Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Šėtoje giedojo Kauno bažnyčios choras

Kauno Šv. Pranciškaus
Ksavero bažnyčios
choristai Šėtos Švč.
Trejybės bažnyčioje
su klebonu kun. Gintautu
Naudžiūnu
Izidoriaus MITKAUS
nuotrauka

Vasario 13-ąją, pirmąjį Gavėnios sekmadienį, čia lankėsi Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios choras. Kaip reta šią žiemą oras buvo itin nepalankus ir kauniečių vairuotojui teko „skintis“ sniego gūsiais marginamą kelią. Choro vadovas Algimantas Mišeikis jau buvo bepradedąs nerimauti dėl kelionės sėkmės, bet choristų entuziazmas visus nuteikė optimistiškai ir neilgai trukusi kelionė pasiekė savo tikslą. Šėtoje choro iš Kauno atvykimo proga buvo specialiai prikūrenta zakristija, tad repetuoti svečiams prieš sumą buvo vienas malonumas. Kai atėjo parapijos siela, klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas, atsirado ir elektra, mat išvakarėse blogi orai buvo nutraukę elektros tiekimą visai Šėtai. Šv. Mišios Švč. Trejybės bažnyčioje tą dieną, nes tai buvo Vasario 16-osios išvakarės, buvo aukojamos už Tėvynę ir už jos laisvę, žuvusius mūsų brolius ir seseris. O šv. Mišių pabaigoje visiems pritariant sugiedota „Marija, Marija“ ir Lietuvos himnas.

Kun. G.Naudžiūnas į Šėtos parapiją buvo paskirtas 1999 metais. Per šešis klebonavimo Šėtoje metus susipažino su parapijiečiais, pažino jų rūpesčius, viltis, kasdienybę. Klebonas pasakojo, kad susibūrė jaunimo grupelė, norinti pabūti kartu, padiskutuoti įvairiomis religijos, kultūros bei kitomis temomis ar paprasčiausiais praleisti laisvalaikį. Maldos, bendro darbo ir Dievo malonės dėka pradėjo burtis parapijos bendruomenė. Aktyvių žmonių iniciatyva susibūrė parapijos chorai. „Kaime pažįstu kiekvieną šeimą, kiekvieną žmogų. Pažįstu jų džiaugsmus ir rūpesčius, ko mieste nelabai pavyktų, - sakė klebonas. – Atradau daug nuostabių žmonių, kuriems rūpi parapijos reikalai, ligoniai. Čia žmonės vieni kitus pažįsta, ir nors esu kaunietis, man gera būti kaime. Yra dar nemaža trūkumų, nesklandumų, bet ir daug nuoširdumo pasiaukojimo, darbštumo. Dėkoju geriems žmonėms ir tiems, kurie bus geri“.

Kun. G.Naudžiūnas sakė, kad Šėta rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1362 metų. Pirmoji Šėtos bažnyčia buvo pastatyta prieš 500 metų. Dabartinė prieš 100 metų statyta mūrinė Švč. Trejybės bažnyčia yra gana neblogos būklės. Čia yra vertingų paveikslų, aukšto meninio lygio procesijų kryžius bei monstrancija. Gan iškalbingi yra kryžiaus kelio stočių paveikslai. Bažnyčios šventoriaus tvoroje taip pat yra įrengtos kryžiaus kelio stotys.

Klebonas choristus apdovanojo knygelėmis ir dosniai pavaišino. Namo grįžome prisimindami kun. Gintauto žodžius – ir mažųjų krykštavimas bažnyčioje, ir senučiukės malda, ir moteriškių darbščios rankos, ir choristų nuoširdi giesmė byloja apie Dievo ir žmogaus meilę.

Antanas MASLAUSKAS,

Izidorius MITKUS

Šėta, Kėdainių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija