Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mirė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos
buvęs rektorius

A†A mons. Antanas Lapė

(1961-1996-2007)

 

Mons. teol. lic. Antanas Lapė

Sausio 8 dieną po ilgos, sunkios ligos mirė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius (2003-2006), teologijos licenciatas, monsinjoras Antanas Lapė.

Velionis gimė 1961 m. vasario 25 d. Priekulės parapijos Jokšų kaime iš Sibiro į Lietuvą grįžusių Sibiro tremtinių Antano Lapės ir Petronėlės Vaišnoraitės šeimoje. Tėvai šeimą sukūrė gyvendami tremtyje, Krasnojarsko krašte, Tasejevo rajono Karalnojės kaime. Grįžus iš tremties į Lietuvą, jiems nebuvo būsto apsigyventi tėviškėje, todėl turėjo kilnotis iš vienos vietos į kitą. Velionio giminaitis, tėvo pusbrolis kun. Alfonsas Lapė (1908-1984) – buvęs Kauno tarpdiecezines kunigų seminarijos rektorius. Mons. Antanas Lapė turėjo du brolius ir dvi seseris.

1961 m. kovo 5 d. A.Lapė buvo pakrikštytas Priekulės bažnyčioje, sulaukęs trylikos metų, Telšių Katedroje priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Nuo 1968 metų mokėsi Gibiškėlių (Klaipėdos r.) pradinėje mokykloje, o vidurinio mokslo atestatą 1979 metais gavo Palangos 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Ją baigęs, įstojo į Kauno politechnikos instituto Inžinerinės ekonomikos fakultetą, kur įgijo pramonės ekonomikos ir organizavimo specialybę. Baigęs studijas Kauno politechnikos institute, dirbo Šiaulių pieno kombinate buhalteriu, o nuo 1988 metų – kombinato vyriausiuoju buhalteriu.

Anksti, ypač studijuodamas inžineriją Kaune, pradėjo rimtai svarstyti savo pašaukimo klausimą. Tam įtakos turėjo ne tik giminystė su buvusiu Kauno kunigų seminarijos rektoriumi, bet ypač su giminaičiu (tada kunigu, dabar prelatu) Juozu Šiuriu, kuris tuo metu buvo Šilutės vikaras, vėliau Sedos klebonas. 1991 metų rudenį A.Lapė įstojo į atkurtą Telšių kunigų seminariją, kurią 1996 metais baigė ir tų pačių metų gegužės 26 dieną vyskupo Antano Vaičiaus buvo įšventintas kunigu ir tuojau pat paskirtas Telšių vyskupijos kurijos kancleriu bei vyskupijos ekonomu. Po metų, 1997-aisiais, buvo išsiųstas dogminės teologijos studijoms į JAV katalikų universitetą Vašingtone. Studijas baigė 2001 metais, gaudamas teologijos licenciato laipsnį. Grįžęs į Telšius, buvo paskirtas Telšių kunigų seminarijos vicerektoriumi ir prokuratoriumi bei dogminės teologijos dėstytoju. 2003 m. rugsėjo 1 d. vyskupas Jonas Boruta, SJ, paskyrė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi. 2005 m. kovo 10 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė jį savo kapelionu – monsinjoru.

Buvo talentingas teologijos dėstytojas, rūpestingas ir uolus seminarijos rektorius. Šalia to, nuoširdus, paslaugus, visuomet pasirengęs kitiems padėti. Toks jis liko ir sunkios ligos – melanomos – ištiktas.

Monsinjoras Antanas Lapė buvo Telšių vyskupijos kunigų tarybos, konsultorių kolegijos, šventimų ir skyrimų komisijos, vyskupijos remontų ir pastatų priežiūros nuolatinės tarybos narys, vyskupijos Šeimos centro direktorius.

Pablogėjus sveikatai, 2006 m. kovo 29 d. pats atsisakė iš kunigų seminarijos rektoriaus pareigų, tačiau iki pat mirties nenustojo rūpintis vyskupijos ir seminarijos reikalais. Likęs vyskupijos Ekonomo tarnybos ir seminarijos ekonominių reikalų tarybos nariu, savo išmintingais ir draugiškais patarimais padėjo pradėtų darbų tęsėjams, įpėdiniams anksčiau velionio turėtose pareigybėse.

Velionis buvo Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, viename iš paskutinių šios akademijos metraščio tome ( T. 27, V., 2005) išspausdintas velionio kartu su savo mokiniu kun. Viktoru Aču paruoštas beveik 70 puslapių straipsnis “Išganymas šalia Bažnyčios II Vatikano Susirinkimo mokymo šviesoje”.

Visiems jį pažinojusiems, jo paskaitų kursą klausiusiems jauniesiems Telšių vyskupijos kunigams priminsime šio straipsnio Monsinjoro dvasiniu testamentu liekančias mintis.

„Kristus yra kosmoso ir visos istorijos centras. Išganymas Dievo plane pildosi per Jėzų Kristų, todėl nėra išganymo šalia Jo. Tik per Kristų, su Kristumi ir Kristuje Dievas sutaikino su savimi visą žmoniją ir visą kūriniją (…).

Bažnyčios misija net ir tarpreliginiame dialoge visais laikais išlaikė ir išlaikys savo misijos vertę. Bažnyčia, būdama Kristaus įrankiu, nuolat skelbia ir turi skelbti Kristų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, kuriame žmonės randa religinio gyvenimo pilnatvę (…).

Nors Dievas vien Jam žinomais keliais gali atvesti žmogų į išganymą, visad išlieka nė kiek nesumenkėjęs uždavinys ir drauge šventa teisė – skelbti Evangeliją, skleisti tikėjimą ir teikti sakramentus iki pat Žemės pakraščių. Bažnyčia visada turi vykdyti misiją – skelbti išganingą Kristaus šlovę pasauliui, kad visa ir visi būtų suvienyti Kristaus mistiniame kūne – Bažnyčioje, kurios galva yra pats Kristus”.

Darbais, paskaitomis, pamokslais skelbęs velykinę Kristaus pergalę prieš mirtį, savo ligos ir mirties jauname amžiuje kryžiumi tapęs artimas Nukryžiuotajam Kristui, mielas Kunige Antanai, būk amžinybėje suvienytas su Prisikėlusiu Kristumi! Amžinąjį laimingą gyvenimą duok mirusiam, Viešpatie ir amžinoji Tavo šviesa jam tešviečia.

Telšių Vyskupijos kurija

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

 

† † †

Mons. A.Lapė buvo palaidotas sausio 10 dieną Telšiuose. Monsinjoras buvo pašarvotas Telšių Katedroje, kur du vakarus buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ. Kiekvieną vakarą į šv. Mišias pasimelsti už mirusįjį gausiai rinkosi tikintieji, o po šv. Mišių abu vakarus buvo giedami „Kalvarijos Kalnai“.

Laidotuvių dieną Telšių Katedra buvo pilna tikinčiųjų, velionio artimųjų, giminių, draugų ir pažįstamų. Jie visi susirinko atsisveikinti su garbiuoju monsinjoru ir palydėti į paskutinę jo žemiškąją kelionę. 12 val. už mirusįjį buvo aukojamos šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J.Boruta, SJ. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius ir 115 kunigų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Laidotuvėse dalyvavo Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Gargždų, Klaipėdos parapijų chorai. Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas kreipėsi į laidotuvių dalyvius, kviesdamas nuoširdžiai melstis už amžinybėn iškeliavusį dvasininką ir visus kvietė apmąstyti kunigiškojo pašaukimo prasmę. Vysk. J.Boruta, SJ, visiems priminė mons. A.Lapės nueitą gyvenimo kelią ir jo nuveiktus darbus. Taip pat Telšių ganytojas perskaitė apaštalinio nuncijaus arkiv. dr. Peterio Stephano Zurbriggeno atsiųstą užuojautos laišką. Pamokslą pasakė Panevėžio vyskupas J.Kauneckas, kuriame jis kalbėjo apie sunkią kunigo dalią šių dienų visuomenėje, nes dabartinėmis sąlygomis kunigas yra kovotojas. Jis privalo kovoti su neteisybe ir visada pasisakyti už tikrąsias vertybes. Remdamasis įvairiais faktais bei statistika, prisimindamas mons. A.Lapės gyvenimą bei pasiaukojimą, pamokslininkas kalbėjo, jog „šių dienų visuomenėje kunigas išlieka kaip akibrokštas propaguojamai kultūrai ir papročiams“. Jis išlieka maldos ir aukos žmogumi ir toks turi išlikti iki paskutinio atodūsio, sakė vysk. J.Kauneckas.

Šv. Mišių pabaigoje savo prisiminimais apie velionį pasidalijo vyskupas emeritas A.Vaičius. Jis kalbėjo apie mirusįjį bei savo draugystę ir gražų bendravimą su juo.
Po šv. Mišių per Telšių miestą nusidriekė didžiulė laidotuvių procesija ir, nepaisant to, kad lietus pylė kaip iš kibiro, pagerbdami mirusį kunigą procesijoje ėjo jo kolegos kunigai bei vyskupai ir gausus laidotuvėse dalyvavusių tikinčiųjų būrys. Monsinjoras buvo atlydėtas į Telšių mažosios bažnytėlės šventorių, kur, šalia ten palaidotų kitų garbių Telšių vyskupijos dvasininkų, atgulė amžinajam poilsiui. Prie mons. Antano Lapės kapo duobės atsisveikinimo žodį tarė Telšių miesto meras, visų kunigų, klierikų vardu kalbėjo Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. teol. lic. Vygintas Gudeliūnas. Prie monsinjoro kapo visiems laidotuvių dalyviams, velionį slaugiusiems ir juo besirūpinusiems bei už jį besimeldusiems nuoširdžiai padėkojo mirusiojo pusbrolis Telšių vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys.

Tebūna jam Dievas didžiai maloningas ir tegul garbusis velionis išvysta Jo veido šviesą amžinybėje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija