Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Vilniaus onkologijos
instituto pacientams –
nauja koplyčia

Apšviesta bažnyčia

Dovanokim
po lašelį šilumos

Mintys
Betliejaus naktį

Malonus pabuvimas

Reikia vaikus mokyti
dirbti iš mažens

Ar reikia tokios
parodos?

Morta, kas tu?..

Tokie žodžiai netinka
prie kryžiaus

Iš okupacinės tikrovės

Mano Vilnius

Skausmingi
apmąstymai

Žvėriškų tardymų
„industrija“

Turiu pajėgti

Dėl Sausio 13-osios
humanitarinių
pasekmių

Istorijos pamokos
dabarčiai

Teįkvepia mus
žuvusiųjų
didvyriškumas

Knyga apie kovotoją
už laisvę

Dėl VSD veiklos

Dėl padėties VSD

Kasdien vis labiau
įžūlėja kolaborantai...

Surinkime
pasiklydusius
ir išsibarsčiusius

Maskva vėl
manipuliuoja

Mirė Telšių
vyskupo Vincento
Borisevičiaus kunigų
seminarijos
buvęs rektorius

Popiežius užbaigė liturginį Kalėdų laikotarpį

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
krikštija Vatikano šveicarų
gvardiečių vado pulkininko
Elmaro Miaderio naujagimį

Viešpaties krikšto šventės prasmingumas

Praėjusį sekmadienį celebruodamas Viešpaties krikšto šventę popiežius Benediktas XVI užbaigė liturginių iškilmių kupiną Kalėdų laikotarpį, kuris buvo jau antrasis jo pontifikate. Po Apaštališkųjų rūmų Siksto koplyčioje aukotų šv. Mišių, kurių metu suteikė Krikšto sakramentą trylikai kūdikių, Šventasis Tėvas tradicinei šventadienio „Viešpaties angelas“ maldai susitiko su į Šv. Petro aikštę sugužėjusiais gausiais maldininkais, kuriems aiškino Kristaus krikšto Jordano upėje reikšmę ir ryšį su kiekvieno tikinčiojo krikštu.

Jau pati apaštalų bendruomenė suvokė to įvykio išskirtinę svarbą ne vien tik todėl, kad per Viešpaties krikštą buvo apreikštas Švč. Trejybės slėpinys „aiškiai ir visiškai“, nors tai tapo simboliu „visos sakramentinės veiklos, kuria Atpirkėjas įgyvendino žmonijos išganymą. Kaip tik dėl šios priežasties Kristaus krikšto šventei visoje patristikos tradicijoje teikiamas ypatingas dėmesys, ir po Velykų ji yra seniausia šventė Bažnyčios liturgijoje”, – pabrėžė popiežius Benediktas XVI.

„Yra tvirtas ryšys tarp Kristaus krikšto ir mūsų krikšto, – kalbėjo Šventasis Tėvas maldininkams. – Prie Jordano dangus atsivėrė (plg. Lk 3, 21), kad parodytų mums, jog Išganytojas atvėrė mums išganymo kelią ir kad mes galime sekti juo būtent naujo gimimo „iš vandens ir Dvasios“ (Jn 3, 5) dėka, kuris įvyksta krikšte”. Iš šio krikšto iškyla svarbus įpareigojimas kiekvienam krikščioniui „klausyti“ Jėzaus, tikėti ir sekti Juo, veikiant pagal Jo, t.y. Dievo, valią.

„Šiuo būdu kiekvienas iš mūsų gali rasti įkvėpimą šventumui, tam tikslui, kuris, kaip primena II Vatikano Susirinkimas, yra pašaukimas, skirtas visiems pakrikštytiesiems”,- teigė Popiežius.

 


Pagerbti vyskupijos dvasininkai

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Iškilmės Panevėžio Katedroje.
Iš kairės: mons. Petras Baltuška,
nuncijus arkivyskupas Peteris
Stephanas Zurbrigenas,
Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas ir vyskupas
emeritas Juozas Preikšas

Sausio 3 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje vyko iškilmingos šv. Mišios, skirtos keturiems svarbiems įvykiams: prisimintos pirmojo Panevėžio vyskupijos vyskupo Kazimiero Paltaroko 49-osios mirties metinės, penktosios vyskupo Jono Kaunecko – Panevėžio vyskupijos ganytojo metinės ir popiežiaus Benedikto XVI dėmesys Panevėžio vyskupijos dviem dvasininkams: Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios klebonui kan. Broniui Antanaičiui suteiktas aukščiausias prelato laipsnis – jis tapo apaštaliniu protonotaru, o Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonui garbės kan. Petrui Baltuškai – monsinjoro titulas.


Auginkime savyje tyrą širdį

Renginio dalyviai ir svečiai

ALEKSOTAS. Jau penkerius metus Aleksoto Šv. Kazimiero parapijoje aktyviai vykdoma Vaikų ir jaunimo globos bei ugdymo programa. Joje dalyvauja vaikai ir paaugliai nuo 4 iki 16 metų. 2006 metų rudens sezoną jų buvo per 50. Šis sezonas buvo neįprastai ilgas – prasidėjo rugsėjo pirmomis dienomis, o baigėsi tik gruodžio 30 dieną tradiciniu vaikų pasirodymu tėvams ir svečiams.


Trys Karaliai buvo su vaikais

Vargonininkas Vytautas Mašliakas
(trečias iš dešinės) su žmona
Danute, dukra Aušra, sūnumi
Sauliumi ir aštuoniais vaikaičiais.
Dešinėje – Alė Jurgaitienė
Agnės JURGAITYTĖS nuotraukos

AUKŠTOJI PANEMUNĖ. Trijų Karalių šventė iškilmingai, su gera nuotaika buvo paminėta Kaune, Aukštosios Panemunės Švenčiausiosios Mergelės Marijos Vardo parapijoje. Ta pačia proga bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už šeimas ir vaikus.

Šalia bažnyčios jau kuris laikas gyvuoja Šeimos parkas, kuriame įrengtas stendas su linkėjimais ir pamąstymais apie meilę, dorą, gerumą. Šviesūs žodžiai apie šias savybes surašyti ir ant žemės išdėliotų akmenėlių, kitų akcentų. „Meilė kantri, meilė maloninga, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta“, – sakoma viename tekste.


Mons. J.Juodelio atminimo įamžinimas

Paminklas ant mons. Jono
Juodelio kapo

Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje sausio 8-ąją vyko šv. Mišios už prieš metus į amžinybę išėjusį monsinjorą Joną Juodelį. Jas aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas emeritas Juozas Preikšas, dalyvavo nemažai kunigų ir tikinčiųjų.

Po šv. Mišių visi aplankė monsinjoro kapą šventoriuje, kur vyskupas J.Kauneckas pašventino jo atminimui skirtą antkapinį paminklą. Šio puikaus kūrinio autorius – garsus skulptorius panevėžietis Algimantas Vytėnas.


Aptarė aktualius dekanato reikalus

Šilalės parapijos namuose
aktualius bažnytinius reikalus aptaria
(iš dešinės): vyskupas Jonas Boruta,
SJ, kan. Rimantas Gudlinkis
ir Šilalės parapijos klebonas
dekanas kun. Stasys Toleikis

Siekdamas sustiprinti jaunimo religinį auklėjimą šeimose ir mokyklose, vaikų rengimą Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, parapijų katechetinei bei Šeimos centrų veiklai tobulinti, Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta, SJ, jau nebe pirmi metai Advento metu imasi iniciatyvos su šia misija apsilankyti visuose vyskupijos dekanatuose ir susitikti su kunigais, tikybos mokytojais, parapijų katechetais ir Šeimos centrų darbuotojais.


Šventė kartu su vyskupu

Vyskupas Jonas Kauneckas
per Kūčių vakarienęs
su Nakvynės namų gyventojais

Kartu su radusiais laikiną pastogę Nakvynės namuose, atėjusiais į Kristaus Karaliaus Katedros parapijos salę tikinčiaisiais Kūčių vakarienę valgė ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Taip su ganytoju Kūčias šventė apie 150 žmonių. Ant stalų buvo išdėliota įvairių valgių. Kas liko neparagauta, ragino neštis namo. Kad ir Kalėdos būtų sočios.


Džiaugėsi vyskupo apsilankymu

Tikintieji su vyskupu Jonu Boruta,
SJ, generalvikaru prel. Juozu Šiuriu,
vyskupo sekretoriumi kan. Remigijumi
Saunoriumi, diakonais ir Varnių
parapijos klebonu kan. Jonu Petrauskiu

VARNIAI. Jau nebe pirmi metai, kai antrąją šv.Kalėdų dieną į Varnius atvažiuoja Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ. Ganytojas 1691 metais pastatytoje ir dar Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus dvasia alsuojančioje Varnių Šv. apaštalo Petro ir Pauliaus bažnyčioje (buvusi Katedra) ne tik aukoja šv.Mišias, bet po jų dar ir pabendrauja su Varnių parapijos vaikais, jaunimu. Tokių susitikimų metu atvyksta ir Kalėdų Senelis su kalėdinių dovanų maišais. Visi šie susitikimai vyksta prie labai gražiai šioje bažnyčioje įrengiamos Prakartėlės ir turi didžiulį religinį poveikį.


Atostogos tėviškėje

Po šv. Mišių kun. Andrius
Vaitkevičius (viduryje)
su parapijos kunigais

GARGŽDAI. Šventinių atostogų buvo grįžęs pirmus metus Romoje studijuojantis kun. Andrius Vaitkevičius. Prieš vėl išvykdamas į Romą, jis kartu su parapijos kunigais koncelebravo šv. Mišias gimtųjų Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Tą vakarą per šv. Mišias giedojo Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mergaičių choras. Atsisveikindami Gargždų ateitininkai kunigui Andriui įteikė gėlių, giesme palinkėjo Dievo palaimos kelionėje ir studijose. Jis yra buvęs aktyvus Gargždų kuopos ateitininkas, o po kunigystės šventimų Telšių vyskupas buvo jį paskyręs vyskupijos ateitininkų dvasios vadu.


Gerumo akcija

Jonavos parapijos „Caritas“
darbuotojos su klebonu
kun. Sigitu Bitkausku (kairėje)

Jonava. Paskutinį 2006 metų sekmadienį per 12 val. šv. Mišias Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje buvo meldžiamasi už dekanato „Caritas“ darbuotojas. Joms šiemet teko labai sunkus darbas – maisto produktų dalijimas remtinų šeimų nariams. Parapijoje dirba 11 garbingo amžiaus „Caritas“ savanorių, dekanato „Caritas“ reikalų vedėja – Vlada Biknienė, o parapijos – Aleksandra Kazlauskienė. Paramai gauti užsiregistravę per 1000 šeimų. Tad labai sunku moterims jas aptarnauti. Neretai pačioms teko padėti iškrauti kruopas, miltus, paskui visą savaitę kas mėnesį su Socialinio skyriaus darbuotoja juos dalyti.


Atgaila ir apsivalymas?

Varšuvos arkivyskupas Stanislavas
Vielgusas ingreso dieną,
per iškilmingas šv. Mišias
Varšuvos arkikatedroje,
atsisakė pareigų
Reuters nuotrauka

Kaimyninėje Lenkijoje žiniasklaida, politikai, istorikai, pamiršę netgi svarbius politinius įvykius, netgi netikėtą ir nelauktą naftos tiekimo iš Rusijos nutraukimą, svarsto klausimą dėl kilusio skandalo, kai naujai paskirtas Varšuvos arkivyskupas Stanislavas Vielgusas savo ingreso dieną, per iškilmingas šv.Mišias Varšuvos arkikatedroje, atsisakė savo pareigų. Arkivyskupas prisipažino, jog komunistų valdymo laikais šnipinėjęs saugumui. Popiežius Benediktas XVI bemat priėmė tokį arkiv. S.Vielguso sprendimą ir vadovauti Varšuvos arkivyskupijai laikinai paliko kardinolą Juzefą Glempą.


Mirė Kongo kardinolas F.Etsu

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Frederikas Etsu-
Nzabis-Bamungvabis, CICM

Popiežius Benediktas XVI pareiškė užuojautą Kongo Demokratinės Respublikos katalikams dėl šalies sostinės Kinšasos arkivyskupo kardinolo Frederiko Etsu-Nzabio-Bamungvabio, CICM, mirties, kartu iškeldamas jo nuopelnus Bažnyčiai. „Meldžiu gailestingo Tėvo priimti į savo Karalystės šviesą ir ramybę šį ganytoją, kuris savo gyvenimą su entuziazmu ir savęs atsižadėjimu paskyrė Kristaus ir Jo Bažnyčios tarnystei“, – rašė Šventasis Tėvas. Jis taip pat pabrėžė, kad kardinolas ne tik skelbė Evangeliją, bet ir kaip „iškilus Afrikos sūnus“ rūpinosi viso kontinento žmonių gerove. 76 metų sulaukęs kardinolas F.Etsu mirė sausio 6 dieną Belgijos ligoninėje, į kurią buvo paguldytas dėl komplikacijų, susijusių su jį kankinusiu diabetu.


Nuobodžiauti neteks

Petras KATINAS

Nežinia iš kur ne tik visokie astrologai, aiškiaregiais apsiskelbę šarlatanai, bet, atrodo, ir gana apsišvietę žmonės, jau nekalbant apie politikus, šiuos metus, neva pagal iš kažkur ištrauktą rytietišką kalendorių, paskelbė raudonosios kiaulės metais. Aišku, tai jokia naujiena: jau buvo skelbiami rudųjų šunų, gyvatės ir dar visokių gyvių vardais pavadinti metai. Ši mada, žinoma, eskaluojama ne šiaip sau, o dar kartą suniekinant Kristaus gimimo metus, išmušant, ypač iš jaunosios kartos, galvelių paskutinius sveiko proto, mąstymo, o ypač tikėjimo likučius. Kaip sugebėjo išmušti iš daugelio jų tėvelių ir net senelių per ilgus okupacijos dešimtmečius.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija