2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Darbas prie Šventojo Rašto jam buvo tikroji laimė

Arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko 140-osioms gimimo metinėms

Vlada Čirvinskienė

Renginio dalyvius sveikina Pasvalio
dekanas kun. Algis Neverauskas,
sėdi vyskupas Jonas Kauneckas

2013 metų rugsėjo 18 dieną sukako 140 metų, kai 1873 metais Panevėžio apskrities Pumpėnų valsčiaus Rinkūnų kaime gimė Juozapas Jonas Skvireckas, pirmasis vyriausiasis Lietuvos Katalikių Bažnyčios provincijos hierarchas – Kauno arkivyskupas metropolitas, pirmasis viso Šventojo Rašto vertėjas į lietuvių kalbą, VDU profesorius, Romos grafas.

Vieną gruodžio savaitgalį Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas, Pasvalio Katalikių moterų draugija, Pumpėnų seniūnija, Pasvalio krašto muziejus pakvietė katalikiškų organizacijų narius bei visus tikinčiuosius su meile širdyse paminėti kraštiečio arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko gimimo sukaktį. Renginyje dalyvavo vyskupas Jonas Kauneckas, arkivyskupo Juozapo Skvirecko sesers anūkas Sigitas Strelčiūnas iš Girsūdų kaimo ir jo seserys, svečiai iš Vilniaus, Pakruojo, Šiaulių, Panevėžio, Pumpėnų, Daujėnų, Pasvalio parapijų bei seniūnijų, Pasvalio vicemeras Povilas Balčiūnas, Pumpėnų seniūnė Regina Rapkevičienė, Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas.

Ankstų šeštadienio rytą svečiai rinkosi į Pasvalio Krašto muziejų. Juos šiltai sutiko muziejaus šeimininkai bei Pasvalio Katalikių moterų draugijos narės. Svečiai muziejuje galėjo susipažinti su ekspozicijos salėmis, išradinga ir gausia Kalėdine paroda. Nuoširdžiai padiskutavus prie kavos ar arbatos puodelio Pasvalio katalikės moterys ir svečiai išskubėjo į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią.

Šv. Mišias arkivyskupo J. J. Skvirecko garbei aukojo vyskupas Jonas Kauneckas, o koncelebravo Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas, kunigai Miroslav Anuškevič, Feliksas Čiškauskas. Skaitinius skaitė viešnia iš Šiaulių – Janina Klungevičienė. Vyskupas J. Kauneckas padėkojo visiems tikintiesiems, kad susirinko nuoširdžia malda prisiminti savo kraštietį arkivyskupą J. J. Skvirecką. Homilijoje vyskupas daug vietos skyrė Šventajam Raštui, jo keliui į Lietuvą, kalbėjo, kad Šventasis Raštas – knygų knyga, I amžiuje po Kristaus krikščionių perimta iš izraelitų kaip istorinio Dievo apsireiškimo liudijimas, papildytas įsikūnijusio Dievo sūnaus apsireiškimo liudijimu ir suprantamas kaip Dievo žodis, užrašytas Šventosios Dvasios įkvėptų autorių.

Remiantis amžininkų pasakojimais, pirmasis Bibliją į lietuvių kalbą vertė Stanislovas Rapalionis, tačiau jo vertimas neišliko. Biblija pradėta versti iš liuteroniško varianto. Pirmieji Šventojo Rašto vertimai buvo padaryti pačioje pirmoje lietuviškoje knygoje – Martyno Mažvydo „Katekizme“. Pirmasis visą Bibliją į lietuvių kalbą 1579–1590 metais išvertė liuteronų kunigas Jonas Bretkūnas.

1911–1937 metais šešiais tomais išleistas arkivyskupo J. J. Skvirecko vertimas. 1972 metais Lietuvoje išleistas kun. Česlovo Kavaliausko parengtas „Naujojo Testamento“ vertimas, kuris dabar naudojamas beveik visuose Biblijos leidiniuose lietuvių kalba. 1998 metais Lietuvos Vyskupų Konferencija išleido Šventąjį Raštą, sudarytą iš skirtingų vertimų – prel. Antano Rubšio „Senojo Testamento“ vertimas buvo sujungtas su kun. Česlovo Kavaliausko „Naujojo Testamento“ vertimu. Vysk. J. Kauneckas padėkojo Dievui už šią kilnią asmenybę ir paragino švenčiant Šeimos metus kasdien žvelgti į savo gyvenimą per Šventąjį Raštą, ieškant tobulesnio kelio pas Viešpatį.

Po šv. Mišių pasvaliečiai ir svečiai rinkosi į Pasvalio krašto muziejų. Adventinių puokščių ir žvakių šviesoje, tyliai suskambus rarotų giesmei, prasidėjo konferencija „Darbas prie Šventojo Rašto buvo man tikroji laimė“ (arkivyskupas Juozapas Skvireckas).

Įžanginį žodį konferencijos pradžioje tarė vysk. J. Kauneckas bei Pasvalio dekanas kun. A. Neverauskas. Renginio svečius pasveikino ir pristatė Pasvalio katalikių moterų draugijos pirmininkė Aldona Petkevičienė. Išsamų pranešimą „Mano tėviškėnas arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas“ parengė ir pristatė kraštietė, kilusi iš Pumpėnų parapijos, socialinių mokslų dr. Aldona Kačerauskienė. Pranešėja vaizdžiai, remdamasi istorine bei faktine medžiaga peržvelgė arkivyskupo J. Skvirecko nueitą ilgą ir sudėtingą gyvenimo kelią. Dr. A. Kačerauskienė sakė: „Nors nesame jo amžininkai, tačiau prasminga saugoti savo krašto asmenybių atminimą, domėtis gyvenamosios vietovės istorija. Tik iš gimtinės kaip iš Šventojo Rašto mes semiamės stiprybės ir meilės Dievui ir artimui“.

Po šio pranešimo pristatyta knyga „Blaivi Lietuva“, kurios puslapiai pasakoja ir apie arkivyskupo J. J. Skvirecko nuopelnus kovojant už blaivią Lietuvą. Knygos autorius – Jonas Kačerauskas.

Konferencijoje išgirstais prisiminimais apie garbingąjį savo giminaitį dalinosi arkivyskupo sesers anūkas Sigitas Strelčiūnas. Jis atvežė į renginį arkivyskupo Juozapo Skvirecko portretą.

Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas papasakojo iš savo tėvo, dirbusio pas arkivyskupą J. J. Skvirecką Linkuvėlės ūkyje (netoli Kauno), išgirstus prisiminimus.

Prisiminta ir liūdna istorija apie sovietų laikais Mūšos upėje, po Ustukių tiltu, paskandintą arkivyskupo biustą, kuris buvo surastas ir saugomas Daujėnų parapijoje.

Aldona Petkevičienė pasidalino prisiminimais apie arkivyskupą, išgirstais iš savo tetos bei tėvo. Ji sakė: „Arkivyskupas, kai dar buvo klieriku bei sugrįždavo savo tėviškėn, dirbdavo visokius ūkio darbus, net nesigėdydavo mėžti mėšlo. Kaimynai sakydavo, jog tegu dirba, toks bus geras kunigas“.

Kartą vėjas po kaimą pradėjo nešioti apdegusius šventų knygų lapus. Arkivyskupo gimtinėje buvo kilęs gaisras. Kaip pasakojo apylinkių gyventojai (tai patvirtino giminaitis Sigitas), buvo užsidegęs ūkinis pastatas.

Savo prisiminimais apie arkivyskupo rankraščius pasidalino Laimutė Zigmuntienė.

Pasvalio katalikės moterys papildė renginį parengta vaizdine medžiaga bei skrajutėmis apie arkivyskupą J. J. Skvirecką.

Konferencijoje adventinės programos žiupsnelį padovanojo Pumpėnų parapijos ir seniūnijos saviveiklininkai. Giesmės, posmai ir dainos tarsi kvietė visus atverti širdis gilesniam susimąstymui, ramybei, bendrystei bei meilei Dievui, Švč. Mergelei Marijai, gimtinei.

Konferencijos pabaigoje dekanas kun. A. Neverauskas pakvietė susipažinti su paroda „Šventasis Raštas“.

Paskui muziejaus parodų salėje vyko agapė. Čia dar ilgai svečiai ir renginio organizatoriai diskutavo, dalinosi gerąja patirtimi, vaišinosi adventiniais valgiais. Atsisveikinant Pasvalio katalikės moterys padėkojo visiems svečiams ir dalyviams bei talkininkams už pagalbą, nuoširdumą organizuojant šį renginį ir įteikė atminimo dovanėles.

Pasvalys
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija