Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mintys Betliejaus naktį

Kūčių vakarą Balbieriškio parapijos bažnyčioje klebonas g. kan. Robertas Bruzga aukojo Bernelių Mišias, kurios prasidėjo malda ir giesme „Sveikas, Jėzau, gimusis“. Klebonui ir patarnautojams sustojus prie prakartėlės, choras ir parapijos tikintieji pagerbė gimusį kūdikėlį Jėzų.

Šv. Mišių metu, po Evangelijos, klebonas perskaitė ir pakomentavo vysk. Rimanto Norvilos laišką Vilkaviškio vyskupijos kunigams ir tikintiesiems. Buvo akcentuojama, jog reikia dėkoti Dievui, kad gyvename laisvoje šalyje, kurios šiuo metu nevargina karo audros, badas, epidemijos. Bet vis tiek dar yra daug pasimetimo ir blaškymosi: baugina didelis savižudybių skaičius, susidomėjimas įvairiais burtais ir pranašystėmis, daug pykčio, pavydo, puikybės, iširusių šeimų ir pan. „Neužtenka suktis tik kasdieniniame rate, būkime atsargūs, kad nebūtume pagauti praradimo psichozės... Visa širdimi ir siela sutikime Kristaus gimimą ir susimąstykime...“ – pabrėžė g. kan. R.Bruzga. Ne vienam mūsų aplinkos žmogui trūksta vidinės atramos. Reikia padėti atsikelti suklupusiems, sustiprinti pavargusius, sugrąžinti į tiesos kelią paklydusius. Jėzus Kristus ir yra ta pagrindinė atrama. Naujaisiais liturginiais metais daugiau dėmesio reikia skirti parapijai, kuri padeda sutelkti tikinčiuosius. Klebonas visiems palinkėjo laimės, primindamas apaštalo Pauliaus „Himno meilei“ žodžius, kad gyvenime svarbiausia – Tikėjimas, Viltis ir Meilė.

Po to g. kan. R.Bruzga pristatė atnaujintą Naująjį Testamentą. Šiuo Šventuoju Raštu buvo apdovanoti parapijai nusipelnę žmonės: buvęs Balbieriškio seniūnas Algirdas Jonas Giraitis, pagrindinės mokyklos direktorius Stasys Valančius, visur suspėjanti parapijietė M.Juodžiukynienė, Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Angelė Sidaravičienė, gėlininkė E.Gribauskienė, naujasis seniūnas Algimantas Marcinkevičius ir kt.

Seniūnas A.Marcinkevičius padėkojo už pasitikėjimą, palinkėjo visiems ramybės, gerų darbų, pažadėjo dirbti iš širdies, remiamas seniūnijos žmonių, kad niekada nebūtų gėda prisipažinti, jog esąs balbieriškietis. Buvęs seniūnas A.J.Giraitis, perduodamas savo pareigas, trumpai kalbėjo apie nuveiktus darbus, padėkojo bendradarbiams, klebonui g. kan. R.Bruzgai ne tik už dvasinius, bet ir už praktinius patarimus, dėkojo mokyklų bendruomenėms. Geru žodžiu paminėjo ir kaimo bendruomenių vadovus – S.Narūną, A.Vitkauską ir G.Piką, meno saviveiklos kolektyvą „Ringis“ (vad. R.Morkūnas), gražiausių sodybų šeimininkus ir kt. Po to A.J.Giraitis A. Marcinkevičiui perdavė seniūno regalijas – krivūlę, o šis, linkėdamas ramybės, buvusiam seniūnui padovanojo angelą.

Pilnoje, susikaupimo dvasia apgaubtoje bažnyčioje skambėjo giesmės ir maldos žodžiai. Šv. Mišių pabaigą vainikavo Kalėdų giesmė ,,Tyli naktis“. Bernelių Mišios padėjo ne tik prisiminti seniūnijos ir parapijos bendruomenės darbus, bet ir Betliejaus nakties šviesoje padėkoti vienas kitam ir nusiteikti kilniems siekiams naujaisiais liturginiais metais.

Irena JUOZAITIENĖ

Balbieriškis, Prienų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija