2010 m. vasario 12 d.
Nr. 12
(1797)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Lietuva turi naują vyskupą

Vyskupas nominatas
Arūnas Poniškaitis
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis su džiaugsmu ir dėkingumu Šventajam Tėvui sutiko žinią, kad Benediktas XVI Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskyrė monsinjorą Arūną Poniškaitį. Numatoma, kad vyskupo nominato konsekracija vyks Vilniaus Arkikatedroje per Lietuvos Globėjo šventojo Kazimiero iškilmę.

Vyskupas augziliaras arba (arki)vyskupijos ordinaro pagalbininkas talkina (arki)vyskupui Ganytojo darbe. Vyskupus pagalbininkus įprasta skirti į diecezijas, kuriose platus sielovados ir administracinės veiklos laukas. Nuo 1991 metų Vilniaus arkivyskupijos vyskupo augziliaro pareigas eina vyskupas Juozas Tunaitis, sulaukęs garbingo amžiaus.


Lietuvos Vyskupų Konferencijoje

Vasario 4 dieną Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Jonas Kauneckas, Juozapas Matulaitis, Rimantas Norvila, Jonas Ivanauskas, Juozas Tunaitis, Juozas Preikšas, Juozas Žemaitis ir Apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luidžis Bonacis (Luigi Bonazzi).


Pastoracinė savaitė seminarijoje

Sausio 8–13 dienomis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko pastoracinė savaitė. Šiemet ji buvo skirta ypatingajai atskirų žmonių grupių – kariuomenės, ligonių, nuteistųjų, prekybos žmonėmis aukų pastoracijai.

Penktadienį iki pietų kariuomenės pastoraciją pristatė kapitonas, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino bataliono kapelionas kun. P. Paukšto. Apžiūrėjome bataliono teritoriją ir kareivių gyvenamąsias patalpas. Kapelionas kalbėjo apie savo pareigas ir atsakomybę, apie kasdienės tarnystės vargus bei džiaugsmus. Po pietų dvi viešnios iš Kauno „Caritas“ organizacijos kalbėjo apie prekybos moterimis aukų ir prostitučių pastoraciją. Jos sakė, kad nukentėjusioms moterims svarbiausia, kad su jomis būtų bendraujama, nes dažniausiai į jas nežiūrima kaip į žmones.


Atsinaujinimo diena

„Gyvųjų akmenų“ šlovintojai

Sausio 31 dieną Kaune, VDU Didžiojoje salėje, vyko Kunigų metams skirta Atsinaujinimo diena „Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė“ (1 Pt 2, 9). Į tradicinį katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ renginį gausiai susirinko skirtingo amžiaus tikinčiųjų (buvo daug jaunimo, vaikų) iš visos Lietuvos.

Po valandą trukusio šlovinimo ir jį užbaigusios maldos konferencijoje „Ar tik vyrai kunigai?!“ pranešimą perskaitė kun. dr. Kęstutis Kėvalas. Kun. K. Kėvalas priminė, jog Naujajame Testamente visi pakrikštytieji ir aukojantys Dievui vadinami kunigiškąja tauta. Buvo paminėtas Šventraštyje užrašytas įvykis ( Lk 23, 45; Mt 27, 51), kai po Jėzaus mirties šventyklos uždanga, skyrusi paprastus žmones ir kunigus, plyšo pusiau: jie tada susivienijo su Kristumi – kunigiškuoju Dievu. Nuo tol auka Dievui buvo jau ne gyvūnai, žmonės ar žemės gėrybės. „Jėzus parodo, kad tu gali save dovanoti kitiems žmonėms – dovanoti jiems savo dėmesį, kūrybiškumą, pagaliau gerą nuotaiką, – kalbėjo prelegentas. – Jėzus tapo dovana, ir mes ja turime tapti.“ Pabrėžęs, jog dovanoti save reiškia save prarasti, bet tik prarandant save galima save atrasti, – sakė kun. K. Kėvalas, ir pasidalijo asmeniška patirtimi apie norą tapti kunigu. Jis tikino, kad sunkiausia apsispręsti – paklusti pašaukimo jėgai, tačiau kai apsisprendi – atiduodi savo gyvenimą Dievui, tada tikrai prasideda „siurprizo“ gyvenimas. Tai galioja ne tik kunigams. „Visi esame pašaukti paties dieviškumo. Nesusireikšminkime, kad esame kunigai. Dievas jus taip įsimylėjo, kad pašaukė gyventi“, – kreipdamasis ir į kunigus, ir į pasauliečius, ir į kitokio pašaukimo atstovus auditorijoje sakė prelegentas. Aptaręs svarbiausius tarnaujančiosios kunigystės aspektus – savęs aukojimą kitiems, tarnystę gyvenimo prasmei ir vilčiai, jis ragino nepasiduoti pesimizmui.


Viską lemiantis pasitikėjimas

Ateinanti savaitė bus paženklinta neeilinėmis dienomis. Labai gerai, kad šv. Valentino dienos pernelyg pasaulietiškam ūžavimui yra alternatyva – jau ketvirtą kartą Kauno arkivyskupijos jaunimo centras su kitomis savo arkivyskupijos institucijomis vasario 14 dieną organizuoja šv. Valentino dienos minėjimą KITAIP, kurio metu įvairiomis meno formomis bus bylojama apie tikrąsias vertybes, atsiduodančią ir dovanojančią Meilę...


Karališkasis atgailos kelias

Žiniasklaidos priemonėmis mus pasiekė mons. S. Oderio iki šiol nepublikuota informacija apie popiežių Joną Paulių II, kuris ne tik savo pasninką kaip širdies auką skirdavo už visos Bažnyčios narius (ypač už dvasininkus), bet ir naudojo neįprastus apsimarinimo būdus – savęs plakimą ir gulėjimą kryžiumi. Kai kam dėl to galėjo į galvą ateiti tokia ar panaši mintis: „Nejau Jonas Paulius II, toks neprilygstamas pasaulio šviesuolis ir nepaprastas dieviškosios meilės liudytojas, buvo ir didis atgailos mylėtojas?“ Taip, faktai tai liudija.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija