Atnaujintas 2006 gruodžio 22 d.
Nr.96
(1496)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Teaplanko jus visus
Kūdikėlio Jėzaus
gimimo džiaugsmas!

Laiminga šeima. Kadras iš šiuo
metu Lietuvoje demonstruojamo
filmo „Kristaus gimimo istorija“

 

Šiame numeryje:

Tikro ir nuoširdaus
bendravimo!

Kad susitikimas
su Kristumi
pripildytų ramybės

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos posėdyje

Konsekruos naująjį
Arkikatedros altorių

Aukštas įvertinimas

Bažnyčios 70-metis

Paminėjo ilgametį
kleboną

Kaune yra ne
Ramybės parkas,
o Senosios kapinės

Pamąstymų
ir kūrybos metas

Rekolekcijos
mokiniams

Ir Balbieriškyje
gyventi gera

Kol bus gyvas nors
vienas lietuvis, jie
niekada nebus
pamiršti

Dieve, leisk žodžiu
gimtuoju įsišviest

Gyveno ne sau,
o aukojosi kitiems

„Garbė Dievui
aukštybėse!“
(Lk 2, 14)

Kelkimės

Gelbėtojas
ar diktatorius?

Galingųjų
praregėjimai

Pilietinio
karo grėsmė

Uždegta Chanukija

Popiežius kviečia apmąstyti didžiąją Viešpaties Įsikūnijimo dovaną žmonijai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
atvyko konsekruoti naujos
Romos Švč.M.Marijos
parapijinės bažnyčios

Eucharistijoje įprasmintas Kalėdų slėpinys

Dabar jau besibaigiančio Advento liturginiu laikotarpiu vykusiuose gausiuose susitikimuose popiežius Benediktas XVI įvairiais aspektais svarstė artėjančios didžiosios Kristaus Gimimo šventės – Kalėdų – prasmę. Štai gruodžio 14 dieną susitikęs su Romos universitetų studentais ir dėstytojais, Šventasis Tėvas pastebėjo, kad per Kalėdas keičiamasi dovanomis, todėl jos kartais tiesiog vadinamos „dovanų švente“. Tačiau kalėdinių dovanų gaminimas, pirkimas ir teikimas turi tikrąją prasmę tik tuomet, kai tai simbolizuoja Kristaus atėjimą, kuris yra didžiausia dovana, kada nors suteikta žmonijai.


Kardinolas, kovojęs su Sicilijos mafija

Mindaugas BUIKA

Kardinolas
Salvatorė Papalardas

Popiežius įvertino vaisingą apaštalavimą

Popiežius Benediktas XVI pareiškė užuojautą dėl žymaus Italijos Katalikų Bažnyčios hierarcho Palermo arkivyskupo emerito kardinolo Salvatorės Papalardo mirties, kartu aukštai įvertindamas jo ganytojišką veiklą ir nuopelnus visuomenei. Gruodžio 10 dieną miręs 88 metų kardinolas S.Papalardas Italijoje ir pasaulyje pirmiausia buvo žinomas kaip atviras ir griežtas Sicilijos mafijos kritikas, raginęs vietinius gyventojus ir valstybines struktūras solidariai kovoti su viešąjį gyvenimą sukausčiusiu organizuoto nusikalstamumo blogiu. Dėl nuolatinių Koza nostros (Cosa Nostra – taip tradiciškai vadinama italų mafija) grasinimų, drąsus ganytojas buvo priverstas naudotis specialia policijos apsauga ir važinėti kulkomis neperšaunamais automobiliais.


Išlaikykime bendrystės dvasią

Vilniaus arkivyskupo kalėdinis sveikinimas

Brangieji,

Šventąjį Kūčių vakarą visi laukiame stebuklo ir Evangelijoje skaitome apie nepaprastus dalykus – sužibusią Kalėdų žvaigždę, piemenims pasirodžiusį Viešpaties angelą ir giedančią gausią dangaus kareiviją. Šie didingi, o drauge raminantys ženklai tų dienų Betliejaus apylinkių gyventojams liudijo ir mums šiandien byloja apie Stebuklą – Išganytojo Gimimą. Kaip mes suprantame ir priimame šį Stebuklą, kaip žvelgiame į kitus gyvenime patiriamus mažus ar didesnius stebuklus?


Tegul Kalėdų slėpinio šviesa visuomet pasilieka jūsų širdyse ir namuose!

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai kalėdinis sveikinimas

Marija su Kūdikiu.
Kadras iš šiuo metu Lietuvoje
demonstruojamo filmo
„Kristaus gimimo istorija“

Juk kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas; … Jo vardas bus…Ramybės Kunigaikštis (Iz 9:5)

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

siunčiu nuoširdžiausius kalėdinius sveikinimus Jums ir visiems kitiems, darbuojantiems lietuviškose parapijose, misijose, bendruomenėse ir organizacijose, skiriantiems savo laiką ir jėgas lietuviams katalikams trisdešimt šešiose pasaulio šalyse.


Neprilygstama Įsikūnijimo dovana

Jėzaus Kristaus gimimas.
Nežinomo dailininko paveikslas
senojoje Aleksoto bažnyčioje

Kai prie Kūčių stalo netrūksta subtilaus sąmojo ir mandagių šnekų, tačiau vakarieniaujantieji per visą Adventą net nepagalvoja, jog Kristui labiausiai reikia Susitaikymo sakramento vandeniu numazgotų (baltų kaip ką tik iškritęs sniegas) kūdikiškų širdžių, tuomet Jis tikrai atėjo pas savuosius, bet dėl įvairiausiais rūpesčiais ir daiktais „užgriozdintų“ širdžių jie Jo neatpažino (plg. Jn 1, 10 – 11) ir todėl nepajėgė priimti didžiausios Dovanos – Jo Paties.


Lietuvoje – Betliejaus taikos ugnis

Skautai skleidžia Betliejaus taikos ugnelę

Šūkiu „Taika – didžiausia vertybė“ šiemet vyko dvidešimtoji Betliejaus taikos ugnies akcija, kviečianti žmones skleisti ramybę ir taiką.

Akcijos metu iš rankų į rankas perduodama ugnis išplinta po visą pasaulį. Ugnį Betliejuje, Kristaus gimino grotoje, tradiciškai įžiebia Austrijos skautai. Jie Ugnį parskraidina į Vieną, iš kur ji pasklinda visoje Austrijoje ir kitose valstybėse.


Vyskupas susitiko su mokytojais ir katechetais

Kazimiera SIPIENĖ

Po šv Mišių (iš dešinės):
kan. Vygintas Gudeliūnas,
kan. Rimantas Gudlinkis,
generalvikaras prel.
bažn. t. dr. Juozas Šiurys, centre –
vysk. Jonas Boruta, Gargždų vikaras
kun. Aloyzas Žygaitis, Endriejavo
klebonas kun. Rimas Lingevičius,
Gargždų klebonas kan. Jonas Paulauskas

Kasmet, Advento metu, Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, susitinka su vyskupijos dekanatų tikybos mokytojais, katechetais. Gruodžio 16 dieną toks susitikimas su Klaipėdos rajono tikybos mokytojais, katechetais, Šeimos centro atstovais vyko Gargždų parapijos salėje. Susirinkusieji išklausė išsamią vyskupo kalbą apie tikybos mokymo svarbą, keliamus uždavinius, reikalavimus. Susirūpinęs vyskupas kalbėjo apie kritinę situaciją šeimose, apie nepatvarias, irstančias šeimas. Po vyskupo tikybos mokytojams kalbėjo Lietuvos ir vyskupijos katechetikos centro vadovas vyskupijos Jaunimo centro direktorius kan. Rimantas Gudlinkis.


Adventinė savaitė kunigų seminarijoje

Klierikai susikaupę dalijo
žvakeles tikintiesiems

Jau tapo tradicija, kad Kauno kunigų seminarijos bendruomenė pakviestų miesto tikinčiuosius į Advento meditaciją Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Maldos ir susikaupimo vakare dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Aurelijus Žukauskas. Meditacijai vadovavo kunigas Artūras Kazlauskas, giedojo seminarijos klierikų choras.


Gerumas išlieka

Benjaminas ŽULYS

Kazio Griniaus slaugos
ir palaikomojo gydymo ligoninėje:
antras iš dešinės – Panemunės
parapijos klebonas kan. Deimantas
Brogys, antroje eilėje iš dešinės –
ligoninės vyr. gydytojas Česlovas
Zvicevičius, Kauno miesto tarybos
komiteto pirmininkė Loreta Kudarienė

Kaune, Panemunėje, žaliuojančiame, o rudenį ir žiemą šiek tiek priblėsusiame nuo žalumos, bet vis tiek jaukiame gamtos kampelyje gyvuoja Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė. Čia į gyvenimą kabinasi daugiau nei šimtas žmonių. Vieni vaikščioja, bendrauja tarpusavyje, kitiems kiek sunkiau. Tai – gyvenimas, kurį, nori nenori, reikia pripažinti ir priimti.


Šventoji išdidesnė su nauja katalikų bažnyčia

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

Šventosios Švč. Mergelės Marijos,
Jūrų Žvaigždės, bažnyčios
klebonas kun. Vidmantas Gricius

Žiema į jūrą brenda

Ledinėm tilto kojom,

Vėjukai veidus kanda –

„Ne pirmąsyk!“ – kvatojam.

Žvejus ant tilto stebim,

Saulėlydžio raudonį,

Kuriuo Birutės kalne

Žavėjos net Maironis.

Čia amžinos kaip Dievas

Banguotos jūros pievos…

„O kas naujausia šičia?“

„Šventojoj, va bažnyčia“.

„Gruodis ant Palangos
tilto į jūrą“.

Nedebesuotą, šviesiažvilgsnę dieną ji, naujoji Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia, nuo tilto Palangoje matoma taip pat aiškiai, kaip čia, už puskilometrio, esanti Palangos bažnyčios per šimtmetį žalvariškai apsamanojusi bokšto smailė. Bet pėsčiomis greit nenueitum: ir Šventosios krantui pasiekti, naują bažnyčią apžiūrėti kojoms darbo tektų dviem trims valandoms (einant krantu!), užtat akių horizontuose – žemiškojo rojaus vaizdai.


Dieve, leisk žodžiu gimtuoju įsišviest

K.Genio eilėraščius skaito
jo sūnus Gintautas

Gyvenimas yra nuolatinis atsisveikinimas, – kadais, regis, išgyvendamas slegiančios tylos metą, yra prasitaręs R.M.Rilkė.

Tačiau gyvenimas yra ne vienos, o viso spiečiaus būsenų gaudesys. Vadinasi, gyvenimas gali būti ir pasisveikinimas, dar vienas susitikimas su tuo ir su tais, kurie ne tik įtvirtina mūsų egzistenciją, bet ir suteikia jai valingumo, taurumo, siekiamų tikslų tikrumo ir aiškumo.


Žingsnis prie Kristaus

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
(viduryje) teikia Sutvirtinimo
sakramentą. Dešinėje –
klebonas kun. Emilis Jotkus

CENTRAS. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje gruodžio 16 dieną 68-iems vaikams ir jaunuoliams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Tai buvo jau antra tokia iškili šventė per Advento laikotarpį. Gruodžio pradžioje Sutvirtinimo sakramentas buvo suteiktas 72 vaikinams ir merginoms. Sutvirtinimą suteikė vyskupas Jonas Ivanauskas. Tad per Adventą šventaisiais aliejais buvo patepti, priėmė šv. Dvasios dovaną 140 jaunuolių.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija