Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kelkitės, nebijokite! (Mt 17,1-9)

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Evangelijoje yra pasakojimas apie Kristaus atsimainymą ant kalno. Jėzus pasiėmė su savimi tris mokinius, užsivedė juos ant kalno ir leido jiems truputį pamatyti Jo dieviškosios garbės spindėjimo. Regėjimo metu Jėzus su Moze ir Eliju kalbėjo apie būsimą kančią Jeruzalėje. Balsas iš debesies kalbėjo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo labai gėriuosi; jo klausykite“. Mokiniai išsigando šio balso, tačiau Jėzus nuramino juos sakydamas: „Kelkitės, nebijokite!“ Kaip rašo evangelistas, Jėzus uždraudė iki prisikėlimo kalbėti apie šį atsimainymą.


Lenkiamės idealistui

Kun. Kazimieras AMBRASAS, SJ

Neturime idealistų

Per daug skundžiamės, kad šiandien neturime kudirkų, basanavičių, maironių, valančių. Kad daug turime idėjų, bet neturime idealistų. Kai kurie jų nuo ligų, amžiaus naštos, bet daugiausia nuo klastingos ir žiaurios rankos jau žuvę, tragiškai ir dažniausiai paslaptingai dingę. Jų didvyriška laikysena kamerose, tardymuose ir lageriuose tesustiprina mus, dažnai kantrybės, atgailos, ryžto ir valios viržius atleidžiančius, savo pasižadėjimus ir priesaikas užmirštančius.


Netekome doro kataliko

Dr. Mečislovas Paulauskas

Vasario 9 dieną, po neilgos ligos, Kaune mirė LKMA Kauno skyriaus valdybos narys dr. Mečislovas Paulauskas. Velionis gimė 1932 m. sausio 1 d. Šiauliuose, amatininko šeimoje. Religingi tėvai stengėsi vaikus auklėti katalikais.1939 metais tėvai leidžia Mečislovą į Seserų širdiečių pradžios mokyklą. Čia jis suartėjo su jėzuitais ir artimai su jais bendravo iki 1949 metų – kol Šiauliuose veikė jėzuitų namai.Ypač didelę įtaką Mečislovui paliko bendravimas su kun. P.Masilioniu, SJ.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija