Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Pasenusios informacijos afišuoti neverta

„XXI amžiuje“ (rugpjūčio 1-ąją) buvo išspausdintas kardinolo A.Bačkio ir arkivyskupo S.Tamkevičiaus atsiliepimas į labai seną, prieš beveik pusantro mėnesio „Lietuvos ryte“ išspausdintą straipsnį prieš Lietuvos kunigus, kaltinantį juos homoseksualizmu. Nesuprantama, kam redakcijai spausdinti tokį pavėluotą atsakymą. Jeigu vyskupai atsiliepia taip pavėluotai į visus kunigus ir tikinčiuosius piktinantį užgaulų straipsnį buvusioje „Komjaunimo tiesoje“, tai darosi nesuprantama. Jie turėjo atsiliepti per visas žiniasklaidos priemones kuo greičiau, nes garsas apie tokį neteisingą straipsnį nuskambėjo su dideliu aidu: žmonės pasakojo vieni kitiems, darė to užgaulaus straipsnio kopijas, diskutavo, ginčijosi, o kai kurios žiniasklaidos priemonės dar pagarsino toliau. Taigi „XXI amžiuje“ pasirodęs pavėluotas atsakymas jau nieko naudingo nepadarė. Tokio atsiliepimo katalikiškame laikraštyje reikėjo daug anksčiau, kol viskas buvo „dar karšta“. Tiesa, teko girdėti, kad vyskupai atsiliepė į tą bjaurų straipsnį savo laišku tame pačiame „Lietuvos ryte“. Tačiau garsas apie tariamą Lietuvos kunigų homoseksualizmą buvo jau taip toli su keliskart didesniu aidu aplėkęs, kad į tą vyskupų laišką nelabai kas atkreipė dėmesį. Be to, „Lietuvos ryto“ skaitytojų specifika yra tokia, kad jie linkę labiau patikėti kokiu nors prasimanymu, o į paneigimą jau nebekreipia dėmesio (pvz., ir aš pats nebesuradau vyskupų atsakymo tame laikraštyje, nors ir žinojau, kad jis ten buvo įdėtas). Kai kas sako, kad jūsų išspausdintasis vyskupų atsakymas yra lygiai tas pats, koks buvo „Lietuvos ryte“. Tada kyla klausimas, kodėl jūs taip pavėluotai jį spausdinote. Tokį atsiliepimą į „Lietuvos ryto“ publikaciją reikėjo spausdinti daug anksčiau. Gerai, kad tuo klausimu „XXI amžiuje“ buvo gana laiku išspausdintas vedamasis - atsiliepimas į „Lietuvos ryto“ neteisingą straipsnį.
Dar galima pastebėti, kad ir kiti atsiliepimai „XXI amžiuje“ į kunigų užsipuolimus „Lietuvos ryte“ dėl tariamo jų homoseksualizmo yra pavėluoti. Taip buvo ir rugpjūčio 1 d., ir rugpjūčio 8 d. numeriuose. Ir tai buvo spausdinama puslapiuose, pavadintuose „Aktualijomis“. Tas nepuošia nei laikraščio, nei taip vėlai „atsimušinėjančių“ atsakinėtojų. Ateistams tik belieka kvatotis, kad katalikai tokie nerangūs. Laikraštis turi būti operatyvus, greitai reaguojantis į įvykius.
Sėkmės jums išlaikyti kovos dvasią. Tik tą darykite laiku.

Jonas PAKALNIŠKIS
Vilnius

Redakcijos prierašas. Skaitytojo pastaba, kad kardinolo A.J.Bačkio ir arkivyskupo S.Tamkevičiaus atsiliepimas į „Lietuvos ryto” straipsnį, išspausdintas „XXI amžiuje”, yra pavėluotas, išties yra teisingas. Kadangi vyskupai savo atsakymą žymiai anksčiau buvo atsiuntę tik „Lietuvos rytui”, tad „XXI amžiuje” laiku jo ir negalėjome išspausdinti. Tačiau skaitytojai, žinodami, kad toks vyskupų atsakymas egzistuoja, paprašė mūsų išspausdinti jį ir „XXI amžiuje”, ką mes ir padarėme, nors ir pavėluotai. Kartu pristatėme ir kitų katalikų nuomones tuo rūpimu klausimu.

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija