Atnaujintas 2002 m. sausio 18 d.
Nr.5
(1012)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Krikščionybė šiandien
Laikas
Gimtas kraštas
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


PRIEDAI(atnaujinta)ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai


PASKUTINIS NUMERIS


PRENUMERATA

Svetainės lankytojams

Atleidimas žmogų išlaisvina

Pirmą kartą mūsų skaitytojams pristatome vyskupą tėvą Pjerą d'Ornelasą (Pierre d'Ornellas). Jis yra Paryžiaus arkivyskupo augziliaras, jauniausias Prancūzijos vyskupas, Paryžiaus "Ecole Notre Dame" seminarijos rektorius, Lietuvos tikinčiųjų bičiulis. 1989 metais kartu su kardinolu Žanu Mari Liustižė lankėsi Lietuvoje. Vyskupas P. d'Ornelasas kasmet atvykdavo į rekolekcijas, kviesdavo į jas bei seminarus Lietuvos kunigus, tikybos mokytojus, vienuolius, vienuoles, seminaristus, jaunimą. Jam prigijo "lietuvių dvasinės žvaigždės" epitetas. Šio puikaus pamokslininko klausėme apie ekumenizmą, krikščionį ir krikščionybę, kunigo ir pasauliečio pašaukimą bei vietą šiuolaikinėje visuomenėje. Nors vyskupą kalbinome prieš trejetą metų, tikimės, kad ir šiandien jo mintys - ne mažiau aktualios.

Vyskupas Pjeras d'Ornelasas


“Su katalikais sutariame draugiškai...”

Tuo metu, kai visi Anykščių rajono katalikai sėda prie Kūčių stalo, kai maldomis, giesmėmis minimas Kūdikėlio Jėzaus užgimimas ir visur vyrauja kalėdinė nuotaika, trijų rajono kaimų - Girelės (Kavarsko seniūnija) ir Paežerių bei Laičių (Viešintų seniūnija) daugumai gyventojų tos šventės būna įprastos dienos. Ir Naujieji metai sutinkami tuose kaimuose be ypatingo šurmulio, fejerverkų, linksmybių. Kitų religinių Romos katalikų švenčių metu tų kaimų gyventojų namuose taipogi nebūna šventinės nuotaikos.
Taip yra ne todėl, kad tie žmonės niekintų katalikų religines apeigas, nebūtų pamaldūs, nelankytų bažnyčios. Jie tikintys, pamaldūs, gerbiantys kitas religijas. Tiktai kai kurie Girelės, Paežerių ir Laičių kaimų gyventojai yra kito tikėjimo - jie sentikiai. O jų religinės apeigos šiek tiek skiriasi nuo katalikų, šventės irgi nesutampa...

Antonas Kolesnikovas, paprastai vadinamas Antanu - Paežerių sentikių "siela"


Sausio 13-oji per vaiko išgyvenimų prizmę

Vakarykštė diena - šiandienos atmintis. Kokia ta diena buvo prieš vienuolika metų?
- Svetima kariuomenė, žeminimas, grasinimai.
- Tai buvo kruvini įvykiai prie Televizijos bokšto.
- Tada buvo aukų už Lietuvos laisvę, - taip atsako Kauno V.Kuprevičiaus vidurinės mokyklos moksleiviai Skirmantas Ivanauskas, Evelina Germanavičiūtė ir kiti.
Jie - vienuoliktokai, dvyliktokai, 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius prisimenantys per vaiko emocijų prizmę. Tada, kai aidėjo šūviai, jiems buvo šešeri septyneri metai. O Mangirdui Žiliui - vos ketveri. "Nedaug ką prisimenu, bet to, kas liko širdyje, neištrins niekas", - sako jis.

Uždegamos žvakutės Sausio 13-osios aukoms


Popiežius kviečia pasaulio religijų lyderius į Asyžių

Kaip manoma Vatikane, į sausio 24 dieną Italijos mieste Asyžiuje vyksiantį pasaulinį Maldos už taiką susitikimą atvyks maždaug 200-250 įvairių religijų vadovų. Vadinasi, popiežiaus Jono Pauliaus II pasiūlytas renginys savo mastu gali pralenkti pirmąjį tokio pobūdžio susitikimą Asyžiuje, kuris vyko 1986 metais. Svarbu pažymėti, kad dalyvauti pažadėjo ir Stačiatikių Bažnyčios vyriausias vadovas, Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I bei protestantiškų Bažnyčių aukšto rango atstovai. Atvyks keletas žymių žydų rabinų, budistų dvasininkų iš Japonijos (kol kas neaišku, ar dalyvaus Tibeto budistų vadovas Dalai Lama), žinoma, laukiama islamo pasaulio atstovų.

Šv.Pranciškaus katedra Asyžiuje


Bažnyčios griovimas ir galimybė negriauti

Lietuvos Konstitucija tvirtina, kad Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savo kanonus ir statutus. Kaip tada suprasti poelgį, kad pasaulietė teisėja įpareigoja katalikų kunigą, kaip jis turėtų aukoti šv. Mišias? Tokį spektaklį matėme per televiziją sausio 10-ąją laidoje "Iš teismo salės": Miroslavo parapijietis padavė kleboną į teismą, kad ne taip, kaip jam patinka, aukojamos šv. Mišios. Teisėja nusprendė, kad parapijietis yra teisus, ir įpareigojo kunigą patenkinti jo prašymą. Tuo automatiškai įpareigojo ir neklausyti vyskupo, Popiežiaus ir II Vatikano Susirinkimo nutarimų. Vadinasi, pažeisti visus kanonus ir statutus, praktiškai išeiti iš Katalikų Bažnyčios.


"Kalakutai"

“Kas yra liberalas, nubėgęs pas socialdemokratus?", - šiomis dienomis klausė "Lietuvos ryto" politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka. Ir čia pat atsakė: "Matematiškai išeitų lyg ir koks socialliberalas. Bet pasvarsčius ūkiškai - tik nelegali politinė prostitutė, dėl akių kažką murmanti apie sąžinę ir rinkėjus. Liberalo perbėgimas iš organizacijos į valdžios stovyklą - geriausias argumentas, kokį tik galima rasti prostitucijai legalizuoti". R.Valatka turėjo galvoje ne tik Seimo narį J.Raistenskį, kuris ant R.Pakso iškilimo bangos paskubėjo tapti liberalu, bet ir kitus vadinamuosius liberalus, bet kada pasirengusius už gardesnio valgio šaukštą parsiduoti bet kam, kas tą šaukštą pasiūlys. Kita vertus, didžioji dauguma dabartinių liberalų absoliučiai net nesuvokia, kas gi yra tas liberalizmas ir jo ideologija. Jie būriais nusekė paskui "širdžių premjerą" Rolandą ne savo politinių įsitikinimų vedini, o tik tikėdamiesi pakliūti valdžion.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Brangia kaina atgautą laisvę svarbu visada branginti

Šventasis Tėvas - už teisingesnį pasaulį

Iš po šluotos ar iš maišo?

Dėl dezinfor-muojančios laidos

Prieš 25-erius metus paskelbta "Charta 77"