Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės paveikslą.

Gegužės 6 dieną piligrimai atkeliavo į Kryžių kalną, susitiko su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. „Jūsų auka labai reikšminga Lietuvai ir visam pasauliui, nes susijungiate su Jėzaus atperkamąja auka ir įsijungiate į sielų gelbėjimo darbą“, – sakė Šiaulių vyskupas aukodamas šv. Mišias.

Kartu pagarbinęs Švenčiausiąjį Sakramentą ganytojas užsikėlė vieną kryžiaus galą ant pečių ir nešė per Kryžių kalną iki pat kelio. Giesmės, džiugi nuotaika, entuziazmas, ryžtas gaubė visą grupę.


Vilniaus Arkikatedroje įšventinti du kunigai

Balandžio 25 dieną Vilniaus Arkikatedroje įšventinti du kunigai – Daniel Narkun ir Valentin Dulko. Šventimams vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, šv. Mišias koncelebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, vyskupas augziliaras iš Telšių vyskupijos Linas Vodopjanovas, būrys kunigų.

Arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle kalbėjo, kad kiekvienas iš dalyvaujančių kunigų prisimena, kaip patys gulėsi ant bažnyčios grindinio, paaukodami savo gyvenimą, kad Viešpats galėtų naudoti žmogų kaip ypatingą įrankį, vykdydamas savo išganymo darbus. Vilniaus arkivyskupas kvietė kunigus tarnauti meilėje vieni kitiems, budėti ir eiti į visą pasaulį – pasiekti pačius įvairiausius žmones, atsakyti į kylančius klausimus, evangelizuoti tuos, kurie jau yra pakrikštyti, liudyti žodžiu ir pavyzdžiu, dalintis Kristaus meile ir stiprinti Dievo Tautą. Ganytojas sakė, kad tarnystė reikalauja ir nuolankumo, kvietė kunigystėje pasišvęsti Gailestingumui, daryti gailestingumo darbus. Vilniaus arkivyskupas pakvietė tikinčiuosius ir toliau savo maldose lydėti dabar įšventintus ir visus kunigus, kad jie būtų gailestingumo ženklai mūsų Bažnyčioje, kad Gailestingasis Tėvas, kuris pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigtų.


Kodėl grįžome nuskaidrėjusiomis širdimis

Grupė ,Alfa“ kurso dalyvių

Gyvenimo šurmulyje dažnai pamirštame stabtelėti ir pamąstyti apie save, savo artimuosius, Dievą, dvasines vertybes. Nuolatinis skubėjimas dažnai sukelia mums nerimo, rūpesčių ir abejonių.

,,Alfa“ kursas, kurį mūsų mokyklos bendruomenės nariai lanko trečią mėnesį, veda mus žingsnis po žingsnio savęs ir Dievo pažinimo link. Toje kelionėje mus lydi Zarasų parapijos kunigai – klebonas Remigijus Kavaliauskas ir vikaras Aivaras Kecorius – bei ,,Ąžuolo“ gimnazijos tikybos mokytoja Aurelija Jakutienė. Drauge su dvasininkais bandome atsakyti, kas yra gyvenimo prasmė, koks mūsų santykis su Dievu, kaip mes suprantame tikėjimą, kas yra Šventasis Raštas? Kalbame, žiūrime vaizdo medžiagą, tylime, svarstome...

Motinos dienos išvakarėse grupelė mokyklos ,,Alfa“ kurso klausytojų (kartu su Zarasų socialinės globos namų darbuotojais, parapijos tikinčiaisiais, savanorėmis Aldona Navickiene, Aurelija Jakutiene ir Violeta Gaidiene, iš viso per 30 žmonių) lankėsi Baltriškėse. Ne vienas yra čia buvęs, bet kai kuriems tai – pirmas susitikimas su šia neįprasta dvasinės ramybės sala. Pirmasis susipažinimas su ,,Alfa“ kurso lektore Jolanta Stupelyte ir broliu emeritu Patriku iš Vajasiškio nuteikė viltingai ir maloniai. Jolanta paprastai ir suprantamai kalbėjo apie Šventąją Dvasią ir jos teikiamas malones. Ji akcentavo, kad ir kasdieniniame gyvenime mes jaučiame Šventosios Dvasios veikimą, tik kartais to negalime įvertinti. Prancūzas brolis Patrikas kalbėjo lietuviškai, vėliau bendravo prancūzų kalba. Patriko lūpomis skleidžiamą Šventosios Dvasios veikimą mes stengėmės pajusti visa savo esybe. Brolis Patrikas teigė, kad visi, susirinkę Baltriškėse, jau veikiami Šventosios Dvasios, kad liudija Dievą. Bendraudami su kurso klausytojais tiek Jolanta, tiek Patrikas tvirtino, kad reikia įsileisti Šventąją Dvasią ir priimti jos teikiamas malones.


Gegužinių pamaldų pradžia Telšių vyskupijoje

Procesija į Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią

Jau tapo gražia tradicija Gegužines pamaldas Telšių vyskupijoje pradėti prie seniausios ne tik Lietuvoje, bet ir visame Pabaltijyje Lurdo grotos, esančios Palangoje, Birutės kalno papėdėje. Gegužės 1 dieną prie šio XIX amžiuje grafų Tiškevičių rūpesčiu įkurtos Lurdo grotos 17 val. susirinko didelis būrys tikinčiųjų ir vadovaujant Telšių vyskupui Jonui Borutai SJ giedojo Gegužines pamaldas. Kartu meldėsi Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė ir seminaristai, Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijų propedeutinių kursų vadovai bei klierikai. Pamaldų pradžioje visus pasveikino ir nuolat, o ypač gegužės mėnesį, kreiptis į Dievo Motiną pakvietė Telšių vyskupas J. Boruta SJ, Marijos užtarimu pasitikėti kvietė Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM. Po Gegužinių pamaldų, visus dalyvius palaiminus vyskupams, giedodama giesmes, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei, maldininkų procesija patraukė nuo Lurdo grotos per Palangą į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Čia buvoaukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo vysk. L. Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Vilniaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas kun. Valentinas Šiuša, Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, Palangos parapijos kunigai. Pamoksle vysk. J. Boruta SJ kalbėjo apie Šv. Šeimą ir Švč. Trejybę – Dievas kviečia žmogų į savo bendrystę, o Šv. Šeima būtent to mus moko. Vyskupas kvietė nuolankumo mokytis iš Dievo Motinos Marijos, pasitikėjimo Dievu ir klusnumo – iš šv. Juozapo ir ragino Jėzų Kristų pasikviesti į savo šeimas, į savo gyvenimus ir gyventi malonės gyvenimą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija