Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mirė Kongo kardinolas F.Etsu

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Frederikas Etsu-
Nzabis-Bamungvabis, CICM

Kardinolas Frederikas
Etsu-Nzabis-Bamungvabis, CICM

Popiežius Benediktas XVI pareiškė užuojautą Kongo Demokratinės Respublikos katalikams dėl šalies sostinės Kinšasos arkivyskupo kardinolo Frederiko Etsu-Nzabio-Bamungvabio, CICM, mirties, kartu iškeldamas jo nuopelnus Bažnyčiai. „Meldžiu gailestingo Tėvo priimti į savo Karalystės šviesą ir ramybę šį ganytoją, kuris savo gyvenimą su entuziazmu ir savęs atsižadėjimu paskyrė Kristaus ir Jo Bažnyčios tarnystei“, – rašė Šventasis Tėvas. Jis taip pat pabrėžė, kad kardinolas ne tik skelbė Evangeliją, bet ir kaip „iškilus Afrikos sūnus“ rūpinosi viso kontinento žmonių gerove. 76 metų sulaukęs kardinolas F.Etsu mirė sausio 6 dieną Belgijos ligoninėje, į kurią buvo paguldytas dėl komplikacijų, susijusių su jį kankinusiu diabetu.

Velionis ganytojas gimė 1930 m. gruodžio 3 d. Mazalongo vietovėje, tuometiniame Belgų Konge. Paveiktas katalikų misionierių, lankė katalikišką mokyklą, mažąją seminariją, Kabvės kunigų seminariją. 1954 metais įstojo į Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausiosios Širdies vienuoliją ir 1958 m. liepos 13 d. gavo kunigystės šventimus. Po sielovadinio darbo 1960 metais nepriklausomybę gavusio Kongo tikinčiųjų bendruomenėse, tęsė sociologijos bei pastoracinės teologijos studijas Paryžiuje ir Briuselyje.

Grįžęs į tėvynę 1976 m. lapkričio 11 d. buvo paskirtas Mbadakos ir Bikoro arkivyskupu, išrinktas Zairo (taip kurį laiką vadintas Kongas) vyskupų konferencijos pirmininku. Popiežius Jonas Paulius II 1990 m. rugpjūčio 8 d. jį paskyrė sostinės Kinšasos arkivyskupu, mirusio pirmojo Kongo Demokratinės Respublikos kardinolo Žozefo Malulos įpėdiniu. 1991 m. birželio 28 d. taip pat buvo pakeltas kardinolu. Vadovavo šalies vyskupų konferencijai.

Kardinolas F.Etsu savo diecezijoje bei visoje Kongo Demokratinėje Respublikoje, iš kurios 63 milijonų gyventojų pusė yra katalikai, aktyviai vykdė evangelizaciją ir darbavosi socialinės rūpybos bei švietimo srityse. Dėl jo, kaip ir kitų ganytojų, atsidavusios veiklos vietos Bažnyčia yra labai dinamiška ir sparčiai auganti, turi stiprios įtakos visam šalies gyvenimui, pasižymi kunigiškų ir vienuolinių pašaukimų gausa, solidžiu pasauliečių dalyvavimu bendruomenės gyvenime.

Pastaruoju metu kraštą alinant pilietinėms kovoms, dėl milijonų pabėgėlių atsiradus daugeliui problemų, Kongo vyskupai su kardinolu F.Etsu priešakyje skatino susitaikymo siekius, ragino vyriausybę spręsti skurdo ir politinės demokratijos problemas. „Šiuo metu Bažnyčios sielovadinis prioritetas – išvengti, kad materialinė krizė, kurią sukėlė nužmoginantis skurdas, nepavirstų įvairialype moraline krize, kurią paskui būtų sunku šalinti“, – sakė kardinolas F.Etsu interviu Vatikano radijui, duotame per Kongo vyskupų „ad limina“ vizitą į Romą praėjusių metų vasarį.

Po pagerbimo Belgijos sostinėje Briuselyje kardinolo F.Etsu palaikai sausio 11 dieną sugrąžinti į Kinšasą. Kongo Demokratinės Respublikos prezidentas Žozefas Kabila pranešė, kad ganytojo laidotuvių dieną, sausio 15-ąją, visoje šalyje bus paskelbtas nacionalinis gedulas.

Mirus kardinolui F.Etsu dabar Kardinolų kolegiją sudaro 185 nariai, kurių 110 yra jaunesni nei 80 metų ir gali dalyvauti konklavoje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija