Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Sulaukė jauno ir energingo dekano

Telšių vyskupas
dr. Jonas Boruta, SJ (viduryje),
sveikina kun. Stasį Toleikį
(dešinėje), pavedus vadovauti
Šilalės parapijai ir visam Šilalės
dekanatui. Kairėje – buvęs
Šilalės dekanas
kan. Petras Merliūnas

ŠILALĖ. Telšių vyskupo dr. Jono Borutos, SJ, įsakymu nuo lapkričio 17 dienos vietoj iki šiol Šilalėje dirbusio klebono dekano kan. Petro Merliūno parapijos klebonu ir dekanu paskirtas jaunas kunigas Stasys Toleikis. Tai iš Veiviržėnų kilęs kunigas, kuris 1996 metais baigė Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją. Kadangi buvo dar pernelyg jaunas, įšventintas diakonu buvo paskirtas į Gargždus. Po metų gavo kunigo šventimus. Trejus metus dirbo vikaru Telšių Katedroje ir buvo Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškos mokyklos (dabar gimnazija) kapelionas. Vėliau metus dirbo Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje ir dar vienerius – Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Iš ten vyskupo paskirtas klebonu į Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią. Laukuvoje klebonu dirbo dvejus metus. Per tą laiką atliko nemažus bažnyčios remonto, tiksliau, jos pamatų sutvirtinimo darbus, gražiai sutvarkė bažnyčios aplinką, suremontavo kleboniją. Be to, subūrė puikų šios bažnyčios aktyvą, buvo bepradedąs kurti jaunimo centrą, palaikė glaudų ryšį su Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, aptarnavo Požerės parapiją, Šiauduvoje veikiančią koplyčią.

Ir jeigu laukuviškiai kleboną kun. S.Toleikį išleido su liūdesio ašaromis, kad neteko energingo kunigo (dabar laukuviškiai ir vėl turi puikų kleboną!), tai šilališkiai kun. S.Toleikį priėmė su džiaugsmo ašaromis, nes jie seniai laukė jauno ir energingo klebono dekano, kuris patrauktų bažnyčion vaikus, jaunimą, suaktyvintų parapijos veiklą. Kad ir ką sakytum, bet jaunas žmogus lieka jaunas. Kad ir kas jis būtų: kunigas ar mokytojas – vaikai ir jaunimas visuomet bėgs prie jauno, o ne prie pagyvenusio. Jaunimas ypač nemėgsta piktesnio žodžio arba kai jį bara. Nieko nepadarysi – tokia jau seniai gyvenimo patikrinta tiesa.

Tenka tik stebėtis, kad jau pirmosiomis dienomis dekanas klebonas kun. S.Toleikis patraukė vaikus, jaunimą. Ypač skautus ir ateitininkus. Jie dabar bažnyčioje groja, gieda. Netgi kiekvieną vakarą šv. Mišių metu tarp Šventojo Rašto skaitinių gieda mergaitės. O ir sekmadieniais vis daugiau jų susirenka. Suaugę tikintieji irgi noriai ateina į talką jaunajam dekanui. Štai ką apie šilališkius sako pats klebonas dekanas kun. S.Toleikis: „Šilališkiai – mieli žmonės. Tai pajutau pačiomis pirmosiomis dienomis. Reikėjo labai greitai išspręsti kai kurias problemas. Kreipiausi pagalbos į parapijiečius. Žmonės, palikę savo rūpesčius, mielai sutiko padėti. Todėl aš manau, kad viskas priklauso nuo paties žmogaus. Jeigu moki suprasti, išklausyti, padedi kitam žmogui, tai ir tau padės bei priims tokį, koks esi“.

Gražią ateities viziją regi jaunasis dekanas kun. S.Toleikis. Pasak jo, pirmiausia stengsis suburti parapijos branduolį. Tiksliau, veiklią prapijos pastoracinę tarybą, kuri padėtų ir kunigui, ir visai parapijos bendruomenei. Didžiausias ir svarbiausias rūpestis – parapijos centro ir jo veiklos atnaujinimas. Tuščias pastatas negali stovėti. Čia turės vykti būsimųjų jaunavedžių rengimas Santuokos sakramentui, vaikų rengimas Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Pasak naujojo klebono, reikėtų ir psichologų pasikviesti, organizuoti religines paskaitas, įvairius parapijos renginius, susitikimus ar šiaip religines šventes. Turėti parapijos namus – tai didžiulė Dievo dovana. Daug dėmesio ketinama skirti ir „Caritas“ veiklai. Nors Šilalės „Caritas“ yra daug gerų darbų nuveikęs, nėra vieningos šio darbo sistemos. Pasak dekano kun. S.Toleikio, būtina visiems susirinkti ir iš naujo pertvarkyti „Caritas“ veiklą, papildant jį naujais, aktyviais žmonėmis. Ypač jis daug viliasi iš parapijos jaunimo. Telieka palinkėti jaunajam parapijos ganytojui ryžto ir energijos, Šilalės parapijos tikintieji jam tikrai ateis į pagalbą, nes šitokio klebono jie jau laukė seniai.

Vytautas JORUDAS

Evaldo BAUBLIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija