Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

O išaukštintoji Mergele Marija, melski už mus!

Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (1460)

Marijos giesmėje yra pranašiški tiesos žodžiai, bylojantys, jog visais laikais pasaulyje yra ir bus milijonai žmonių, kurie savo dvasiniame gyvenime Dievo Motinai teikia išskirtinį dėmesį: “Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Visagalis, ir šventas yra Jo vardas!“ (Lk 1, 48 – 49).
Tikintieji, apmąstydami garbinguosius rožinio slėpinius, gali dėkoti Dievui už išskirtinį Švč. Mergelės (su kūnu ir siela) paėmimą į dangų ir taip pat jie turi progą prisiminti savo būsimąjį asmeninį danguje išaukštinimą, kurio dėka bus įmanoma akis į akį regėti dangaus Karalienę Mariją, apsisiautusią saule (plg. Apr 12, 1), angelų ir šventųjų beribį džiaugsmą ir patį viešpačių Viešpatį, kuris nušluosto kiekvieną ašarą nuo Dievo Avinėlio krauju išgelbėtųjų veidų, nes daugiau niekados nebebus mirties ir jokio sielvarto, nes viskas, kas buvo pirmiau, tas praėjo (plg. Apr 21, 4).


Restauruojama Žemaičių Kalvarijos Madona

Žemaičių Kalvarijos
Švč.M.Marijos Apsilankymo Mažoji Bazilika

Malonėmis pagarsėjęs Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas iš Žemaičių Kalvarijos Mažosios Bazilikos didžiojo altoriaus atvežtas į Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centrą. Paveikslą restauratoriams perdavė Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ. Šis XVII amžiaus tapybos paveikslas su aptaisu P. Gudyno restauravimo centre bus tyrinėjamas ir vėliau restauruojamas. Pasak centro vadovės Jūratės Senvaitienės, sovietiniais metais ypač blogos būklės paveikslas buvo tik konservuotas ir sutvirtintas. Dabar garsus kūrinys, puošiantis Žemaičių Kalvarijos šventovės didįjį altorių, kaip ir neseniai į Šiluvos Baziliką po restauravimo sugrąžintas Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas, bus tyrinėjamas nustatant jo būklę, o paskui kruopščiai restauruojamas. Tikimasi, jog vertingas kūrinys į Žemaičių Kalvarijos Mažąją Baziliką po restauravimo bus sugrąžintas kitų metų garsiesiems atlaidams, kurių metu rengiamasi malonėmis pagarsėjusį paveikslą vainikuoti popiežiaus Jono Pauliaus II pašventintais karūnų žiedais. Paveikslo tyrimo ir restauravimo programą kooperuotomis lėšomis finansuos Telšių vyskupijos kurija ir Kultūros vertybių apsaugos departamentas.


Vaikai ir jų vadovai patenkinti vasara

Klierikas Saulius Kumelis su grupės vaikais

Prieš išvykdamas į užsienį Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas aplankė jaunųjų ateitininkų vasaros poilsio stovyklą. Berčiūnuose ganytojas susitiko su jos vadovais. „Vyskupo nėra greta mūsų, tačiau jaučiame jo gerumą“, – sakė stovyklos vyriausioji vadovė bei šalies Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirmininkė Janina Šalkauskytė.
Šią vasarą nuostabiai gražiame Berčiūnų pušyne iškylavo 143 septynių – penkiolikos metų moksleiviai iš visos Lietuvos. Dešimt liepos pabaigos dienų čia aidėjo mielas jaunųjų juokas ir dainos. Stovyklos programa buvo gerai parengta ir įvairi. Turiningu iškylautojų poilsiu rūpinosi 22 jų vadovai. Tai buvo šalies aukštųjų mokyklų studentai ar jau baigę studijas jaunuoliai. Už darbą jie neėmė užmokesčio.
Stovykloje gyvenusių vaikų dvasios reikalais rūpinosi keturi iš Panevėžio vyskupijos kilę Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje studijuojantys klierikai. Vienas jų – seminarijos penktakursis Saulius Kumelis buvo atsakingas už vienuolikos vaikų grupę. Joje buvo daugiausia moksleivių iš Kauno. „Negalima teigti, kad mūsų jaunimas yra dvasiškai sugadintas. Mes jo nemokame prakalbinti ar nelabai jį suprantame. Pats esu sutikęs daug gerų jaunuolių“, – kalbėjo klierikas.


Tomo Akviniečio vasaros mokykla

Dešimtoji šv.Tomo Akviniečio vasaros mokykla liepos 1-11 dienomis savo klausytojus pakvietė į Klaipėdą. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetas maloniai suteikė patalpas paskaitoms ir seminarams, kuriuose galėjo dalyvauti visi norintieji: ne tik ilgamečiai vasaros mokyklos klausytojai bei VPU studentai, bet ir filosofija besidomintys klaipėdiečiai. Visus mokyklos dalyvius nuoširdžiai globojo Klaipėdos universiteto kapelionas kun. dr.Arvydas Ramonas.


Vasara – atostogų ir poilsio metas

Apie poilsį ir dvasinę atgaivą ne kartą yra kalbėjęs ir Šventasis Tėvas, kuris nuo liepos mėnesio gyvena savo vasaros rezidencijoje Kastelgandolfe. Italijoje apsilanko daug turistų, ypač per vasaros atostogas. Daugelis Italijos vyskupijų atostogų metu imasi vienokių ar kitokių sielovadinių iniciatyvų, kad atostogautojai galėtų taip pat ir dvasiškai praturtėti. Neseniai paskelbtame kreipimesi į atostogaujančiuosius pietinės Italijos Apulijos regiono vyskupai rašo, kad girtina ir malonu, kai turistai ir atostogautojai susipažįsta su tos vietos, kur leidžia atostogas, žmonėmis, su jų buitimi ir kultūrinėmis vertybėmis, tačiau vyskupai ragina per atostogas rasti laiko atnaujinti ir sutvirtinti asmeninį santykį su Dievu.
Italijos spaudoje ir kitose informacijos priemonėse buvo paskelbta gan liūdna statistika: apie tris milijonus italų, vengdami kaimynams ir bendradarbiams pasirodyti neišgalį ekonomiškai išvykti atostogų, savaitę kitą slepiasi savo namuose, o paskui pasakoja apie nežinia kur praleistas egzotiškas atostogas. Toks atostogavimo būdas vargu ar gali suteikti atvangą kūnui ir sielai.