2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šilalės dekanato diena

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Grupė Šilalės tikinčiųjų su Pajūrio
choristais. Kairėje – vargonininkas
Jonas Linkis ir choro seniūnė
Ona Norkuvienė Žemaičių Kalvarijoje

Šilalės dekanato dienoje šv. Mišias
aukoja vyskupas ordinaras Jonas
Boruta SJ ir Šilalės parapijos
klebonas dekanas kanauninkas
dr. Algis Genutis, koncelebruojant
kitiems dekanato kunigams
Autoriaus nuotraukos

Antrą kiekvieno mėnesio dieną Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje vyksta Telšių vyskupijos dekanatų dienos. Kadangi šioje vyskupijoje yra vienuolika dekanatų, todėl gruodžio 2-ąją dekanatų dienas Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje užbaigė Šilalės dekanatas, vadovaujamas Šilalės parapijos klebono dekano kan. dr. Algio Genučio. Šilalės dekanato dienoje dalyvavo Šilalės dekanato parapijų klebonai, kunigai vikarai ir tikinčiųjų grupės.

Šilalės dekanato diena Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje prasidėjo rytmetinėmis šv. Mišiomis, kurias aukojo Pajūralio parapijos klebonas kun. Kazys Žąsytis ir Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikos vikaras kun. Valdas Gadeikis. Homiliją pasakė kun. K. Žąsytis.

Po rytmetinių šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo kalbamas Rožinis. 12 valandą Bazilikoje prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, skirtos Šilalės dekanato dienai. Jas aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir Šilalės dekanato parapijų ir Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kunigai. Giedojo Šilalės kultūros centro ansamblis „Exordis“, vadovaujamas Nijolės Mačiukaitienės. Tai buvo nuostabus, aukšto meninio lygio giedojimas. Homiliją apie prasidėjusį Adventą ir Šeimos metus pasakė vyskupas J. Boruta SJ. Po šv. Mišių Bazilikoje buvo einamas Kryžiaus kelias. Jam vadovavo vyskupas J. Boruta SJ. Visus džiugino gausus Pajūrio parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Jono Linkio bei šio choro seniūnės, aktyviai drauge su vyru Liucijumi giedančios Onos Norkuvienės. Šiuo darniai ir gražiai giedančiu choru rūpinasi Pajūrio parapijos klebonas kun. Mykolas Petrauskas. Šis choras kasmet aktyviai dalyvauja ne tik dekanatų dienose, bet ir kasmetiniuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Kryžiaus kelio procesijoje išsamius dvasinius pamąstymus išsakė Šilalės dekanato kunigai: Laukuvos parapijos klebonas Virgilijus Pocius, Šilalės parapijos vikaras Justinas Palubinskas ir klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis. Jie savo pamąstymus susiejo su nūdienos aktualijomis, stiprinant bei gilinant tikėjimą, parodant meilę savo artimui, kovojant su nedorybėmis, apsivalant nuo mūsų sielas užvaldžiusių įvairių nuodėmių apnašų... Kryžiaus kelias baigėsi prie Kristaus įkapių Turino drobulės kopijos, kurioje išliko atsispindėjusi Kristaus kančia. Apie tai papasakojo vyskupas J. Boruta SJ.

Šilalės dekanato diena Žemaičių Kalvarijoje baigėsi maldomis ir giesmėmis, šlovinančiomis Dievo Motiną. Vyskupas J. Boruta SJ ir Šilalės dekanas kan. A. Genutis padėkojo Šilalės dekanato tikintiesiems, giedotojams, kunigams ir jaunimui, dalyvavusiems Šilalės dekanato dienoje, šiais metais užbaigiant Telšių vyskupijos dekanatų dienas.

Žemaičių Kalvarija – Šilalė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija