2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Didysis rūpestis – lietuvių bendruomenė ir Lietuva

Publicisto, prozininko, visuomenininko Vytauto Prano Volerto (1921–2012) pirmosioms mirties metinėms

Prieš metus, 2012 m. gruodžio 2 d., Jungtinėse Amerikos Valstijose, Floridoje, mirė inžinierius Vytautas Pranas Volertas – publicistas, prozininkas, visuomenininkas. Jis, pelnytai tapęs Lietuvos rašytojų sąjungos nariu, reiškėsi įvairialypėje išeivijos veikloje ir  nemažai nuveikė JAV lietuvių bendruomenės labui, o ypač kurdamas jos ideologinius pagrindus. Tai ryškiai atsispindi V. Volerto parašytuose straipsniuose, kurie paskelbti gausioje išeivijos periodikoje. Pirmųjų V. P. Volerto mirties metinių proga supažindiname su jo mintimis apie lietuvių bendruomenės paskirtį, jos pagrindinę politinę veiklą, siekiant Lietuvos laisvės, bei įžvalgomis apie Lietuvos valstybės perspektyvą.


Įamžintas rezistencijos dalyvio atminimas

Gruodžio 18-ąją Kaune, Žaliakalnyje esančioje Lietuvių gatvėje, prie namo, kur 1937–1945 metais gyveno Lietuvos laisvės, nepriklausomybės ir rezistencijos kovų dalyvis, dviejų Vyčio kryžiaus ordinų kavalierius, pulkininkas Liudas Butkevičius, atidengta atminimo lenta. Jos autorius – skulptorius Balys Gudas. Lentos atidengimo ceremonijoje dalyvavo L. Butkevičiaus marti, anūkai, proanūkai ir kiti artimieji. Atminimo lentą atidengė Kauno miesto mero pavaduotojas Stanislovas Buškevičius ir pulkininko anūkai Algis bei Gediminas.


Kunigas, švietėjas, lietuvybės skatintojas

Kan. Juozapo Rimkevičiaus
(1838 10 09–1864 06–1918 01 25) 175-osioms gimimo metinėms

Algirdas Butkevičius

Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje stovi pilko granito paminklas, primenantis, kad čia palaidoti kunigai Juozapas ir Kazimieras Rimkevičiai. Tai – ne tik Bažnyčiai, bet ir Biržų krašto žmonių švietimui bei lietuvybei nusipelnę kunigai. Abu giminaičiai: Juozapui Dionyzui (antrą jo vardą nurodo apie Rimkevičių giminę studiją parengęs kraštotyrininkas Jonas Ribačiauskas) Rimkevičiui Kazimieras yra tėvo pusbrolio sūnus. Ant Juozapo Rimkevičiaus kapą dengiančios tamsios granito plokštės iškalti žodžiai: „Kunigas kanauninkas Juozapas Rimkevičius (1838–1918), Biržuose klebonavęs 51 metus... Mano numylėtą parapiją prašau laikykitės švento katalikų tikėjimo, gyvenkite meilėje ir vienybėje, o manęs nepamirškite savo maldose...“ (iš testamento).


Darbas prie Šventojo Rašto jam buvo tikroji laimė

Arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko 140-osioms gimimo metinėms

Vlada Čirvinskienė

Renginio dalyvius sveikina Pasvalio
dekanas kun. Algis Neverauskas,
sėdi vyskupas Jonas Kauneckas

2013 metų rugsėjo 18 dieną sukako 140 metų, kai 1873 metais Panevėžio apskrities Pumpėnų valsčiaus Rinkūnų kaime gimė Juozapas Jonas Skvireckas, pirmasis vyriausiasis Lietuvos Katalikių Bažnyčios provincijos hierarchas – Kauno arkivyskupas metropolitas, pirmasis viso Šventojo Rašto vertėjas į lietuvių kalbą, VDU profesorius, Romos grafas.

Vieną gruodžio savaitgalį Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas, Pasvalio Katalikių moterų draugija, Pumpėnų seniūnija, Pasvalio krašto muziejus pakvietė katalikiškų organizacijų narius bei visus tikinčiuosius su meile širdyse paminėti kraštiečio arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko gimimo sukaktį. Renginyje dalyvavo vyskupas Jonas Kauneckas, arkivyskupo Juozapo Skvirecko sesers anūkas Sigitas Strelčiūnas iš Girsūdų kaimo ir jo seserys, svečiai iš Vilniaus, Pakruojo, Šiaulių, Panevėžio, Pumpėnų, Daujėnų, Pasvalio parapijų bei seniūnijų, Pasvalio vicemeras Povilas Balčiūnas, Pumpėnų seniūnė Regina Rapkevičienė, Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija