Atnaujintas 2005 gruodžio 7 d.
Nr.92
(1393)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

„Giedra“ – lyg besigiedrijanti diena

Dr.Aldona KAČERAUSKIENĖ

„Giedra“ susitinka su prezidentu
Valdu Adamkumi

Ansamblis „Giedra“ dalyvavo
Vilniaus savivaldybės
naujųjų rūmų atidaryme

Aidėk! Blaivystės varpo dūžiais
Po miestus, kaimus ir laukus.
Tik tu gali prikelt tėvynę,
Atbundančią gyvenimui naujam.

Iš blaivininkų himno

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus folkloro ansamblis „Giedra“ šį rudenį šventė savo veiklos penkerių metų sukaktį. Lapkričio 5-ąją Vilniaus M. Daukšos vidurinėje mokykloje ta proga surengtas jubiliejinis koncertas. Žiūrovų prisirinko pilna aktų salė. Iš karto jų dėmesį prikaustė visos sudėties „Giedros“ folklorinis ansamblis. Moterys pasipuošusios tautiniais drabužiais, vyrai – taip pat ryškiais lietuviškais etnografiniais akcentais. Kai suskambo dainos, neliko abejonių, jog „Giedrą“ galime palyginti su besigiedrijančia diena. Pasiklausius ansamblio atliekamų dainų, pakyla nuotaika, kasdieniniai rūpesčiai darosi nebe tokie svarbūs, atsiranda optimizmas ir tikėjimas rytdiena. Platus atliekamų kūrinių repertuaras visada suranda folkloro mylėtojų. Vienus nors valandėlei nukelia į seniai praėjusios vaikystės dienas, kitiems primena taigoje įkalintą jaunystę, humoro mėgėjams suteikia linksmų akimirkų.

Ansamblis turi parengęs apie šimtą dainų, daug giesmių, keliolika etnografinių šokių. Todėl koncertuoja įvairiomis progomis, yra kviečiamas į įvairius renginius, vykstančius sostinėje ir rajonuose. Jubiliejiniam koncertui iš turtingo repertuaro buvo atrinkta daug liaudies dainų: „Saulutė nusileido“, „Nebark mani“, „Oi rūta rūta“, „Atskrisk, gegūla“, „Aukštas dangus“ ir kt. Taip pat skambėjo tremtinių dainos. Kiekvieno klausytojo širdį suvirpino iki šiol vienintelio ansamblio vadovo, sumanytojo ir įkūrėjo Petro Labanausko sukurtas blaivininkų himnas „Aidėk!“.

„Giedros“ ansambliečiai išgirdo daug sveikinimų ir palinkėjimų. Šiltus žodžius tarė Tėviškei pagražinti draugijos, Šalčininkų klubo atstovai. Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas Lionginas Semėnas labiausiai nusipelniusiems ansamblio nariams įteikė pagyrimo raštus. Juos gavo dainų vedančioji Milda Andriulienė, Irena ir Petras Sakalauskai, Sofija Šepikienė, Leona Kairienė, Bronislavas Kiela, Teresė Bernadeta Kaziliūnienė ir kt.

Minint jubiliejų, norisi atsigręžti į praeitį, sužinoti, nuo ko viskas prasidėjo, kaip brendo kolektyvas, kas buvo įdomiausia tame brandos kelyje. Verčiu „Giedros“ metraščio lapus, su meile primargintus Julijos Lemkienės, žvelgiu į ansamblio koncertų registrą ir daug kas paaiškėja.

...2000-ųjų spalio pabaigoje į Žvėryno gimnaziją, P.Labanausko pakviesti, rinkosi dainos mylėtojai, pamėgę blaivų gyvenimo būdą. Tuomet vadovas užtraukė „Saulutė nusileido, mėnulis užtekėjo“. Tačiau pirmosios repeticijos tikslas nebuvo dainuoti. Reikėjo pasiskirstyti pareigomis, aptarti repertuarą, išrinkti ansambliui vardą. Iš kelių pasiūlytų variantų priimtiniausias pasirodė „Giedra“. Seniūnu išrinktas L. Semėnas. Muzikos reikalais sutiko rūpintis P. Sakalauskas. I.Sakalauskienė prisiėmė sekretorės finansininkės pareigas, M. Andriulienė pasižadėjo vesti koncertų registrą. Tokios pareigos per penkerius metus žmonėms neatsibodo, jas eina iki šiol.

Pirmasis koncertas įvyko po mėnesio prie kun. Broniui Laurinavičiui skirto paminklo, antrasis – po dviejų, dalyvaujant Vilniaus Gedimino technikos universitete organizuojamoje kalėdinėje vakaronėje.

Pirmoji išvyka už Vilniaus... Tai Kaltanėnai. Šeštadienį ansambliečiai koncertavo kultūros namuose, dainavo kartu su vietos gyventojais, o sekmadienį giedojo per šv. Mišias.

Nepamirštama kelionė į Panevėžį, į vadovo tėviškę Uliūnus, kur giedota bažnyčioje per pamaldas, dainuota kartu su vietos žmonėmis.

Kruopštaus darbo dėka ansamblis brendo, sklandžiau skambėjo dainos ir giesmės. Jis pildėsi naujais nariais, tapo vis žinomesnis, kviečiamas į įvairius populiarius renginius. „Giedra“ dalyvauja Vilniaus dienų atidaryme ir uždaryme, Užgavėnių renginiuose, festivalyje „Skamba skamba kankliai“, kongrese „Kurkime ir ugdykime nežalingus įpročius“. Įvyko susitikimai su Vilniaus pagalbinės mokyklos mokiniais, senelių namų globotiniais; koncertuota Kauno Kristaus Prisikėlimo,Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčiose. Sekmadieniais ansamblis gieda Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje.

Trumpame straipsnyje sunku papasakoti apie ansamblio veiklą. Kalbinu vieną ansamblietę V.Kunčienę, klausiu, ką jai duoda dalyvavimas ansamblio veikloje. Išgirstu atsakymą: „Plečiasi dvasingumo ribos. Vieni su kitais nuoširdžiai bendraujame. Daug keliaujame. Ne tik giedame ir dainuojame, bet daug pamatome, sužinome. Kelionės į Panevėžį metu lankėmės Juozo Balčikonio muziejuje, pakeliavome knygnešių keliais. Ko verta kelionė į Dubingius ir Kernavę! Arba į Molėtus, Alantą ir Janonių kaimą, kur 1962 metais apsireiškė Švč. M. Marija“.

Jubiliejaus proga folkloro ansambliui „Giedra“ linkime to paties, ko jie linki vienas kitam malonių švenčių dienomis:

Šiandien Jūsų diena – neliūdėkit.
Pragyventų dienų negailėkit.
Norim Jums iš širdies palinkėti
Gerų metų, sveikų ir saulėtų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija