2018 m. birželio 29 d.
Nr. 26 (2293)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Evangelizacinė valanda pušyne

Kalba dekanas kun. Olijandas Jurevičius

Akmenė. Senajame miesto pušyne, kuris dabar vadinamas Akmenės gamtos ir kultūros parku, jau daug metų birželio pradžioje vyksta tradicinė šventė, žmonių vadinama Smuikeliu. Pasirodo geriausi rajono meno kolektyvai, svečiai iš kaimyninių rajonų ir šalių, vyksta įvairios sportinės varžybos, tautodailininkų darbų parodos, įvairios mugės... Būna visko kaip ir visur vasarą vykstančiose šventėse. Tik ši galbūt išsiskiria tuo, kad jau antrą kartą vyksta evangelizacinė valanda, rengiama trijų krikščioniškų Akmenės rajone esančių konfesijų atstovų.

Šį sykį valanda prasidėjo Akmenės Šv. Onos katalikų bažnyčios ir Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios jungtinio choro giedama ,,Tėve mūsų“ malda. Ji – pasveikinimas Viešpačiui Dievui, Jo pagarbinimas ir valios pripažinimas. Taip prasidėjusi evangelizacinė valanda ne vieną privertė suklusti – tai kas dabar čia bus? Ką tai reiškia? Ką čia dabar išgirsime?.. O buvo valandėlė su giesmėmis ir su žodžiu, muzika ir pamąstymais apie tai, kas mes esame, kur keliaujame, kas mus veda, kur mes nukeliausime, kur mūsų gyvenimo laimė. Buvo gera pabūti su tais, kurie jau pamatė savo gyvenimo tikslą, jau žino, kas teikia jų gyvenimui palaimą, jau sutiko Viešpatį savo kelyje. Sutiko Jį ir laikosi kuo arčiau Jo, bijodami išleisti Jį iš akių ir iš širdies...


25 metai su Rožinio malda

Tytuvėnų Gyvojo Rožinio
draugijos 25-mečio jubiliejaus dalyviai
su klebonu kun. Rimantu Žaromskiu

TYTUVĖNAI. Gyvojo Rožinio draugija šventė įkūrimo 25-metį. Jį minėdami nariai Rožinį kalbėjo, o kun. Rimantas Žaromskis šv. Mišias aukojo už Gyvojo Rožinio draugijos narius, visi drauge meldė sveikatos, šv. Dvasios dovanų gausos, tikėjimo, meilės, tarpusavio supratimo, nuolankumo, pagarbos vienų kitiems, ištvermės, Švč. Mergelės Marijos, Rožinio karalienės, nuolatinės globos, Dievo palaimos ir gailestingumo malonių, šv. Jono Pauliaus II, palaimintųjų Jurgio Matulaičio bei Teofiliaus Matulionio užtarimo. Iškeliavusiems į Amžinojo Tėvo namus – amžino džiaugsmo, šviesos ir ramybės.

Po šv. Mišių į agapę „Sveika, Motinėle Marija! Mus vienija Rožių vainikas, kurį pati mums davei!“ rinkosi svečiai iš Kelmės, Radviliškio rajono Palonų kaimo bei vietiniai Gyvojo Rožinio draugijos nariai. Pastarieji pagerbė Bronės Miškinienės, Pranciškos Grabauskienės, Elenos Juškevičienės, Adolfinos Maziliauskienės bei Aldonos Buškienės atminimą, uždegdami žvakes ant jų amžinojo poilsio vietų. Kitos į Amžinybę iškeliavusios draugijos gyvavimo pradininkės bus pagerbtos vėliau, nes nerasti kapai.


Nuoširdi dvasinė bendrystė

Pasvalio dekanas kun. Henrikas
Kalpokas (kairėje) ir Biržų vikaras
kun. Ernestas Želvys (dešinėje)
su Pasvalio brolijos pranciškonais
prie Švč. Mergelės Marijos,
Pranciškoniškosios šeimos
Karalienės, ikonos Pasvalio
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
Autorės nuotrauka

Pasvalys. Dekanato Gyvojo Rožinio draugijos maldininkai rinkosi į šv. Mišias Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Pirmiausia kalbėta Rožinio malda – Garbės slėpinių paslaptys – ir pasimelsta už iškeliavusius į amžinybę dekanato kunigus, vienuoles, vienuolius bei Gyvojo Rožinio draugijos narius. Šv. Mišių pradžioje sugiedota giesmė „Su galinga Rožančiaus malda“.

Šv. Mišias aukojo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras, Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos dvasinis vadovas kun. Nerijus Papirtis, vargonais grojo Akvilė Kergaitė.

Po šv. Mišių bažnyčioje vyko katechezė „Nuodėmė“. Ją vedė kun. N. Papirtis. Buvo pateikta daug vertingos dvasinės medžiagos šia tema iš Šventojo Rašto, Katalikų Bažnyčios Katekizmo, katalikiškų leidinių bei kun. Nerijaus dvasinio gyvenimo tarnystės pavyzdžių. Paaiškėjo, kad nuodėmė yra nusižengimas protui, tiesai, sąžinei; ji yra tikros Dievo ir artimo meilės trūkumas dėl netinkamo prieraišumo tam tikroms gėrybėms. Ji sužeidžia žmogaus prigimtį. Nuodėmė yra kai nusidedame, kai tyčia laužome Dievo ir Bažnyčios įsakymus. Kunigas Nerijus paragino ne tik vengti nuodėmių, bet ir gerus darbus daryti, o svarbiausia – nepamiršti, kad mūsų gyvenimo kompasas yra Dievo Meilė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija