Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lietuvos katalikų dvasininkai ir 1863 metų sukilimas

Kunigas Antanas Mackevičius

Prieš 140 metų Lietuvoje įvykęs 1863 metų sukilimas jau seniai nugrimzdo į praeitį. Ir nors sukilimas buvo pralaimėtas, tačiau dar ir šiandien iš archyvinių dokumentų matyti, kad tada lietuvių tautai jau buvo nusibodę nešti Rusijos carinės valdomą priespaudą ir lietuviai su ginklu rankose ryžosi atsikratyti jos.
Per tą laikotarpį Lietuvoje mažai tyrinėta katalikų dvasininkų reikšmė šiame sukilime, nors, kaip matyti iš išlikusių archyvinių dokumentų, tuo metu Lietuvos Katalikų Bažnyčia sukilime vaidino palyginti nemažą vaidmenį. Išlikusiuose archyviniuose dokumentuose paminėti tik 249 kunigai, kurie tiesiogiai dalyvavo sukilime. Numalšinus sukilimą, septyni kunigai nužudyti, 152 ištremti, 104 nubausti administracine tvarka ir 31 kunigas išteisintas. Tačiau gerai žinoma, kad daugelis sukilime dalyvavusių kunigų žuvo, kiti pasitraukė į užsienį.
Vienas 1863 metų sukilimo vadų buvo kunigas Antanas Mackevičius, šviesi asmenybė. Jis gimė 1828 m. birželio 26 d. (šiemet minime jo 175 metų jubiliejų) mažažemių bajorų šeimoje Muskių kaime, Kelmės rajone. Kiek pasimokęs namuose, dvylikametis Antanas iškeliavo į Vilnių toliau siekti mokslų. Baigęs gimnaziją, jaunuolis patraukia į tuo metu garsų Kijevo šv. Vladimiro universitetą. Tačiau Šv.Vladimiro universiteto A.Mackevičius nebaigė, nes tvirtai nutarė tapti kunigu. A.Mackevičiaus manymu, tapęs kunigu, jis sugebės suartėti su paprastais Lietuvos žmonėmis. Todėl 1850 metais įstoja į Varnių kunigų seminariją. Baigęs kunigų seminariją Varniuose, kun.A.Mackevičius pradėjo dirbti Krekenavos parapijos bažnyčioje. Vėliau buvo Paberžės ir dar kelios bažnyčios, kur jam per dvylika kunigavimo metų teko dirbti.
Atėjo 1863 metų pavasaris. Lietuvoje prasidėjo sukilimas prieš carinės Rusijos priespaudą. Kovo 20 dieną kun. A.Mackevičius Paberžės bažnyčioje susirinkusiems parapijos tikintiesiems perskaito sukilėlių manifestą. Tai buvo paskutinis pamokslas kun. A.Mackevičiaus gyvenime. Jis vienas pirmųjų Lietuvoje, Krekenavos miestelyje, iškelia sukilimo vėliavą.
A.Mackevičius lietuvių valstiečių į savo sukilėlių būrį neverbavo. O jie ateidavo patys, atsinešdami ginklų, maisto, drabužių. Todėl jo vadovaujamas sukilėlių būrys sparčiai augo ir per trumpą laiką apkeliavo visą Kauno guberniją. Lietuvos sukilėlių vadovybė įvertino kun. A.Mackevičiaus nuopelnus, ir jis 1863 metų lapkritį buvo paskirtas Kauno gubernijos vaivada. Tačiau, nors to pats nenujautė, artėjo A.Mackevičiaus gyvenimo pabaiga. Lapkričio 26 dieną netoli Vilkijos, Lebedžių kaime, įvyko paskutinis A.Mackevičiaus sukilėlių būrio mūšis. Nujausdamas, kad reikalingas pastiprinimas, A.Mackevičius su grupe ištikimų palydovų nutarė pasiekti Varšuvą, kur buvo įsikūręs sukilimo centrinis štabas. Tačiau 1863 m. gruodžio 17 d. A.Mackevičius netoli Vilkijos suimamas ir pristatomas į Kauno kalėjimą. Po neilgo tardymo, M.Muravjovo nutarimu sukilėlių vadui buvo paskirta mirties bausmė jį pakariant. Kun. A.Mackevičiui mirties bausmė buvo įvykdyta Kaune 1863 m. gruodžio 28 d. Prieš mirtį garsusis sukilėlių vadas pasakė: „Aš savo padariau, o dabar užbaikite jūs“.
1863 metų sukilimo Lietuvoje auka tapo ir kunigas Antanas Tatarė. 59 metų Užnemunės kunigas jau buvo garsus to meto rašytojas ir švietėjas. Tiesa, jis sukilimo metu nekovojo su ginklu rankose, bet aktyviai rėmė sukilėlius maistu ir drabužiais, nuolat ragino parapijiečius prisidėti prie sukilimo. 1863 metų liepą kun. A.Tatarė buvo suimtas ir ištremtas į Penzos guberniją. Ir nors 1863 m. spalio 26 d. Kauno karo ligoninės pateiktoje pažymoje buvo rašoma, kad kun. A.Tatarė serga džiova ir jokiems darbams netinkamas, tačiau tai kunigo nuo ištrėmimo neišgelbėjo. 1867 m. gruodžio 10 d. buvo kreiptasi į caro valdžios vadovus paleisti kunigą A.Tatarę iš tremties, tačiau 1868 m. vasario 10 d. atėjo atsakymas, kad kunigo A.Tatarės grįžimas į Lietuvą yra nepageidaujamas. Po aštuonerių metų tremties 1889 m. gruodžio 25 d. kun. A.Tatarė mirė Lomžoje.
Telšiuose buvo sušaudyti Varnių ir Gargždų bažnyčių kunigai Antanas Gargas ir Izidorius Noreika. Taip pat Kaune buvo sušaudytas Naujamiesčio kunigas Teofilis Račkauskas.
Iš sukilime dalyvavusių kunigų daugelis buvo ištremti į Sibirą. Tarp jų - Grūšlaukio vikaras Motiejus Veitas, Girkalnio klebonas Mykolas Volauskas, Kamajų klebonas Ignotas Macevičius, Debeikių vikaras Vincentas Nugarevičius, Naujamiesčio vikaras Konstantas Petravičius, Ariogalos klebonas Anupras Jasevičius, kunigai Andrius Gabševičius, Pranas Genutavičius, Adomas Gulkevičius, Jonas Daržinskas, Adomas Dapkevičius, Vladislavas Daseika, Vincentas Kuliškevičius, Juozapas Limontas, Petras Mačinskas, Pranas Močiulskas, Lyduokių vikaras ir kt.
Buvo uždaryta daug vienuolynų, Varnių dvasinė seminarija perkelta į Kauną. Tik 1871 metais Rusijos caras Aleksandras II sušvelnino tremtyje esančių kunigų gyvenimo sąlygas: kunigai buvo atleisti nuo policijos priežiūros ir, gubernatoriui davus sutikimą, tremties vietose galėjo atlikti religinius patarnavimus.

Alfonsas ZUBRECKAS
Jonava

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija