Atnaujintas 2004 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1268)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Čikagos knygnešio dovanos

Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus skaitykloje veikia literatūros paroda „Čikagos knygnešio dovanos bibliotekai“. Parodos lankytojai susipažįsta ne tik su knygomis, dovanotomis Anykščių viešajai bibliotekai, bet ir daugiau sužino apie mūsų kraštietį Kazį Rožanską, lietuviškų knygų platintoją Čikagoje.

K.Rožanskas gimė Sterkiškių kaime, netoli Debeikių, Anykščių rajone. Meilė lietuviškai knygai bei pomėgis platinti spaudą atsirado dar jaunystėje. Slapta nuo tėvų Kazys rašomąja mašinėle perrašinėdavo pogrindinius leidinius „Laisvės šauklys“ ir „Laisvės kovotojas“, kuriuos jam perduodavo iš Utenos. 1944 metais jį, Lietuvos vietinė rinktinės karį, suėmė ir išvežė priverstiniams darbams į Vokietiją. 1947 metais K.Rožanskas persikėlė gyventi į Angliją. Ten jis vėl susiejo savo veiklą su lietuviškomis knygomis, kurias gaudavo iš JAV. 1958 metais išvykęs gyventi į Čikagą, mūsų kraštietis įsitraukė į JAV lietuvių bendruomenės kultūrinę veiklą. 1959-1973 metais K.Rožanskas vadovavo Kultūros tarybai. Darbas, susijęs su lietuviškų vadovėlių leidyba, platinimu bei siuntinėjimu lietuviškoms mokykloms, jam buvo labai mielas. Visą gyvenimą knygų platinimas už Atlanto buvo pati svarbiausia jo veikla.

Po daugiau kaip 55 metų, praleistų svetur, K.Rožanskas grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. Už lietuviškų knygų platinimą bei kultūrinę veiklą anapus Atlanto Kazys vadinamas Čikagos knygnešiu.

Anykščių viešajai bibliotekai K.Rožanskas padovanojo nemažai knygų, kurias gavo iš autorių. Daugiausia yra knygų, išleistų Čikagoje, o įrašai jose patvirtina, kokį reikšmingą darbą dirbo mūsų kraštietis.

Knygos „Lietuva caro ir kaizerio naguose“ autorius Antanas Gintneris paliko įrašą: „p. Kazimierui Rožanskui, žymiausiam tremties knygnešiui Čikagoje, lietuviškos spaudos mylėtojui ir platintojui“.

Kunigo dr. Juozo Prunskio knygoje „Aukštyn širdis“ yra toks įrašas: „Brangiam Kaziui Rožanskui, didelio pasišventimo naujų laikų knygnešiui, su pagarba ir meile – autorius“.

Tokių autografuotų knygų sukaupta daug. Šiuo metu veikiančioje parodoje eksponuojama tik maža dalis bibliotekai dovanotų knygų.

K.Rožanskas visą laiką buvo aktyvus įvairių išeivijos organizacijų dalyvis ir rėmėjas. Sugrįžęs į Lietuvą, jis finansiškai parėmė ne vienos knygelės leidybą. Čikagos knygnešio lėšomis išleista Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos moksleivių kūrybos rinktinė „Ištark mano vardą“, Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ narės Liudvikos Danielienės poezijos knygelė „Rudens versmė“, kraštotyrininko Raimondo Guobio knyga apie Debeikių bažnyčią. K.Rožanskas parėmė ir Anykščių viešosios bibliotekos leidžiamą knygą „Anykščių krašto knygnešiai ir daraktoriai“.

Dievas nepašykštėjo K.Rožanskui kilniaširdiškumo ir darbštumo. Kad ir kokie sovietmečio vėjai jį blaškė, jis visada lyg žiburį tunelio gale matė lietuvišką žodį – juo rūpinosi, jį puoselėjo ir platino. Džiaugiamės, kad mūsų kraštietis gilią brydę paliko lietuvių išeivijos kultūros baruose, o sugrįžęs į Lietuvą, skleidžia šviesą tėviškės žemėje ir žmonių širdyse.

Audronė BEREZAUSKIENĖ,
Anykščių viešosios bibliotekos Kraštotyros
ir leidybos skyriaus vedėja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija