2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

 

Šiame numeryje:

Mano draugas
M. Chodorkovskis –
laisvėje!

Pakvieskime Dievą
ateiti į mūsų šeimas
ir gydyti jų žaizdas

Dievo meilė,
atnešta žmogui

„Kalėdos – vilties
ir meilės triumfas“

Šeima, gyvenk
tikėjimo džiaugsmu!

Skelbiu jums
didį džiaugsmą

Tegrįš meilės Dievui
ir artimui pavasaris

Pasitikėjimas Dievu
ir ištikimybė

Didysis rūpestis –
lietuvių bendruomenė
ir Lietuva

Įamžintas
rezistencijos
dalyvio atminimas

Kunigas, švietėjas,
lietuvybės skatintojas

Darbas prie Šventojo
Rašto jam buvo
tikroji laimė

Lietuvos laisvės
šauklį prisimenant

Metų brydės

Advento nuotaikos
muziejuje

Prisiminti Lietuvos
prezidentai

Jaunimas
gerumo akcijoje

Savanorystė

Kūčių vakaras
pradinėje mokykloje

Adventinė valandėlė

Aptarė pastoracinę
ir karitatyvinę veiklą

Advento rekolekcijos

Padėkota klebonui

Advento
žvakelių šviesa

Advento vakaras dvare

Gerumo angelai

2013 metų Lietuvos
nacionalinės kultūros
ir meno premijos
laureatai

Nesikišimo
politikos apkasuose

Ar lengva švytėti
asmenybėms?

Adventinė tikybos
mokytojų popietė

Pajusti Dievo artumą

Prisimenant popiežiaus Pranciškaus kalėdines mintis

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus bučiuoja
į prakartėlę paguldyto
Kūdikėlio Jėzaus atvaizdą
per Kalėdų Nakties pamaldas

Maldos už taiką galia

Kasmetinių pasaulio krikščionims svarbiausių švenčių – Šv. Kalėdų – akivaizdoje vargingoje Betliejaus prakartėlėje užgimusio Kūdikio Jėzaus atvaizdas paskatino popiežių Pranciškų vėl sutelkti ganytojišką žvilgsnį į sudėtingiausias dabarties dvasines, socialines ir politines problemas, nuolat kankinančias žmoniją, ieškančią teisingumo, vilties, Viešpaties gerumo ir gailestingumo. Gruodžio 25 dieną Šventasis Tėvas, pirmąkart Romoje šventęs Kalėdas kaip Katalikų Bažnyčios vadovas, tradiciniame kreipimesi „Urbi et orbi“ („Miestui ir pasauliui“) ragino pajusti didįjį žmogiškąją prigimtį priėmusio Dievo gerumą ir švelnumą kiekvieno širdyje, nes Viešpaties „prisilietimas niekada nesužeidžia, bet duoda ramybę ir jėgų“. O jų tikrai reikia, nes „žiūrėdami į Kūdikį prakartėlėje, galvojame apie karuose ir konfliktuose kenčiančius vaikus, senus žmones, skriaudžiamas moteris, ligonius“, – kalbėjo popiežius Pranciškus šventinį rytą į Šv. Petro aikštę susirinkusiai ypač gausiai 15 tūkstančių piligrimų miniai. Jo pasisakymą tiesiogiai transliavo beveik šimtas televizijos kanalų, todėl šis kreipimasis faktiškai pasiekė visus planetos kampelius.

Nurodydamas skaudžiausias konfliktines pasaulio zonas, Šventasis Tėvas pirmiausia priminė jau trečius metus Sirijoje vykstantį pilietinį konfliktą, pareikalavusį apie 130 tūkstančių, daugiausia civilių gyventojų, aukų ir kelių milijonų ypač sunkiomis sąlygomis gyvenančių pabėgėlių. Paminėjęs, kad tose brolžudiškose kovose dabar vyrauja ne racionalūs siekiai, bet tiesiog neapykanta ir kerštas, ir kad tas pilietinis konfliktas trikdo stabilumą visame strategiškai svarbiame Artimųjų Rytų regione, Popiežius kvietė melsti Viešpatį, kad „apsaugotų mylimą sirų tautą nuo naujų kančių“, kad kovose dalyvaujančios pusės nutrauktų smurtą prieš taikius žmones ir užtikrintų pastovų humanitarinės pagalbos jiems teikimą. Sakydamas, jog matėme, kokia galinga yra malda, Šventasis Tėvas priminė jo veiksmingą maldos ir pasninko visoje Katalikų Bažnyčioje iniciatyvą, kai praėjusį rudenį po Sirijos režimo įvykdyto cheminio ginklo panaudojimo buvo iškilusi reali globalinio incidento grėsmė su sunkiai nusakomomis pasekmėmis regionui ir visam pasauliui. Taikdariškomis popiežiaus Pranciškaus ir tarptautinės bendrijos pastangomis tos grėsmės pavyko išvengti ir jau susitarta dėl cheminio ginklo pašalinimo iš Sirijos. „Ir šiandien esu laimingas, kad į šį mūsų taikos maldavimą įsijungė ir kitų religijų išpažinėjai“, – džiaugėsi Šventasis Tėvas, kad tą jo iniciatyvą palaikė ir Artimųjų Rytų musulmonų dvasininkai, pakvietę melstis islamo išpažinėjus už taiką regione. „Niekada nepraraskime drąsos melstis! Išdrįskite sakyti: Viešpatie, suteik taiką Sirijai ir visam pasauliui“, – ragino Popiežius.


Lietuvos stiprybei svarbus tikinčiųjų bendruomenių indėlis

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė
susitiko su tradicinių krikščioniškųjų
religinių bendruomenių vadovais

Pirmadienį, gruodžio 30 dieną, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su tradicinių krikščioniškųjų religinių bendruomenių vadovais. Susitikime dalyvavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, Šv. Juozapato Bazilijonų Ordino Vilniaus vienuolyno vyresnysis, kunigas Vinkentij Vasyl Janickij, Stačiatikių (Ortodoksų) Bažnyčios Lietuvoje vadovas arkivyskupas Inokentijus, Lietuvos Sentikių Bažnyčios Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, dvasinis tėvas Grigorijus Bojarovas, Rytų Sentikių Bažnyčios, Vilniaus sentikių religinės bendruomenės pirmininkas Grigorijus Leonovas, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios Generalinis superintendentas Tomas Šernas ir Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas Raimundas Stankevičius.


Šv. Kalėdų išvakarės Telšiuose

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Kalėdinė eglė Telšiuose
Klier. Edvino BRUŽO nuotraukos

Gruodžio 22 dienos – ketvirtojo, paskutiniojo Advento sekmadienio vakaro šv. Mišiomis Telšių Katedroje buvo užbaigtos advento rekolekcijos. Po vakaro šv. Mišių, kuriose meldėsi gausus būrys tikinčiųjų telšiškių, Telšių Katedros aikštėje buvo iškilmingai pašventintas prie Kalėdų eglės įrengtas Betliejaus tvartelis, įžiebta kalėdinė eglė. Renginys pradėtas Telšių kultūros centro ir Telšių „Žemaitės“ dramos teatro darbuotojų surengta menine vaidybine kompozicija ir koncertu „Šv. Kalėdų belaukiant“. Po įžangos Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, dalyvaujant jo augziliarui vyskupui Linui Vodopjanovui OFM, Telšių rajono merui Vytautui Kleivai, kitiems Telšių miesto ir savivaldybės bei seniūnijos vadovams, pašventino Prakartėlę ir pasveikino miestelėnus. Sveikinimo žodį tarė ir kalėdinės eglės iliuminaciją įžiebė Telšių rajono meras V. Kleiva. Nors buvo žvarbokas ir vėjuotas vakaras, tačiau gausiai susirinkę žmonės neskubėjo skirtytis, jie klausėsi Adventui ir Kalėdoms skirtų giesmių, vaišinosi karšta arbata, turėjo gražią galimybę pabendrauti tarpusavyje.


Pašauktas tarnauti

Sukilimo herbo išleistuvės
iš Lietuvos atstovybės Dubline
į Kražių muziejų Pasaulio lietuvių
vienybės dieną, liepos 17-ąją.
Iš kairės: kun. Egidijus Arnašius,
Lietuvos ambasadorius
Airijai Vidmantas Purlys
Tado Kubiliaus nuotrauka

Visi mes, pakrikštytieji, save įvardijantys Katalikų Bažnyčios nariais, kai norime paaiškinti, kas yra kunigas, visada turime konkretų pavyzdį kunigo, kuris mus pakėlė, kai buvome sugniuždyti negandų, ar laimino ypatingais gyvenimo momentais... Žodis „kunigas“ etimologiškai lyginamas su kunigaikščiu, garbingu šventu ponu, bet Katalikų Bažnyčios Katekizmas įvardija kaip patarnautoją, turintį šventas galias tarnauti broliškai vienybei, kad visi priklausantys Dievo tautai pasiektų išganymą. Kiekvienas kunigas, atliekantis sakramentinę tarnystę Bažnyčioje, yra pašauktas ir asmeniškai: „Tu sek paskui mane!“ (Jn 21, 22), kad Jėzaus vardu tarnautų Dievo tautos labui.


Panevežyje įamžintas vysk. Kazimieras Paltarokas

Vyskupas Kazimieras Paltarokas

Panevėžio miesto taryba gruodžio 27-ąją neeiliniame posėdyje pirmąjį Panevėžio vyskupą Kazimierą Paltaroką (1875–1902–1958) paskelbė miesto garbės piliečiu.

Panevėžio kraštotyros muziejaus savivaldybei pateiktame rašte nurodoma, kad K. Paltarokas, buvęs pirmuoju Panevėžio vyskupijos vyskupu, tapo viena iš svarbiausių XX amžiaus asmenybių Panevėžyje.


Gausus Tikėjimo metų derlius

Elena GUBOVIENĖ

Šv. Dvasios savaitgalio dalyvių
grupelė Palendrių vienuolyne
su tėvu Grigaliumi ir Akmenės
Šv. Onos bažnyčios klebonu
kan. Egidijumi Zulcu

Vėl apsisuko metų ratas. Nutolo mūsų kasdieniai pavasario, vasaros darbai darbeliai. Pralėkė šventės, renginiai, įvairūs paminėjimai. Nuošė, lietumis nušnarėjo pilkas ruduo. Nutolo paskutinės rudens šventės: žvakių liepsnelėmis numirgėjo ramus Visų Šventųjų, Vėlinių susikaupimas, praėjo iškilminga Kristaus Karaliaus šventė. Katalikams tai – liturginių Tikėjimo metų pabaiga. Apsisuko metų ratas ir vėl, atrodo, einame tuo pačiu keliu. Bet ar visai taip pat? Ar visai tokie pat? Mintimis grįžkime į praėjusių metų rudenį, kai dar popiežius Benediktas XVI paskelbė Tikėjimo metus. Kokie jie buvo? Kuo jie mus praturtino? Ką juose atradome? Ką iš jų gavome? Ar atgimė, ar sustiprėjo mūsų tikėjimas per tuos Tikėjimo metus? Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi pradedant Tikėjimo metus mums sakė: „Prašykime tikėjimo dovanos“. Juk tikėjimas ir yra Dievo dovana. Ar prašėme jos? Ar atgaivinome tai savo širdyse? Šie ir panašūs klausimai sukasi galvoje, kai ilgi, tamsūs Advento vakarai įsėlina į mūsų namus ir širdį pripildo tylaus laukimo kažko nepaprasto, šviesaus, artimo. Taigi, kai už lango ūžauja vėjas, kai į palangę atsimušę tyžta šlapdribos kąsniai, prie šilto namų židinio ramiai įsitaisę, pažvelkime atgal, į tuos prabėgusius metus.


Svečias iš Ukrainos Šiaulių krašte

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
(viduryje) su svečiais ukrainiečiais:
t. Pavlo Jachimecu OSBM (dešinėje)
ir protoigumenas t. Pantelejmonu
Salamacha OSBM (kairėje)

Po iškilmingos šventės Romoje, Tikėjimo metų užbaigimo ir šventojo Juozapato palaikų perkėlimo į Šventojo Petro Baziliką 50-mečio paminėjimo Ukrainos Švenčiausiojo Gelbėtojo provincijos protoigumenas t. Pantelejmonas (Mychailas Salamaka) OSBM, atvykęs į Lietuvą, lapkričio 27 dieną lankėsi Šiaulių krašte. Lydimas Vilniaus Švč. Trejybės klebono t. Pavlo (Petro Jachimeco) OSBM ir šio teksto autorės, susitiko su Šiaulių universiteto rektoriumi prof. Donatu Jurgaičiu, Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu, Bazilionų vidurinės mokyklos direktoriumi Rimantu Goriu, pavaduotoja Irena Vaičiuliene, pedagogais.


Šilalės dekanato diena

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Grupė Šilalės tikinčiųjų su Pajūrio
choristais. Kairėje – vargonininkas
Jonas Linkis ir choro seniūnė
Ona Norkuvienė Žemaičių Kalvarijoje

Antrą kiekvieno mėnesio dieną Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje vyksta Telšių vyskupijos dekanatų dienos. Kadangi šioje vyskupijoje yra vienuolika dekanatų, todėl gruodžio 2-ąją dekanatų dienas Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje užbaigė Šilalės dekanatas, vadovaujamas Šilalės parapijos klebono dekano kan. dr. Algio Genučio. Šilalės dekanato dienoje dalyvavo Šilalės dekanato parapijų klebonai, kunigai vikarai ir tikinčiųjų grupės.


Atleidimo ir meilės jausmas

Romas BACEVIČIUS

Atšventėme Šv. Kalėdas, sulaukėme Naujųjų 2014-ųjų metų. Turbūt visi per Adventą stengėmės būti geresni, rodyti daugiau meilės artimiesiems, ieškojome jiems dovanų, atkreipėme dėmesį į skurstančius, dalyvavome įvairiose juos remiančiose akcijose. Net Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė viename posėdyje ragino kolegas nebūti tokiems piktiems. Kasmet Adventas duoda galimybę susikaupti ir ką nors atnaujinti savo gyvenime, peržiūrėti, kas buvo negerai, ir apmąstyti, ką daryti, kad būtų geriau. Per tas Šv. Kalėdų laukimo dienas bažnyčiose atsirado eilių prie klausyklų – gerai, kad žmonės panoro apvalyti savo sąžinę. Nekalbėsime apie kalėdines akcijas parduotuvės ar televizijose, tačiau  norisi priminti keletą tekstų, kuriuos spausdino pasaulietinė žiniasklaida.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija