Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilniaus onkologijos instituto pacientams – nauja koplyčia

Justas Jasėnas,

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas

2006 m. gruodžio 20 d. Vilniaus universiteto Onkologijos institute Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis Gailestingumo Motinos titulu iškilmingai pašventino naują koplyčią, kuri skiriama katalikų ligonių, jų artimųjų, ligoninės personalo sielovadai užtikrinti.

Išsipildė sena svajonė

Šios mažos, bet jaukios šventovės šeimininku ir ligonių kapelionu paskirtas Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos vikaras kun. Sigitas Grigas. Įrengti koplyčią Onkologijos institute troško ir Vilniaus arkivyskupas, ir Onkologijos instituto administracijos atstovai. Kartu tai buvo ir ilgus metus brandinta sesers Elenos Preilauskaitės svajonė.

Šioje klinikoje gydomi sunkūs ligoniai, kuriems svarbi ne tik medicininė pagalba, bet ir dvasinė parama. Svarbu būti kartu su pacientais, jų artimaisiais, sustiprinti jų viltį, dalytis tikėjimo išgyvenimais ir tą tikėjimą branginti bei išgryninti, padėti priimti tikrovę tokią, kokia ji yra iš tiesų, susitaikyti su Dievu ir artimaisiais. Kartu dvasinės globos trokšta ir čia dirbančio personalo nariai: gydytojai, slaugytojos, medicinos seserys. Bažnyčios rūpesčio centre visada yra žmogus, o ypač jai rūpi sergantys, nusivylę, vargstantys tikintieji. Tad čia Bažnyčios ganytojams atsiveria puikios bendradarbiavimo galimybės bei sielovados sritys, kur įmanoma vaisingai darbuotis dėl artimo dvasinės gerovės. Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui visada rūpėjo ir rūpi kiekvienas žmogus. Tad naujai pašventinta koplyčia, gražūs bendradarbiavimo saitai iš tiesų džiugina ir teikia vilčių. Ganytojas trokšta, kad kančios paliesti ligoniai atrastų dvasinį nusiraminimą ir patirtų paguodą. Onkologinė ligoninė yra vieta, kur kančia, baimė, neviltis suplaukia iš visos Lietuvos. Dievo meilė ir gailestingumas kiekvieną žmogaus kančią gali pakeisti į pasitikėjimą ir viltį, kuriuos neša ir stiprina tikėjimo malonė.

Ligoniai pavesti Gailestingumo Motinos globai

Todėl šioje klinikoje yra ypač svarbus šis dvasinis židinys, gavęs Gailestingumo Motinos vardą. Naujosios koplyčios projektą parengė Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnybos darbuotojas Vytautas Racevičius. Statybos ir įrengimo darbai kainavo daugiau kaip 400 tūkst. litų. Visas išlaidas padengė Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba.

Tądien gausiai susirinkusiems ligoniams, jų šeimoms bei ligoninės personalui šv. Kalėdų giesmes ir dainas linksmai, nuotaikingai dainavo ir buvimu širdis sušildė „Mažųjų angelų studijos“ merginos (vadovė Daina Bilevičiūtė). Šv. Mišias aukojo kard. A.J.Bačkis, drauge meldėsi kun. Raimundas Varaneckas (anksčiau jis taip pat rūpinosi šios klinikos pacientais, teikė dvasinę paramą), Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios klebonas kun.Virginijus Česnulevičius, Santariškių ligoninės kapelionas kun. Jonas Ulickas, Onkologijos instituto naujasis kapelionas kun. S.Grigas, gausus būrys tikinčiųjų, ligoninės administracijos atstovai. Kardinolas pašventino tabernakulį ir konsekravo altorių. Pamoksle ganytojas kalbėjo apie tai, kad ligoniams ypač svarbi dvasinė pagalba ir geras, paguodžiantis žodis. Jis paaiškino pagrindinius konsekracijos iškilmių momentus, paaiškino simbolių – vandens ir aliejaus prasmę. Per šv. Mišias giedojo Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos jaunimo chorelis, vadovaujamas vargonininkės Julijos Sviderskos, patarnavo Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai.

Po pamaldų didžiojoje konferencijų salėje kard. A.J.Bačkis, Vilniaus universiteto Onkologijos instituto direktorius prof. habil. dr. Konstantinas Povilas Valuckas ir kapelionas kun. S.Grigas pasirašė Gailestingumo Motinos koplyčios pašventinimo aktą. Vėliau visi draugiškai laužė kalėdaičius, linkėjo vieni kitiems gražių švenčių, vaišinosi.

Naujosios koplyčios altorių puošia dailininkės Dalios Mulevičienės Nukryžiuotojo Jėzaus vitražas, netrukus bus pastatyta ir Švč. Mergelės Marijos skulptūra (autorius A. Kensminas). Koplyčios languose įkomponuoti šventųjų Kazimiero, Dievo Jono, Agotos, Juozapo, Roko, Jurgio, Antano bei Mikalojaus vitražai, užrašai bei šventųjų atributai. Juos įrengė meistrai Daugis Bumbulis ir Vaižgantas Černiauskas.

Sielovada šioje koplyčioje dar Nepriklausomybės aušroje pradėjo rūpintis medicinos sesuo, Švč. Jėzaus Širdies vienuolių kongregacijos narė s.Elena Preilauskaitė (1930-2003). Ji savo iniciatyva lankydavo ligonius palatose, sudarydavo galimybes švęsti krikščioniškas šventes bei priimti sakramentus. Į šį darbą ji pasitelkdavo parapijų kunigus, veiklesnius pasauliečius, seseris vienuoles. Kartu jos dėka antrajame aukšte, mažame kambarėlyje, buvo įkurta koplytėlė, taip pat papuošta gražiais vitražais. Ten ligoniai susirinkdavo pasimelsti, vakarais kalbėdavo rožinį. Šv. Mišios būdavo aukojamos didžiojoje konferencijų salėje, nes mažoji koplytėlė negalėdavo sutalpinti gausesnio tikinčiųjų būrio. Atrodo, pirmąjį kartą šv. Mišios šioje klinikoje oficialiai aukotos 1989 metų vasarą.

Tad džiugu, kad pagaliau išsipildė s. Elenos svajonė. Šiuo metu ligonius ir jų artimuosius sekmadieniais aplanko Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai, energingai ir uoliai darbuojasi naujasis kapelionas, nuo šiol koplyčioje tikintieji dažnai galės švęsti šv. Mišias ir priimti sakramentus.

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija