Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Trys Karaliai buvo su vaikais

Vargonininkas Vytautas Mašliakas
(trečias iš dešinės) su žmona
Danute, dukra Aušra, sūnumi
Sauliumi ir aštuoniais vaikaičiais.
Dešinėje – Alė Jurgaitienė
Agnės JURGAITYTĖS nuotraukos

AUKŠTOJI PANEMUNĖ. Trijų Karalių šventė iškilmingai, su gera nuotaika buvo paminėta Kaune, Aukštosios Panemunės Švenčiausiosios Mergelės Marijos Vardo parapijoje. Ta pačia proga bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už šeimas ir vaikus.

Šalia bažnyčios jau kuris laikas gyvuoja Šeimos parkas, kuriame įrengtas stendas su linkėjimais ir pamąstymais apie meilę, dorą, gerumą. Šviesūs žodžiai apie šias savybes surašyti ir ant žemės išdėliotų akmenėlių, kitų akcentų. „Meilė kantri, meilė maloninga, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta“, – sakoma viename tekste.


Auginkime savyje tyrą širdį

Renginio dalyviai ir svečiai

ALEKSOTAS. Jau penkerius metus Aleksoto Šv. Kazimiero parapijoje aktyviai vykdoma Vaikų ir jaunimo globos bei ugdymo programa. Joje dalyvauja vaikai ir paaugliai nuo 4 iki 16 metų. 2006 metų rudens sezoną jų buvo per 50. Šis sezonas buvo neįprastai ilgas – prasidėjo rugsėjo pirmomis dienomis, o baigėsi tik gruodžio 30 dieną tradiciniu vaikų pasirodymu tėvams ir svečiams.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Atostogos tėviškėje

Po šv. Mišių kun. Andrius
Vaitkevičius (viduryje)
su parapijos kunigais

GARGŽDAI. Šventinių atostogų buvo grįžęs pirmus metus Romoje studijuojantis kun. Andrius Vaitkevičius. Prieš vėl išvykdamas į Romą, jis kartu su parapijos kunigais koncelebravo šv. Mišias gimtųjų Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Tą vakarą per šv. Mišias giedojo Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mergaičių choras. Atsisveikindami Gargždų ateitininkai kunigui Andriui įteikė gėlių, giesme palinkėjo Dievo palaimos kelionėje ir studijose. Jis yra buvęs aktyvus Gargždų kuopos ateitininkas, o po kunigystės šventimų Telšių vyskupas buvo jį paskyręs vyskupijos ateitininkų dvasios vadu.


Telšių dekanate

Džiaugėsi vyskupo apsilankymu

Tikintieji su vyskupu Jonu Boruta,
SJ, generalvikaru prel. Juozu Šiuriu,
vyskupo sekretoriumi kan. Remigijumi
Saunoriumi, diakonais ir Varnių
parapijos klebonu kan. Jonu Petrauskiu

VARNIAI. Jau nebe pirmi metai, kai antrąją šv.Kalėdų dieną į Varnius atvažiuoja Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ. Ganytojas 1691 metais pastatytoje ir dar Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus dvasia alsuojančioje Varnių Šv. apaštalo Petro ir Pauliaus bažnyčioje (buvusi Katedra) ne tik aukoja šv.Mišias, bet po jų dar ir pabendrauja su Varnių parapijos vaikais, jaunimu. Tokių susitikimų metu atvyksta ir Kalėdų Senelis su kalėdinių dovanų maišais. Visi šie susitikimai vyksta prie labai gražiai šioje bažnyčioje įrengiamos Prakartėlės ir turi didžiulį religinį poveikį.


Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Gerumo akcija

Jonavos parapijos „Caritas“
darbuotojos su klebonu
kun. Sigitu Bitkausku (kairėje)

Jonava. Paskutinį 2006 metų sekmadienį per 12 val. šv. Mišias Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje buvo meldžiamasi už dekanato „Caritas“ darbuotojas. Joms šiemet teko labai sunkus darbas – maisto produktų dalijimas remtinų šeimų nariams. Parapijoje dirba 11 garbingo amžiaus „Caritas“ savanorių, dekanato „Caritas“ reikalų vedėja – Vlada Biknienė, o parapijos – Aleksandra Kazlauskienė. Paramai gauti užsiregistravę per 1000 šeimų. Tad labai sunku moterims jas aptarnauti. Neretai pačioms teko padėti iškrauti kruopas, miltus, paskui visą savaitę kas mėnesį su Socialinio skyriaus darbuotoja juos dalyti.


Apšviesta bažnyčia

Vertingą dovaną gavo parapijiečiai šv. Kalėdų proga. Paskutinę savaitę prieš šventes buvo įrengtas Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios apšvietimas. Galingi šviestuvai apšvietė bokštus, šventorių. Gražiausiais ornamentais šviesa pro langus prasiskverbė į bažnyčios vidų. Kad ir iš kurios pusės atkeliautum į Jonavą, pirmiausia dabar pamatai baltą lyg gulbę bažnyčią, kuri anksčiau nebuvo pastebima. Artimiausiu metu prie bažnyčios bus įrengtos stebėjimo kameros, kurios veiks visą parą. Tai labai svarbu, nes praėjusiais metais net tris kartus piktadariai „šeimininkavo“ šventoriuje, pridarė daug žalos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija