Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių dekanate

Džiaugėsi vyskupo apsilankymu

Tikintieji su vyskupu Jonu Boruta,
SJ, generalvikaru prel. Juozu Šiuriu,
vyskupo sekretoriumi kan. Remigijumi
Saunoriumi, diakonais ir Varnių
parapijos klebonu kan. Jonu Petrauskiu

VARNIAI. Jau nebe pirmi metai, kai antrąją šv.Kalėdų dieną į Varnius atvažiuoja Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ. Ganytojas 1691 metais pastatytoje ir dar Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus dvasia alsuojančioje Varnių Šv. apaštalo Petro ir Pauliaus bažnyčioje (buvusi Katedra) ne tik aukoja šv.Mišias, bet po jų dar ir pabendrauja su Varnių parapijos vaikais, jaunimu. Tokių susitikimų metu atvyksta ir Kalėdų Senelis su kalėdinių dovanų maišais. Visi šie susitikimai vyksta prie labai gražiai šioje bažnyčioje įrengiamos Prakartėlės ir turi didžiulį religinį poveikį.

Praėjusių šv.Kalėdų antrąją dieną vyskupas J.Boruta, SJ, lydimas generalvikaro prel. Juozo Šiurio, sekretoriaus kan. Remigijaus Saunoriaus, diakonų Karolio Petravičiaus ir Ramūno Norkaus, atvyko į Varnius – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje aukoti šv.Mišių ir prie Prakartėlės susitikti su jaunaisiais varniškiais.

Dar gerokai prieš atvykstant vyskupui į Varnius plūstelėjo būriai tikinčiųjų, tarp jų nemažai jaunimo ir vaikų. Visi laukė susitikimo su ganytoju. Ilgametės bažnyčios darbuotojos Jadzelės Makaraitės rūpesčio dėka talkinti vyskupui šv.Mišiose atėjo pulkas gražiai pasipuošusių adorančių.

Apie pusę dvyliktos dienos vysk. J.Boruta buvo iškilmingai įlydėtas į bažnyčią. Pilnutėlėje tikinčiųjų bažnyčioje, gražiai giedant šios bažnyčios chorui, prasidėjo iškilmingos antrosios šv.Kalėdų dienos šv.Mišios, kurias aukojo vysk. J.Boruta. Kaip ir visada, malonu buvo išgirsti šio ganytojo homiliją, jo pamokomą žodį suaugusiems ir jaunimui. Paibaigus šv.Mišioms, kalbėję diakonai K.Petravičius, R.Norkus ir vyskupo sekretorius kan. R.Saunorius papasakojo jaunimui, kaip jie atrado savuosius pašaukimus būti kunigais ir kartu pakvietė Varnių parapijos jaunimą pamąstyti bei patikrinti save pašaukimui į kunigystę. Varnių parapijos klebonas kan. Jonas Petrauskis pakvietė garbius svečius ir vaikus bei jaunimą prie gražiai įrengtos Prakartėlės. Kol atvyko Kalėdų Senelis su kalėdinėmis dovanomis, vyskupas J.Boruta kartu su vaikais ir jaunimu pasimeldė prie Prakartėlės, papasakojo apie jos prasmę, taip pat šv.Kalėdų proga apdovanojo vaikus ir jaunimą šventais paveikslėliais, maldų prie Prakartėlės knygelėmis. Pagaliau pasirodė Kalėdų Senelis su nykštukais ir dovanų maišais. Pasveikinęs visus su šv.Kalėdomis, pakvietė vaikus arčiau prie savęs, išklausė jų deklamuojamus eilėraštukus ir visus apdovanojo kalėdinių saldainių maišeliais.

Parapijiečiai nuoširdžiai padėkojo vyskupui J.Borutai ir jo palydai bei Kalėdų Seneliui ir jį atlydėjusiems nykštukams, šios parapijos klebonui kan. J.Petrauskiui, kuris geba savo parapijiečiams visas šventes surengti įspūdingas ir patraukiančias į jas vaikus ir jaunimą.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija