Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Į Degučius sugrįžo tiesa

Atgimusi ir tikintiesiems sugrąžinta Degučių Šv. Antano bažnyčia
Po išniekinimo atkurtas Lietuvos laisvei skirtas paminklas Degučiuose

Šalia bažnyčios stūkso istorijos paminklas - XIX a. pradžioje buvusi arklių keitimo stotis

Autoriaus nuotraukos

Degučiai - vietovė Zarasų krašte. Ji žinoma dar iš carinės Rusijos laikų, kai čia buvo pastatyti diližanų stoties rūmai ir specialios arklidės arkliams keisti. Mat keliu Peterburgas - Varšuva važinėjo pašto karietos ir reikėjo arkliams pailsėti. Degučius mini ir anykštėnas poetas vyskupas Antanas Baranauskas savo poezijoje:

... Ten trisdešimtį lūkėjom
minučių.
Ir nutarškėjom į paštą
Degučių.
Čia prietemėlėj greitai
arklius gavom
Ir lig dešimtai Zarasuos
važiavom.

Važiuodamas studijuoti į Peterburgo dvasinę akademiją ir grįždamas pailsėti į namus, A.Baranauskas vis pravažiuodavo pro Degučius... Prie Samanio ežero įsikūrusios vietovės gyventojai kėlė klausimą dėl bažnyčios, nes artimiausios bažnyčios nuo Degučių buvo tolokai - už dešimties kilometrų.
1906 metais parapijos susirinkimas nusprendė statyti Degučiuose katalikų bažnyčią ir sudarė komitetą iš vietinių gyventojų. Šiam sumanymui pritarė ir Zarasų dekanas kun. Juozapas Žilinskas bei Salako klebonas kun. Antanas Kryžanauskas. Rusų valdžia leidimą tam davė, o Žemaičių vyskupijos kurija 1906-aisiais pavedė sudaryti komisiją, kuri ištirtų padėtį vietoje. Tai komisijai priklausė ir kunigai Juozapas Žilinskas bei Antanas Kryžanauskas, taigi reikalai dėl bažnyčios statybos judėjo greitai.
Tuomet buvo parinkta vieta ir priimtos sąlygos bažnytėlei statyti. Degučių kaimas iš bendro lauko ploto paaukojo 17 dešimtinių žemės kunigui išlaikyti ir bažnytėlės trobesiams statyti. Betgi atsirado rimta priežastis, kuri sutrukdė degutiškiams įgyvendinti planus.
Tuo metu sudegė medinė Salako bažnyčia. Kadangi Degučiai priklausė Salako parapijai, šios vietovės gyventojai turėjo prisidėti prie naujos - akmeninės Salako bažnyčios statybos. Be galo ilgai užsitęsusi statyba išvargino žmones, tad Degučių gyventojai jau buvo nusiteikę atsisakyti savo planų ir nebesitikėjo pasistatyti bažnyčią. Prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, kuris, savaime aišku, keletui metų vėl užtęsė bažnyčios Degučiuose statybą. Karui pasibaigus, buvo statoma Balbieriškių bažnyčia, prie kurios degutiškiai taip pat turėjo prisidėti.
Ir tiktai 1924-aisiais, kai baigėsi visi vargai ir rūpesčiai su kitų bažnyčių statyba, Degučių gyventojai susirūpino savo maldos namais. Vėl buvo sudaryta komisija, vėl gautas vyskupijos leidimas.
1925 metų birželį Igno ir Jono Šeduikių namuose Salako parapijos kunigas Jurgis Martinaitis pašventino laikiną koplytėlę, pavadintą šv. Antano vardu. Kartą per mėnesį iš Salako atvažiuodavo kunigas aukoti šv. Mišių, tačiau tokia padėtis netenkino vietinių žmonių, ir jie pradėjo rūpintis gauti bažnyčiai nebenaudojamus pašto namus. Degutiškiai prisiminė, kad Steigiamojo Seimo nariu yra išrinktas kunigas Jonas Steponavičius, gimęs 1880 metais Degučių apylinkėse, Zokorių kaime. Todėl buvo kreiptasi į jį. Pastarasis tarpininkavo, kad Susisiekimo ministerija jai priklausantį ir nebenaudojamą pašto pastatą perduotų Degučių bendruomenei. Leidimas buvo gautas, ir namas be jokio atlyginimo su dviem hektarais žemės buvo perleistas.
Tikintieji tuomet labai entuziastingai ėmėsi remonto darbų, nes pastatas buvo labai apleistas. Namas buvo naujai apdengtas, įdėtos durys, virš stogo pertvarkytas nedidelis bokštelis su kryžiumi. Taigi apleistas, aplūžęs pastatas virto gražia bažnytėle.
Viduje buvo įrengti trys altoriai, padaryti iš medžio, ir savo ornamentika savotiškai įdomūs bei originalūs. Didysis altorius skirtas šv. Antanui, šoniniai - Švč. Mergelės Marijos ir Švč. Jėzaus Širdžiai. 1925 m. gruodžio 27 d. Zarasų dekanato dekanas Dusetų parapijos klebonas Petras Strelčiūnas pašventino Degučių bažnyčią Šv.Antano vardu.
Iš pradžių Degučių bažnytėlė nuolatinio kunigo neturėjo, ją aptarnavo dvasininkai iš Baltriškių, o kartais šv. Mišias aukodavo ir Antalieptės kunigas Stasys Stakelė. Jis 1926 metais buvo paskirtas Degučių bažnyčios administratoriumi ir čionai apsigyveno. Deja, kunigas sunkiai susirgo ir buvo pusiau paralyžiuotas. 1927-ųjų rugpjūtį Degučiuose lankėsi prezidentas Antanas Smetona. Kunigas paprašė, kad jį nuvežtų prie Garbės vartų, įrengtų Prezidentui sutikti. Šalies vadovas kunigą pažino ir pabučiavo, padėkojo jam už pasiaukojamą tautinę veiklą.
Kun. S.Stakelė savo išvaizda, gyvenimo būdu priminė liaudies dainių Antaną Strazdelį. Žmonės jį mylėjo, gerbė, nes tai buvo tikras "biedniokų kunigas". Šiam išsikėlus į Rozalimą, Degučių bažnytėlė vėl liko be dvasininkų. Vėliau parapiją aptarnaudavo kiti kunigai iš Baltriškų parapijos.
1939 metais Degučių bažnytėlės rektoriumi buvo paskirtas kunigas Petras Rauduvė, kuris ne tiktai kėlė parapijiečių dvasią, nešė Dievo žodį, bet ir turėjo rūpintis karo metų padariniais. 1941-aisiais kariaujant buvo sunaikinta bažnyčios tvora, o 1946 metų vasaros audra su perkūnija sulaužė bažnytėlės bokštą. Žaibas padegė stogą. Sulėkę žmonės gaisrą užgesino, o kun. P.Rauduvei teko naujai atlikti maldos namų remontą. Sovietmečiu bažnyčia Degučiuose buvo uždaryta, jai priklausę pastatai atimti. Klebonijoje įsikūrė paštas, o bažnyčioje - Ždanovo kolūkio kultūros namai. Čia veikė ir biblioteka, vyko koncertai, buvo rodomi kino filmai. Ilgai laukė degutiškiai tos dienos, kad vėl galėtų savo bažnytėlėje melstis. Teko laukti kelis dešimtmečius. Daug žmonių tos dienos nesulaukė, iškeliavo Amžinybėn.
"Dabar mes vėl turime savo bažnyčią, vėl galime tuo didžiuotis", - sakė "XXI amžiaus" korespondentui kieme sutikta Elena Ragėnienė. Ji - buvusi ilgametė pašto darbuotoja, nuo 1967-ųjų ir gyvenanti buvusiame pašte - architektūros paminkle, ant kurio sienos pritvirtintas užrašas byloja, jog XIX a. pradžioje čia buvo pašto arklių keitimo stotis.
Pašnekovė pasakojo, kad tiktai 1989-aisiais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kunigo Algirdo Dauknio iniciatyva, dar negrąžintose patalpose buvo pradėtos aukoti šv. Mišios. O 1992 metais pastatas oficialiai grąžintas Degučių katalikų parapijai. Padedant Zarasų dekanatui, Degučių seniūnijai, tikintiesiems, buvusi bažnyčia suremontuota, sutvarkyta, gauta bažnytinių rūbų, liturginių indų. 1995-aisiais jos administratoriumi paskirtas kunigas Remigijus Kavaliauskas. Nuo to laiko apeigos atliekamos reguliariai, kartą per mėnesį.
Nuo tų metų Degučių bažnyčia toliau tvarkoma. Vidinės sienos iškaltos lentelėmis, pakeistos grindys, sutvarkyta elektros instaliacija, pakeisti langai, durys. Bažnyčioje padarytas naujas altorius, sakykla, įsigytas tabernakulis, sutvarkyta presbiterija. Pastato išorės sienos taip pat apkaltos lentelėmis, nudažytos. Bažnyčios vidus papuoštas dailininko, Degučių mokyklos pedagogo Alfonso Šeduikio darbais (jis - ir bažnyčios zakristijonas). Pasak degutiškės E.Ragėnienės, daug nusipelnęs parapijai, puikiai sutvarkęs bažnyčią kun. R.Kavaliauskas turėdavęs daugybę rūpesčių, nes aptarnaudavęs ir kitas parapijas.
Tik pusė didžiulio pastato užima bažnyčia. Kitoje pusėje įrengtos Paveikslų galerija, šarvojimo salė.
Taigi Degučiuose bažnyčia atgimė, tačiau, pasivaikščiojus po miestelį, kyla daug liūdnų minčių. Buvę kultūros namai ir administracinis pastatas - puikus rūmas baigia virsti griuvėsiais. Liūdnai atrodo ir niekam nebereikalingas tuščias valgyklos pastatas, dar vienas kitas iš kolūkio laikų likęs namas.
Paplentėje ant aukštos kalvos iš tolo švyti baltumu įdomios konstrukcijos paminklas. Užrašas skelbia: "Per aukas ir vienybę laisvę atgavus tegyvuoja amžiais Lietuva! Degučiai, 1930-1990". Vietiniai žmonės šių eilučių autoriui pasakojo, kad paminklas degutiškių aukomis ir jėgomis statytas prieškario Lietuvoje, sovietmečiu buvo nugriautas, išniekintas ir užkastas. Mat "trukdė" Ždanovo kolūkio valdžiai, apylinkės ir rajono partiečiams.
1990-aisiais degutiškiai tą paminklą atstatė pagal išlikusias senas nuotraukas, tiktai kitoje vietoje.
Akivaizdu, kad ir čia grįžo į gyvenimą tiesa. Žydinčios gėlės prie paminklo, gražiai sutvarkyta aplinka byloja, kad paminklo niekas nebeišdrįs išniekinti.
Zokorių vienkiemyje, kur gimė kunigas, filosofijos daktaras ir daug prisidėjęs prie bažnyčios įkūrimo Degučiuose Jonas Steponavičius, 1996 metais buvo atidengtas stogastulpis, sukurtas iš Zarasų krašto kilusio, o dabar Anykščiuose gyvenančio tautodailininko Jono Tvardausko. Ir čia sugrįžo tiesa. Sovietmečiu kun. J.Steponavičiaus asmenybė buvo tyčia užmiršta, apie jį buvo nutylima. Tiktai Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, atvirai prabilta apie šį žmogų.
Baigęs kunigų seminariją 1902-aisiais, J.Steponavičius buvo įšventintas kunigu. Siekdamas geriau pažinti žnogaus dvasią, trokšdamas dar labiau tobulėti, 1910-1912 metais Miunchene ir Leipcige studijavo pedagogiką ir psichologiją, apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją. Kunigaudamas Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, kun. J.Steponavičius garsėjo kaip puikus pamokslininkas, kėlė parapijiečiams lietuvybės, doros, moralės, gerų darbų, patriotiškumo vertę.
Tiesioginė kun.J.Steponavičiaus kova už Lietuvą prasidėjo Pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukus į Rusiją, kur buvo paskirtas Kaukazo armijos kapelionu. Tbilisyje jis vienijo lietuvius, rūpinosi jų reikalais, skatino ir organizavo jų grįžimą į Lietuvą. Pats kunigas, grįžęs į gimtąjį kraštą, Kaišiadoryse organizavo savivaldybę, bet lenkų buvo suimtas ir įkalintas Gardine. Pabėgęs į laisvę, subūrė partizanų ir šaulių būrį, dalyvavo mūšiuose su lenkų kariuomene.
Kun. J.Steponavičius buvo visų trijų demokratinių Lietuvos Seimų narys. Po 1926-ųjų perversmo iš politinio gyvenimo pasitraukė ir visas jėgas atidavė Zarasų gimnazijai kurti ir puoselėti, buvo jos direktoriumi, rūpinosi naujų gimnazijos rūmų statyba.
1933 metais persikėlė mokytojauti į Utenos gimnaziją, kur tęsė ir psichologijos studijas, parašė ir išleido knygas "Organinė psichologija", "Psichologija, jos objektas ir metodas". Nepamiršo gimtojo krašto, rėmė materialiai neturtingą Zarasų jaunimą, skatino siekti mokslo aukštumų.
Antrojo pasaulinio karo metais (1943-1944) kun. J.Steponavičius buvo Zarasų apskrities viršininkas, kiek pajėgdamas gynė krašto gyventojus nuo hitlerininkų skelbiamos mobilizacijos.
Artėjant prie Zarasų bolševikams, kunigas, visuomenės veikėjas su būriu vyrų pėsčiomis patraukė į Žemaitiją, čia įkūrė Tėvynės apsaugos rinktinę, dar bandė padėti Lietuvai. Su frontu patekęs į Vokietiją, tarnavo pas ūkininkus, dirbo fabrike šaltkalviu. Toli nuo brangios Lietuvos, kurios visą laiką ilgėjosi, kun. J.Steponavičius ir mirė...
Visuomenei tiesą apie šį žmogų neseniai padėjo atskleisti buvęs Zarasų dekanas kan. Vytautas Kapočius savo prisiminimų knygoje "Pašauktas mylėti artimą", kurią parengė muziejininkė Laima Riaubiškienė ir redagavo žurnalistas Donatas Čepukas.

Vytautas BAGDONAS
Zarasų rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija