Atnaujintas 2005 birželio 3 d.
Nr.43
(1344)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Jo pašaukimas – gelbėti ir padėti

Benjaminas ŽULYS

Gėlės ant prel. Stanislovo
Jokūbauskio kapo
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

„Kas pasitiki Viešpaties pagalba, tas pasilieka Dievo globoje.“ Šie žodžiai įrašyti Kauno Arkikatedros Bazilikos išorinėje sienoje įmontuotoje plokštėje. Čia, po juodu antkapiu, ilsisi Metropolinės kapitulos prelatas, kurį laiką buvęs Kauno arkivyskupijos valdytojas Stanislovas Jokūbauskis. Neseniai sukako 125 metai nuo šio iškilaus žmogaus gimimo. Prelatas buvo uolus sielų ganytojas, jaunimo globėjas, pedagogas, o vokiečių okupacijos metais išgelbėjęs nuo žūties žydų vaikus. Už šią pasiaukojančią veiklą 1999 metais jam Jeruzalėje buvo suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas.


Lietuvis misionierius Indijoje

Marija TRASAUSKIENĖ

Kun. Jonas Svirnelis

Lietuvos valstybinis centrinis archyvas gavo vertingų dovanų. Penkiasdešimt metų Kanadoje gyvenęs Jonas Miltenis padovanojo viso savo amžiaus triūsą – per 100 dokumentinių filmų, fotografijų, originalios aparatūros. Filmuose užfiksuoti išeivijos gyvenimo momentai įvairiose šalyse, svarbi prieškario dokumentika, įsigyta už savo sunkiu darbu sukauptas lėšas. Kaip antai prancūzo kareivio nufilmuoti 1923 metų įvykiai Klaipėdoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija