Atnaujintas 2002 m. gruodžio 18 d.
Nr.95
(1102)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Krikščionybė šiandien
Darbai
Žvilgsnis
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Dėl asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui
Z.Vaigauskui
Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui
M.Laurinkui
Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo komisijos pirmininkui
V.Damuliui

Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, pripažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatyme sakoma: “Valstybės paslaptį sudarančia informacija nelaikomi duomenys apie tai, kad buvusios SSRS specialiosiose tarnybose tarnavo ar su jomis slapta bendradarbiavo Respublikos Prezidentas, Seimo ir savivaldybių tarybų nariai, Vyriausybės nariai, teisėjai ir prokurorai, taip pat kandidatai į šias pareigas”(7str. 2 d.). To paties įstatymo 8 straipsnio 3 dalis nustato: “... Informacija apie slapta bendradarbiavusius asmenis taip pat išslaptinama ir viešai paskelbiama, kai asmuo eina Respublikos Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario, Vyriausybės nario, teisėjo arba prokuroro pareigas arba į jas kandidatuoja. Einant minėtas pareigas arba į jas kandidatuojant, registruotis, prisipažinti slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir pateikti visą jiems žinomą informaciją apie specialiųjų tarnybų veiklą bei perduoti turimus dokumentus ar daiktus, susijusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, privaloma. Jei nurodytas pareigas einantys arba į jas kandidatuojantys asmenys šio įstatymo nustatyta tvarka neprisipažįsta Lietuvos valstybei slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, pateikia žinomai melagingas žinias apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą ar tokią informaciją nuslepia, jie atsako įstatymų nustatyta tvarka. Šių asmenų neprisipažinimas slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS slaptosiomis tarnybomis ar žinomai melagingų žinių pateikimas apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą arba tokios informacijos nuslėpimas, turimų dokumentų ar daiktų, susijusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, neperdavimas šio įstatymo nustatyta tvarka reiškia priesaikos sulaužymą, pareigūno vardo pažeminimą”.
Susitikimuose su rinkėjais, taip pat ir telefonu vis dažniau keliamas klausimas, kad tarp kandidatuojančiųjų į savivaldybių tarybas yra keliolika ar keliasdešimt buvusios SSRS specialiųjų tarnybų agentų ir darbuotojų.
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas įpareigoja užtikrinti, kad rinkimai vyktų remiantis įstatymų nuostatomis. Norėtume sužinoti, ar Vyriausioji rinkimų komisija kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą ir į Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo komisiją dėl duomenų apie KGB ir kitų sovietinių specialiųjų tarnybų bendradarbius, dabar kandidatuojančius į savivaldybių tarybas bei į šalies Prezidento postą, ir ar gavo atitinkamus duomenis?
Esame įsitikinę, kad įstatymų reikalavimus privalu vykdyti be jokių savavališkų išlygų.
Prašome nedelsiant viešai paskelbti, kaip to reikalauja minėtas įstatymas, pavardes ir informaciją apie tarp kandidatų esančius asmenis, slapta bendradarbiavusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, arba oficialiai patvirtinti, kad tokių asmenų tarp kandidatuojančiųjų nėra.

Antanas STASIŠKIS
Povilas JAKUČIONIS
Seimo nariai

© 2002"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija