Atnaujintas 2006 liepos 26 d.
Nr.56
(1456)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Skambėjo
„Dzūkų godos“

Žodžiai –
širdyse, balandžių
„autografai“ –
pajūrio danguje
ir… „kurortinės
klounados“

Nevarėnai atrado
savo relikvijas

Aš lietuvio nebijau ...

Paverskim Lietuvą
dainuojančia šalim

Atstovavusi
savajai kartai

Apie rašytojos
B.Buivydaitės kūrybą

Pasvalietiškosios
tapatybės
pripažinimas

Ar Lietuva –
teisinė valstybė ?

Susidomėjimas
prokuroro praeitimi

Judėjimų epidemija

Politinė sausra
Lietuvoje

Lietuvos specialistų
delegacija lankėsi
Afganistane

Klaipėdos sukilimas -
minėtinas įvykis

Likę gyvi žmonių
atmintyje

PABĖGIMAS
IŠ KALĖJIMO

Prievartos eskalavimas negali nešti taikos Artimiesiems Rytams

Mindaugas BUIKA

Po Izraelio karinės aviacijos
bombardavimų ištisi Libano
miestų kvartalai virto griuvėsiais

Popiežius remia G8 nuostatas dėl konflikto sprendimo

Kaip paprastai, paaštrėjus permanentinei krizei Šventojoje Žemėje ir Artimuosiuose Rytuose po radikalios musulmonų šiitų „Hizbollah“ grupės išprovokuotos prievartos Izraelio kariuomenei pradėjus operaciją Libane, popiežius Benediktas XVI, Šventasis Sostas ir vietinių Bažnyčių hierarchai paragino melstis už taiką ir imtis aktyvių diplomatinių pastangų, kad būtų sustabdyta konflikto eskalacija. Štai ir praėjusį sekmadienį su Šventojo Tėvo paskata daugelyje pasaulio vyskupijų ir parapijų buvo meldžiamasi ar net pasninkaujama „už taiką Šventojoje Žemėje ir visuose Artimuosiuose Rytuose“, kad abi konflikto pusės neatidėliotinai sustabdytų kovas, kurių aukomis daugiausia tapo civiliai gyventojai.


Karas ir jo užkulisiai

Petras KATINAS

Jungtinių Valstijų kariai evakuoja
užsieniečius iš kovų apimto Libano

JAV prezidentas Džordžas Bušas faktiškai leido Izraeliui dar savaitę tęsti karinę operaciją Libane bandant sunaikinti „Hisbollah“ grupuotės bazes bei raketas. Dž.Bušas dar kartą priminė, kad kiekviena šalis turi teisę ginti savo piliečius nuo teroristų išpuolių. Jis taip pat priminė Libano vyriausybei, kad ji, keldama triukšmą dėl Izraelio vykdomų oro antpuolių, pati nieko nedarė, kad sutramdytų „Hisbollah“. JAV prezidentas atkreipė dėmesį, jog Sirija ir Iranas daugelį metų rėmė ir ginklavo „Hisbollah“ smogikus.


SKULPTŪRŲ PARKE GAUSĖJA DIRBINIŲ IŠ MEDŽIO

Marytė MIELIAUSKIENĖ,
Bronius VERTELKA

Plenero dalyviai

Šeštasis respublikinis medžio drožėjų pleneras „Improvizacijos Liongino Šepkos kūrybos ir gyvenimo temomis“, vykęs Rokiškio krašto muziejuje birželio 27 – liepos 5 dienomis, tęsė ankstesniųjų plenerų pradėtą darbą – kūrė skulptūras būsimam L.Šepkos parkui. Jų įkvėpimo šaltinis – garsiojo XX a. lietuvių liaudies menininko dievdirbio L.Šepkos kūryba, kuri šiandieniniams meistrams pasiūlo daug naujų idėjų, minčių ir atradimų.


Neišdainuotos mūsų dainos

Jonas Kazimieras Burdulis

Choro „Sodžius“ meno vadovė
ir dirigentė Regina Maleckaitė

Į choro „Sodžius“ koncertą, kuris šiemet atšventė savo 25 metų jubiliejų, mane pakvietė mokslo draugas Petras, su kuriuo susitikome nelinksma proga, – mokslo draugei mirus. Mokslus baigėme jau seniai, visi turime savo gyvenimą, savo rūpesčius, o paskaitos, į kurias anais laikais vakarais po darbo skubėdavome, jau seniai pasimiršo...

Negausi publika susirinko į Lietuvos medicinos bibliotekos salę, kur choras ir repetuoja. Po koncerto choro vadovė Regina Maleckaitė ir jo veteranas Mykolas Usonis papasakojo apie choro koncertinę veiklą, repeticijas, choristų nuoširdų darbą. Choristai, kurių dauguma yra dirbantys, po darbo atskuba du kartus per savaitę, nes dainuoti rečiau negalima – dainuoti priderėtų kasdien, tačiau mėgėjų chorui tai būtų jau pernelyg sunki našta.


Skambėjo „Dzūkų godos“

Rūta Averkienė

Koncertuoja Puvočių
kaimo etnografinis ansamblis

Liepos 5-6 dienomis Varėnoje ir Merkinėje vyko tarptautinis Alytaus apskrities folkloro ansamblių festivalis „Dzūkų godos–2006“. Merkinėje buvo paminėta bei švenčiama ir Mindaugo karūnavimo-Valstybės diena.

Festivalio atidarymas vyko prie Varėnos rajono savivaldybės. Jį pradėjo Žiūrų kaimo etnografinio ansamblio vadovė ir liaudies dainų atlikėja Marcelė Paulauskienė, padainavusi senovinę dzūkišką dainą. Visus, susirinkusius į „Dzūkų godas“, pasveikino rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Miškinis.


Druskininkuose – tapytojų pleneras

Dalis plenero dalyvių (iš kairės):
galerijos vadovė Riina Nedzelskienė,
tapytojai Viktoras Šatas
ir Vida Krištolaitytė bei tapybos
stebėtoja Almutė Nedzelskytė

Jį suorganizavo Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus V.K.Jonyno galerija, kurioje dirba dailininkė Riina Nedzelskienė, kilusi iš Estijos.

Kadangi prieš devynerius metus šį pasaulį palikdamas V.K.Jonynas pageidavo jo vardo galerijoje nuolat organizuoti įvairių šalių ir skirtingų meno sričių menininkų plenerus, konferencijas, tai tą dabar ir stengiamasi daryti. Šiuo metu čia veikia daug dešimtmečių Australijoje gyvenančio dailininko Adolfo Vaičaičio, gimusio 1915 metais, ekslibrisų paroda. Garbaus amžiaus autorius vasarą gyvena Šiauliuose ir dalyvavo atidarant parodą.


Auginkime savo vilties medį

Alvyra Grėbliūnienė

Seminaro dalyviai ir dėstytojai

Liepos 11-16 dienomis Šventojoje vyko penktasis (jubiliejinis) neįgaliųjų literatų seminaras. Jo tema – ,,Tėviškė“. Į jį buvo pakviesta 20 šalies literatų. Seminarą vedė Lietuvos invalidų draugijos (LID) mokymo ir reabilitacijos centro dėstytoja poetė Paulina Žemgulytė. Jame pranešimus padarė dėstytojos poetė Alma Karosaitė, gydytoja, rašytoja Jūratė Sučylaitė. Lietuvių poetų eiles skaitė aktorius Laimonas Noreika. Įdomiomis kūrybinėmis mintimis pasidalijo, kvietė aktyviau bendradarbiauti laikraštyje ,,Bičiulystė“ redaktorė Aldona Milieškienė. P. Žemgulytė, atidarydama seminarą, pažymėjo, kad ,,žmogus rašo, kiek Dievas davė talento“. Toliau viskas priklauso nuo jo paties. O pabūti, pabendrauti su savo likimo broliais bei seserimis yra didelė vertybė. Čia galima susipažinti, surasti naujų draugų, įgyti daugiau žinių.


Be ginklo kovota, kova į sparnuotą žodį sudėta

Ona Svetikaitė-Jurgelienė

Partizaninis pasipriešinimas įmanomas tuomet, kai jis turi visuomenės palaikymą: partizanų apsirūpinimas būstu, maistu, vaistais, ryšiais ir net ginklais galimas tik bendradarbiaujant su visuomene. Okupavusi Lietuvą SSRS žinojo, kad sulauks partizaninio pasipriešinimo, keršto už klastą, už tautos naikinimą, todėl ėmėsi masinių areštų ir tremčių, kad partizanai netektų paramos.


Lietuvos himno kūrimo istorija, jo sklaidos aplinkybių ypatumai

Monografija „Lietuvos himnas“

Sakoma, kad geriausia ir palankiausia tautos egzistavimo forma yra valstybė, kuri užtikrina teritorinį vientisumą, globoja kalbą, papročius, kultūrą, mokslą ir sudaro sąlygas tautai visapusiškai vystytis neprarandant nacionalinio savitumo. Tuo tarpu pavergtos tautos, neturėdamos tokių galimybių, merdi ir nyksta.

Trys simboliai – vėliava, herbas ir himnas atspindi valstybės suverenumą. Vėliavą keliame švenčių proga, ji plevėsuoja brangiose mums vietose: Gedimino pilies bokšte, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus bokšte, prie valdžios įstaigų, mokyklų. Herbu puošiame administracijos pastatus, reprezentacines patalpas, apdovanojimus. Himnas skamba per iškilmes ir linksmomis, ir liūdnomis progomis. Buvome įpratę su juo pasitikti ir palydėti dieną. Himną ne dainuojame, bet giedame, nes giedančiajam ir žodžiai, ir gaida yra šventi. Giedodami stovime lyg susikaupę maldai, kai kurios tautos netgi spaudžia prie širdies kairę ranką ar kitaip reiškia pagarbą savo giesmei.


Permainos be pokyčių

Petras KATINAS

Seimas, nors ir labai nedidele balsų persvara patvirtinęs naująją Vyriausybę ir jos gana deklaratyvią programą, pagaliau išsiskirstė taip ilgai lauktų atostogų. Seimo pirmininkas V.Muntianas džiaugėsi, kad dabar parlamentinė kontrolė Vyriausybei pasikeis iš esmės, nes kai kuriems komitetams vadovaus opozicijos parlamentarai. Vadovaus ar nevadovaus – pamatysime. Tuo labiau jog neaišku, kas bus ta opozicija. Vis dar purkštaujantys „darbiečiai“, kurių frakcija kol kas dar tebeturi 29 narius, užsimojo, kad jų naujasis frakcijos vadovas J.Pinskus taptų opozicijos lyderiu. Bet ir to dar maža. J.Pinskus prabilo net apie naujo Seimo Pirmininko perrinkimą. Žinoma, tai turėtų būti „darbietis“. Na, gal dar koks nors paksininkas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija