Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Aptarė aktualius dekanato reikalus

Šilalės parapijos namuose
aktualius bažnytinius reikalus aptaria
(iš dešinės): vyskupas Jonas Boruta,
SJ, kan. Rimantas Gudlinkis
ir Šilalės parapijos klebonas
dekanas kun. Stasys Toleikis

Siekdamas sustiprinti jaunimo religinį auklėjimą šeimose ir mokyklose, vaikų rengimą Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, parapijų katechetinei bei Šeimos centrų veiklai tobulinti, Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta, SJ, jau nebe pirmi metai Advento metu imasi iniciatyvos su šia misija apsilankyti visuose vyskupijos dekanatuose ir susitikti su kunigais, tikybos mokytojais, parapijų katechetais ir Šeimos centrų darbuotojais.


Mons. J.Juodelio atminimo įamžinimas

Paminklas ant mons. Jono
Juodelio kapo

Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje sausio 8-ąją vyko šv. Mišios už prieš metus į amžinybę išėjusį monsinjorą Joną Juodelį. Jas aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas emeritas Juozas Preikšas, dalyvavo nemažai kunigų ir tikinčiųjų.

Po šv. Mišių visi aplankė monsinjoro kapą šventoriuje, kur vyskupas J.Kauneckas pašventino jo atminimui skirtą antkapinį paminklą. Šio puikaus kūrinio autorius – garsus skulptorius panevėžietis Algimantas Vytėnas.


Šventė kartu su vyskupu

Vyskupas Jonas Kauneckas
per Kūčių vakarienęs
su Nakvynės namų gyventojais

Kartu su radusiais laikiną pastogę Nakvynės namuose, atėjusiais į Kristaus Karaliaus Katedros parapijos salę tikinčiaisiais Kūčių vakarienę valgė ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Taip su ganytoju Kūčias šventė apie 150 žmonių. Ant stalų buvo išdėliota įvairių valgių. Kas liko neparagauta, ragino neštis namo. Kad ir Kalėdos būtų sočios.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija